Здавалка
Главная | Обратная связь

Що таке вторинні енергоресурси?а) енергоресурси, які за значенням посідають друге місце в регіоні;

б) енергія різних видів, яка виділяється побічно при здійсненні технологічних процесів і використанні устаткування і не є головною в технології виробництва, але може бути ефективно використана для енергопостачання завдяки інноваціям;

в) втрати тепла на електростанціях;

г) втрати тепла у промисловості.

7. Озонові діри, «парниковий ефект», кислотні дощі, - такі процеси глобального характеру класифікуються як:

а) екологічні аварії;

б) екологічні катастрофи;

в) зони екологічного лиха;

г) деструкція біоти.

8. Біотична структура екосистеми, це:

а) атмосфера, літосфера, стратосфера;

б) продуценти (автотрофи), консументи, редуценти;

в) мули океанів, ґрунти континентів, жива речовина;

г) температура, світло, вологість, рН грунтів.

Другий рівень

Яке з наведених визначень екологічного збитку є найповнішим?

а) втрати суспільства від змін корисності навколишнього середовища у зв’язку з його забрудненням і необхідністю витрат на відновлення довкілля, компенсацію ризиків, компенсацію за погіршення здоров’я людей, ресурсів тощо;

б) збитки від зниження і втрати працездатності внаслідок погіршення екологічних умов праці і проживання;

в) витрати підприємства на охорону природи;

г) втрати від екологічних катастроф.

Яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважається гранично допустимою (ГДК)?

а) за якої настає смерть людини;

б) за якої починається деградація екосистеми;

в) дозволена екологічним стандартом;

г) максимальна концентрація забруднюючої речовини в природному середовищі, яка не шкодить здоров’ю людини.

11. Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить:

а) зменшення енергоспоживання і розвантаження державного транспорту;

б) збільшення забруднення довкілля;

в) розв’язання транспортних проблем у містах і поліпшення урбанізаційних ситуацій;

г) поліпшення економічного стану транспортної галузі.

12. Що є головною причиною зменшення народжуваності населення в Україні:

а) підвищення культурного рівня свідомості жінок;

б) погіршення добробуту населення;

в) погіршення екологічних умов регіонів держави;

г) зменшення біопродуктивності екосистеми.

Який з наведених варіантів визначення раціонального природокористування ви вважаєте правильним?

а) природокористування, що дає найбільший прибуток;

б) яке передбачає відтворення природного ресурсу;

в) яке не призводить до зміни природно-ресурсного потенціалу, підтримує і підвищує продуктивність та красу природних комплексів;

г) таке, що відповідає програмі економічного розвитку агропромислового комплексу.

14. Значне зростання шумових та вібраційних забруднень у містах є причиною:

а) деградації водних екосистем;

б) формування локальних атмосферних газових аномалій;

в) підвищення захворюваності населення та поширення пригніченого стану фауни і флори;

г) укріплення фундаментів будівель і споруд.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.