Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА №: 5 ”Об’єктивна сторона складу злочину”. 

1. Мета заняття:

· Перевірити, поглибити та закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, семінарського заняття, а також у процесі самостійної роботи.

· Допомогти курсантам у повному засвоєнні навчального матеріалу.

· Виховувати у особового складу відповідальність над підвищенням своєї теоретичної підготовки, розвитку корисної ініціативи, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватись, наполегливість у розв’язанні виникаючих задач.

Час проведення: 2 години

 

2. План практичного заняття та питання винесені на опрацювання:

– поняття, значення, обов’язкові і факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину;

– факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину. Триваючі, продовжувані та складні злочини;

 

Метод проведення: групова вправа у ході якої, курсанти на основі опрацювання поставлених перед ними завдань, формують знання стосовно особи злочинця як кримінологічної категорії.

Матеріальне забезпечення :робочі зошити курсантів, мультимедійний проектор, персональний комп’ютер, збірник задач.

Місце проведення : навчальна аудиторія циклу кримінально-правових дисциплін.

3. Порядок проведення заняття:

1.Організаційний момент:

- викладач перевіряє присутність курсантів на практичному занятті;

- викладач в журналі обліку навчальних занять записує тему, вид заняття, час та дату його проведення.

2. Вступне слово:

- викладач оголошує тему практичного заняття, формує його мету, називає час та дату його проведення;

- акцентує увагу курсантів на значенні і актуальності теми, що вивчається, для співробітників органів і установ виконання покарань, на взаємозв’язку з іншими темами та дисциплінами;

- перевіряє виконання курсантами завдання, що було надане на самопідготовку, зміст якого визначений було заздалегідь;

- після закінчення перевірки завдання, викладач пропонує курсантам надати відповіді на запропоновані контрольні питання. Аудиторія уважно слухає відповіді, аналізує, виправляє їх та доповнює.

3. Розгляд контрольних питань.

 

4. Література до теми:

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями).

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін Юре, 2006. – 568 с.

3. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін / За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація] . – Х.: Право, 2010. – 456 с. – [4-те, вид. доп. і перероб.].

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с.

6. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / В.О. Навроцький. - [2-ге вид.] - К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.

8. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с.

9. Тимчук О.Л. Причинний зв'язок як ознака об'єктивної сторони складу злочину: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – 232 с.

10. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підруч. [для студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.