Здавалка
Главная | Обратная связь

ПОНЯТТЯ РЕФЕРЕНДУМУ.ВИДИ РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ 

Референдум це спосіб прийняття громадянами України шля­хом голосування законів України, інших рішень з питань загально­державного і місцевого значення.

Питання проведення референдумів в Україні регулюються Кон­ституцією та законом «Про всеукраїнський та місцевий референду­ми» від 3 липня 1991 р. Законодавством передбачено проведення двох основних видів референдумів: всеукраїнського та місцевого (обласного, районного, міського, сільського і т. д.).

На всеукраїнський референдум виносяться питання, які стосу­ються відання України, тобто мають загальнодержавне значення. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України (ст. 73 Конституції України). З питань мови, громадянства, території може проводитися тільки всеукраїнський, а не місцевий референдум. В Україні не допускається проведення ре­ферендуму щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії (ст. 74 Конституції України).

Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою або Президентом України.

Верховна Рада проголошує референдум з питань про зміну те­риторії України.

Президент України призначає всеукраїнський референдум:

— за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів

громадян України, які мають право голосу, за умови, що під­писи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 000 підписів у кожній області;

— на затвердження всеукраїнським референдумом рішення Верховної Ради, прийняте не менш як двома третинами від конституційного складу про внесення змін до таких розділів Конституції: «Загальні засади», «Вибори. Референдум», «Вне­сення змін до Конституції України».

Предметом загальноукраїнського референдуму можуть бути питання загальнодержавного значення:

— затвердження Конституції України, окремих її положень та вне­сення до Конституції змін і доповнень;

— прийняття, зміна або скасування законів України або їх окре­мих положень;

— прийняття рішень, які визначають зміст Конституції, законів та інших правових актів;

— вирішення питання про зміну території України.

Предметом всеукраїнського референдуму не можуть бути:

— питання податків та бюджету;

— питання амністії та помилування;

— питання про вжиття державними органами України надзви­чайних та невідкладних заходів щодо охорони громадського порядку, захисту здоров'я та безпеки громадян;

— питання, пов'язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до компетенції Верховної Ради, Президента України та Кабінету Міністрів України.

Предметом місцевого референдуму може бути:

— прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесе­них законодавством України до відання місцевого самовря­дування відповідних адміністративно—територіальних оди­ниць;

— прийнятя рішень, які визначають зміст постанов місцевих рад та їх виконавчих органів;

— питання дострокового припинення повноважень місцевої ради.

Предметом місцевого референдуму не може бути:

— питання про скасування законних рішень вищестоящих органів державної влади та самоврядування;

— питання, віднесені до відання органів суду та прокуратури;

— питання, пов'язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належить до компетенції відповідної ради та її виконавчих органів.

 

24. ПОНЯТТЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА. ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ

 

Органи державної влади в Україні обираються або признача­ються.

Вибори це спосіб формування представницьких органів (органів державної влади та самоврядування) та обрання посадо­вих осіб.

В Україні проводяться такі види виборів:

— чергові;

— позачергові (дострокові);

— повторні;

— проміжні;

— замість вибулого депутата або голови;

— у зв'язку з утворенням нової адміністративно—територіальної одиниці (місцеві вибори).

Для кожної держави характерна певна виборча система.

Виборча система це встановлений законодавством порядок формування представницьких органів держави. Розрізняють такі види виборчих систем:

— мажоритарну;

— пропорційну;

— змішану.

При мажоритарній системі (системі більшості) депутатами ста­ють ті кандидати від виборчого округу, які отримали передбачену законом більшість голосів, а всі інші кандидати вважаються необра—ними. Існують такі різновиди мажоритарної системи:

відносної більшості, при якій обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців;

абсолютної більшості, при якій для обрання кандидату не­обхідно зібрати більше половини голосів виборців і більше, ніж інші кандидати.

При пропорційній системі депутатські мандати розподіляють­ся між партіями пропорційно кількості голосів виборців, зібраних кожною з них у межах виборчого округу.

Інколи застосовують змішану виборчу систему, при якій час­тина депутатів обирається за мажоритарним принципом, а інша —за пропорційним.

Для проведення виборів територія держави ділиться на певні територіальні одиниці — виборчі округи.Виборчі округи бувають:

одномандатні, від яких обирається тільки один депутат;

багатомандатні, від яких обираються два і більше депу­татів.

Поняття «виборче право» вживають в об'єктивному та суб'єктив­ному значеннях.

Виборче право в об'єктивному розумінні (об'єктивне виборче право) — це сукупність юридичних норм, що регулюють участь грома­дян у виборах, організацію і проведення виборів.

Суб'єктивне виборче право це право громадянина обирати і бути обраним.

Суб'єктивне виборче право ділиться на активне і пасивне.

Активне виборче право це право громадянина обирати своїх представників.

Пасивне виборче право це право громадянина бути обраним. Активне виборче право в Україні мають громадяни, що досягли 18 років на день виборів, крім тих, що визнані судом недієздатними.

Принципи виборчого права сформульовані у ст. 71 Конституції України та відтворюються у виборчих законах. Вибори в Україні є вільни­ми і відбуваються на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням.

Загальне виборче право означає, що всі громадяни, які досяг­ли встановленого законом віку, мають право брати участь у виборах.

Рівне виборче право означає, що всі виборці на виборах мають однакову кількість голосів.

Пряме виборче право означає, що виборці обирають кандидатів на виборах безпосередньо.

Таємне голосування передбачає, що контролю за волевиявлен­ням виборців під час голосування не допускається.

Шляхом виборів в Україні формуються:

— Верховна Рада України;

— Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

— місцеві ради (обласні, районні, міські, районні у містах, селищні, сільські).

Обираються на свої посади Президент України, міські, селищні та сільські голови.

Як правило, в Україні день виборів призначається на вихідний день.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.