Здавалка
Главная | Обратная связь

Право надрокористування: поняття, види, змістВідносини, які виникають у зв'язку з вивченням, використанням і охороною надр та використанням

відходів гірничодобувного комплексу і пов'язаних з ним переробних виробництв (торфу, сапропелей та

інших специфічних мінеральних ресурсів, включаючи підземні води, ропу соляних озер і заливів

морів), називаються гірничими відносинами. Вони регулюються Конституцією України, Законом «Про

охорону навколишнього природного середовища», Кодексом України про надра, Гірничим законом

України, законами України «Про державну геологічну службу України», «Про концесії», «Про угоди

про розподіл продукції»,

Право користування надрами похідне від права виключної власності Українського народу на надра.

Воно має яскраво виражений цільовий характер, оскільки при наданні ділянок надр у користування

обов'язково вказується конкретна мета, з якою вони мають використовуватися та для якої вони

надаються.

Суб'єктами права користування надрами згідно зі ст. 13 Кодексу України про надра можуть бути

підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та

громадяни. Тобто суб'єктами права користування надрами в Україні визнається коло осіб, які в

установленому законом порядку набули право користування надрами і несуть у зв'язку з цим відповідні

права і обов'язки щодо геологічного вивчення, раціонального використання надр та їх охорони.

Об'єктами права користування надрами виступають конкретні юридично відокремлені (визначені)

ділянки надр, закріплені на праві користування за певними суб'єктами.

Зміст права користування надрами становлять права та обов'язки, які встановлені законодавством

України про надра для суб'єктів права користування надрами щодо наданих їм ділянок надр.

Класифікація права користування надрами здійснюється на основі цільового призначення та терміну

користування. Зокрема, за терміном користування надрами може бути постійним або тимчасовим.

Постійним визнається користування надрами без заздалегідь встановленого строку. Тимчасове

користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 20 років). У разі

необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.

Строк дії угоди про розподіл продукції визначається сторонами, однак не може перевищувати 50 років з

дня її підписання.

За цільовим призначенням розрізняють такі види користування надрами:

1) геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислові розробки корисних копалин

загальнодержавного значення;

2) видобування корисних копалин;

3) будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у

тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення

шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

4) створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні,

оздоровчі заклади та ін.);

5)задоволення інших потреб (ст. 14 Кодексу України про надра).

Надра для вищезгаданих цілей надаються відповідно до ст. 19 Кодексу України про надра за

результатами спеціальних досліджень та на підставі проектів, виконаних на замовлення

заінтересованих підприємств, установ і організацій, тобто надра надаються у користування

підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу

(ліцензії) на користування ділянкою надр. Право користування надрами для цілей, не пов'язаних з

видобуванням корисних копалин, також має бути засвідчене актом про надання гірничого відводу.

Стаття 26. Припинення права користування надрами Право користування надрами припиняється у разі: 1) якщо відпала потреба у користуванні надрами; 2) закінчення встановленого строку користування надрами; 3) припинення діяльності користувачів надр, яким їх було
надано у користування; 4) користування надрами з застосуванням методів і способів,
що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення
навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для
здоров'я населення; 5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було
надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом
на користування ділянкою надр; 6) якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а
для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу - 180
календарних днів не приступив до користування надрами; 7) вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у
користування ділянки надр. Право користування надрами припиняється органом, який надав
надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4,5,6
цієї статті, у разі незгоди користувачів, - у судовому порядку.
При цьому питання про припинення права користування земельною
ділянкою вирішується у встановленому земельним законодавством
порядку.

Законодавством України можуть бути передбачені й інші випадки
припинення права користування надрами. Вимоги цієї статті не застосовуються до користувачів надр за
угодою про розподіл продукції. У цьому разі право користування
надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено
(зупинено) лише у разі: 1) припинення (в тому числі дострокового) дії угоди про
розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку,
передбачених такою угодою; 2) виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей
або довкіллю.

Особливості і умови обмеження або припинення чи тимчасової
заборони (зупинення) користування надрами відповідно до угоди про
розподіл продукції визначаються Законом України "Про угоди про
розподіл продукції"

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.