Здавалка
Главная | Обратная связь

А) Рекурсивті, итеративті, керіВ) Итеративті, инверсті, кэштеуші

С) Резервті, итеративті, инверсті

D) екілік, резервті, кері

Е) бастапқы ,екілік, кері

Дұрыс емес тұжырымдаманы көрсетіңіз?

А) Типтелмеген файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар

В) Типтелген файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар

С) Мәтіндік файлда тізбектей кіру мүмкіндігі бар

D) Мәтіндік файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар

Е) Типтелген файлда тізбектей кіру мүмкіндігі бар

DNS сервері жауап беретін атаулардың кеңістіктегі белгілі бір бөлігі...

А) пакет

В) фрагмент

С) кадр

D) түйін

Е) Аймақ

DES и ГОСТ 28147-89 негізінде қандай схема тұр;

А) праттық

В) кантордікі

С) фейстельдікі

D) цезардікі

Е) Виженердікі

Динамикалық айнымалыға қандай сипаттама жатпайды?

А) Динамикалық жад өңделетін мәліметтердің көлемін арттыруға мүмкіндік береді

В) Айнымалыларға орын бағдарлама орындалғаннан кейін бөлінеді

С) Динамикалық жадты қолдану айнымалы өлшемді мәліметтер құрылымын құруға мүмкіндік береді

D) айнымалыларға орын бағдарлама компилляцияланғаннан кейін бөлінеді

Е) Қайсібір мәліметтің қажеттілігі бағдарламаның аяқталғанына шейін керек болмай қалған кезде, ол алып отырған жадты басқа ақпарат үшін босатуға болады

Динамикалық объектілермен жұмыс істейтін процедураларға не жатпайды?

А) Mark

В) Dispose

С) Release

D) New

Е) Seek

Домен қандай оператор көмегімен құрылады?

А) CREATE

В) CREATE TABLE

С) ALTER

D) DROP CONSTRAINT

Е) CREATE DOMAIN

Домен бұл –

А) Қатынастардың нормалданған жиыны

В) Қатынаста бар кортеждер саны

С) бір немесе бірнеше атрибуттердің мүмкін болатын мәндерінің жиыны емес

D) Жол бағандарынан тұратын жазық кесте

Е) Бір немесе бірнеше атрибуттердің мүмкін болатын мәндерінің жиыны

“dir ? D*” командасы экранға..............................

А) Д әріпі бар каталог және файл аттарының тізімін

В) Екінші Д әрпі бар тек файл аттарының тізімін

С) Д әрпі бар файл аттарының тізімін

D) Екінші Д әрпі бар каталог және файл аттарының тізімін

Е) Екінші Д әрпі бар тек каталог аттарының тізімін

 

Е

Егер a=14 және b=4 болғанда, нәтижесі c=3 болатын өрнекті таңда:

A) c:=b mod a

B) c:=b div a

C) c:=a div b

D) c:=a mod b

E) c:=a/b

Есепте алынатын объектілерді заттай түрде бейнелеу үші қолданылатын өлшеуіш түрі

A)заттай

B)құндылық

C)еңбек

D)ақшалай

E)шартты

Егер nommes=5 болса, бағдарлама нені экранға шығарады? Case nommes of 12, 1, 2: writeln(‘қыс мерзімі’); 3, 4, 5: writeln(‘көктем мерзімі’); 6,7,8: writeln(‘жаз мерзімі’); 9,10,11: writeln(‘күз мерзімі’); end;

A) қыс мерзімі

B) ештеңе

C) көктем мерзімі

D) жаз мерзімі

E) күз мерзімі

Еңбек өлшеуіштері келесілерді өлшеу үшін қажет

A)дайын өнімді

B)шығындарды

C)табыстарды

D)материалдық қорларды

E)уақыт шығыны

Есеп тіркелімдері бұл - .............

