Здавалка
Главная | Обратная связь

Правові засоби охорони вод від забруднення, засмічення і вичерпанняГлава 20. ОХОРОНА ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ, ЗАСМІЧЕННЯ І ВИЧЕРПАННЯ

СТАТТЯ 95. ОХОРОНА ВОД (ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ)

Усі води (водні об'єкти) підлягають охороні від забруднення, засмічення, вичерпання та інших дій, які

можуть погіршити умови водопостачання, завдавати шкоди здоров'ю людей, спричинити зменшення

рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, погіршення умов існування диких тварин,

зниження родючості земель та інші несприятливі явища внаслідок зміни фізичних і хімічних

властивостей вод, зниження їх здатності до природного очищення, порушення гідрологічного і

гідрогеологічного режиму вод.

Діяльність фізичних та юридичних осіб, що завдає шкоди водам (водним об'єктам), може бути

припинена за рішенням суду.

СТАТТЯ 96. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ І

ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ПІДПРИЄМСТВ, СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ

НА СТАН ВОД

Під час розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та

інших об'єктів, а також під час впровадження нових технологічних процесів повинно забезпечуватися

раціональне використання вод. При цьому передбачаються технології, які забезпечують охорону вод від

забруднення, засмічення і вичерпання, попередження їх шкідливої дії, охорону земель від засолення,

підтоплення або переосушення, а також сприяють збереженню природних умов і ландшафтів як

безпосередньо в зоні їх розміщення, так і на водозбірній площі водних об'єктів.

Забороняється проектування і будівництво прямоточних систем водопостачання промислових

підприємств, за винятком підприємств, які за технологією виробництва не можуть бути переведені на

оборотне водопостачання.

Забороняється здійснення проектів господарської та іншої діяльності без оцінки їх впливу на стан вод.

СТАТТЯ 97. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ І

ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ПІДПРИЄМСТВ, СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ

НА СТАН РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

Під час розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та

інших об'єктів на рибогосподарських водних об'єктах здійснюються заходи, що забезпечують охорону

риб, інших водних тварин і рослин та їх відтворення.

До основних заходів для забезпечення охорони і відтворення рибних запасів, водних тварин і рослин

належить обладнання рибозахисними пристроями водозабірних та інших споруд відповідно до

затверджених проектів, будівництво риборозплідників, штучних нерестовищ, рибопропускних споруд,

підготовка ложа водоймища тощо.

СТАТТЯ 98. ЗАБОРОНА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ПІДПРИЄМСТВ, СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО

ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ВОД

Забороняється введення в дію:

1) нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, комунальних та інших об'єктів, не

забезпечених пристроями і очисними спорудами необхідної потужності, що запобігають забрудненню і

засміченню вод або їх шкідливій дії, та необхідною вимірювальною апаратурою, що здійснює облік

об'ємів забору і скидання води;

2) зрошувальних і обводнювальних систем, водосховищ і каналів - до проведення передбачених

проектами заходів, що запобігають затопленню, підтопленню, заболоченню, засоленню земель і ерозії

грунтів, а також забрудненню поверхневих та підземних вод скиданням із зрошувальних систем;

3) осушувальних систем - до повної готовності водоприймачів та інших споруд відповідно до

затверджених проектів;

4) водозабірних споруд - без рибозахисних пристроїв та облаштованих відповідно до затверджених

проектів зон санітарної охорони водозаборів;

5) гідротехнічних споруд - до повної готовності пристроїв для пропускання паводкових вод і риби

відповідно до затверджених проектів;

6) експлуатаційних свердловин на воду - без оснащення їх водорегулюючими та контрольно-вимірювальними пристроями.

Наповнення водоймища до здійснення передбачених проектами заходів щодо підготовки його ложа

забороняється.

СТАТТЯ 99. ЗАБОРОНА СКИДАННЯ У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ ВІДХОДІВ І СМІТТЯ

Забороняється скидання у водні об'єкти виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів відходів

і сміття.

СТАТТЯ 100. ОХОРОНА ПОВЕРХНІ ВОДОЗБОРІВ І ЛЬОДОВОГО ПОКРИВУ ВОДОЙМ,

ВОДОТОКІВ, А ТАКОЖ МОРІВ, ЇХ ЗАТОК ТА ЛИМАНІВ

Підприємствам, установам, організаціям і громадянам забороняється забруднювати, засмічувати

поверхні водозборів, льодового покриву водойм, водотоків, а також морів, їх заток і лиманів

виробничими, побутовими та іншими відходами, сміттям, нафтовими, хімічними та іншими

забруднюючими речовинами.

СТАТТЯ 101. ОХОРОНА ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ І ЗАСМІЧЕННЯ ВНАСЛІДОК ВТРАТ МАСТИЛА,

ПАЛЬНОГО, ХІМІЧНИХ, НАФТОВИХ ТА ІНШИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Власники засобів водного транспорту, трубопроводів, плавучих та інших споруд на водних об'єктах, а

також інші юридичні та фізичні особи зобов'язані забезпечувати охорону вод від забруднення і

засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин.

СТАТТЯ 102. ОХОРОНА ВНУТРІШНІХ МОРСЬКИХ ВОД ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МОРЯ

У внутрішні морські води та територіальне море забороняється скидати з суден і плавучих засобів,

платформ та інших морських споруд і повітряних суден хімічні, радіоактивні та інші шкідливі

речовини, а також радіоактивні або інші відходи, матеріали, предмети та сміття, які можуть спричинити

забруднення моря.

Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення та засмічення здійснюється

відповідно до правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, інших актів законодавства.

СТАТТЯ 103. ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ ВОД ДОБРИВАМИ І ХІМІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

ЗАХИСТУ РОСЛИН

З метою запобігання забрудненню вод сільськогосподарські, лісогосподарські підприємства, селянські

(фермерські) господарства та громадяни зобов'язані дотримувати встановлених правил зберігання,

транспортування та використання добрив, хімічних засобів захисту рослин та інших токсичних

препаратів і речовин.

СТАТТЯ 104. ОХОРОНА ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ВІДНЕСЕНИХ ДО КАТЕГОРІЇ ЛІКУВАЛЬНИХ

Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, здійснюється в порядку, встановленому

для санітарної охорони курортів.

З метою охорони водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, встановлюються округи

санітарної охорони курортів з особливим режимом у порядку, передбаченому законодавством про

охорону здоров'я.

Скидання будь-яких зворотних вод у водні об'єкти, що віднесені до категорії лікувальних,

забороняється.

СТАТТЯ 105. ОХОРОНА ПІДЗЕМНИХ ВОД

Підприємства, установи і організації, діяльність яких може негативно впливати на стан підземних вод,

особливо ті, які експлуатують накопичувачі промислових, побутових і сільськогосподарських стоків чи

відходів, повинні здійснювати заходи щодо попередження забруднення підземних вод, а також

обладнувати локальні мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом цих вод.

У разі розкриття водоносних горизонтів з підземною водою питної якості особи, які проводять бурові,

гірничі та інші роботи, пов'язані з пошуками, розвідкою, експлуатацією родовищ корисних копалин,

повинні повідомити про це у встановленому порядку державні органи геології, охорони навколишнього

природного середовища і санітарного нагляду для вжиття заходів щодо охорони підземних вод від

вичерпання і забруднення.

Всі свердловини на воду, не придатні для експлуатації, покинуті спостережні та пошукові свердловини

на всі види корисних копалин, а також вертикальні й інші гірничо-пошукові та експлуатаційні гірничі

виробки і покинуті криниці повинні бути затампоновані чи ліквідовані.

Ліквідацію пошукових виробок та ліквідаційний тампонаж пошукових свердловин будь-якого

призначення здійснюють організації, які виконують пошукові роботи, а непридатних і покинутих

експлуатаційних та спостережних свердловин і виробок - організації, на балансі яких вони знаходяться.

У разі неможливості встановити власника покинутих свердловин і виробок їх ліквідація здійснюється

за рішенням місцевих Рад державними органами геології. Якщо експлуатація самовиливних

свердловин є можливою, то вони оснащуються регулюючими пристроями.

У разі вичерпання запасів підземних вод, визначених Державною комісією України по запасах

корисних копалин, а також у разі забруднення підземних вод встановлюються причини, з яких це

сталося, і за пропозиціями державних органів геології і охорони навколишнього природного

середовища за рахунок винних осіб здійснюються заходи щодо їх відтворення.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.