A)шаруашылық әрекеттердің жазуға арналған брошурленген, бағаланған және номерленген беттер

B)дұрыс жауап жоқ

C)қажетті деректемелері баспаханалық әдіспен басылған қалың қағазды жеке бағаланған беттер

D)В және С жауаптары дұрыс

E)шаруашылық құралдары мен әрекеттерін тіркеуге арналған бағанаға бөлінген беттер

Есеп тіркелімдері сыртқы түрі бойынша былай бөлінеді

A)кітаптар, магниттік ленталар, карточкалар

B)перфокарталар, магниттік дисктер, кітаптар

C)карточкалар, кітаптар,журналдар

D)кітаптар, перфокарталар, журналдар

E)жарғылық капитал

Есеп саясаты бұл - ......

A)бухгалтерлік есеп кірістері мен құқықтары

B)кәсіпорынның келісім шарты

C)басқарудың негізгі ұйымдастырылуы

D)статисткалық есептің қолданылуы

E)кәсіпорынның қалдық кірістері

Есеп саясаты болмауы тиіс

A)есеп саясатының субъектісі

B)көрсетілмеген

C)кәсіпорын құрылымының сенімділігі

D)кәсіпорынның қаржылық көрсетілімі

E)қабылданған шешімнің құрылымы

Егер ескі кластан аз ғана өзгешелігі бар жаңа класс құру керек болса, онда алдында құрылған өрістер мен әдістерді қайтадан көшірудің қажеттілігі болмайды деп тұжырымдайтын прицип қалай аталады?

A)делигирование

B)мұрагерлік

C)декапсуляция

D)полиморфизм

E)инкапсуляция

Есеп беру жобасы қандай ортада құрылады?

A)Datebase Desctop

B)BDE Administrator

C)Rave Reports

D)XML Mapper

E)Image Editor

Егер қалдық шоттарының кредит бойынша көрсетілетін болса шот қалай аталады?

A) пассивтік шот

B)негізгі шот

C)баланстан тыс шот

D)транзиттік шот

E)активтік шот

Егер қалдық шоттарының дебеті бойынша көрсетілетін болса шот қалай аталады?

A)талдамалы шот

B)жинақтамалы шот

C)активтік шот

D)пассивтік шот

E)транзиттік шот

Есеп саясатының қалыптасуына жауапты

A)кәсіпорын басшысы

B)менеджер

C)аудитор

D)бас бухгалтер

E)кәсіпорын басшысы мен бас бухгалтер

«Ерекше жағдай» ұғымы нені білдіреді?

A) қатенің арнайы кодын өндіретін (генерирование) тәсіл

B)кестелерді автоматты түрде жөндеу

C)кестелерді автоматты түрде жою

D)бағдарламадағы арнайы тілдік конфигурация

E) бағдарламаның әрі қарай орындалуына әсер ететін штаттан тыс оқиға

Есептеу өрісін құру үшін объектілер инспекторында Table1 компонентінің қандай оқиғасын шертеміз?

A)onFilterRecord

B)masterSource

C)onUpdateRecord

D)updateObject

E)onCalcFields

Есеп әдістері

A)жобалы, тапсырыс, жай, нормалы

B)тапсырыс, жай, нормалы, анықтамалы

C)тапсырыс, жай

D)тапсырыс, нормалы

E)тапсырыс, жай, нормалы, бөлінген

Еңбек ақы формасына жатады

A)негізгі еңбек ақы

B)жасалынған уақытша еңбек ақы

C)жасалынған жұмысқа байланысты

D)аккордтық еңбек ақы

E)жай келісім еңбек ақы

Егер а=14 және b=4 болғанда, нәтижесі c=2 болатын өрнекті таңда

A) c:=a mod b

B)c:= a/b

C)c:= a div b

D)c:=b div a

E) c:=b mod a

Егер В мәні А мәнінен кіші болса For i:=A to B do S циклі үшін дұрыс тұжырымдаманы таңдаңыз

A)S операторы бір рет орындалады

B)цикл өшімшесінің мәндері үлкен мәнінен кіші мәнге ауысады

C)бағдарламаны орындауында қате болады

D)бағдарлама компиляциясында қате шығады©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.