Здавалка
Главная | Обратная связь

Засоби правової охорони атмосферного повітряПід правовим регулюванням атмосфероповітряних охоронних заходів слід розуміти систему правових

приписів, які регулюють відносини, що виникають у даній сфері, з метою збереження сприятливого

стану атмосферного повітря, поліпшення й відтворення його стану, запобігання забрудненню та впливу

на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних чинників та зниження його рівня.

Атмосфероповітряне законодавство України передбачає систему правових заходів: дозвільного,

попереджувального (превентивного), контрольного, стимулюючого характеру (заохочення й

відповідальність), поновлювального (відтворювального), заборонного характеру. Тут аналізуються

власне охоронні правові заходи щодо атмосферного повітря.

До заходів дозвільного характеру належить отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, який видається спеціально уповноваженими органами.

Крім цього, дозволи на експлуатацію (спеціальне використання атмосферного повітря) видаються у разі

устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного

повітря (ст. 13 Закону); діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ

у господарських цілях (ст. 16 Закону), тощо. Кожна юридична особа, яка здійснює викиди

забруднюючих речовин, повинна отримати дозвіл на такий викид.

До заходів попереджувального (превентивного) характеру належить планування; стандартизація (ст. 4

Закону); нормування (ст. 5 Закону); проектування будівництва та реконструкції підприємств та інших

об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря (ст. 23 Закону);

встановлення санітарно-захисних зон (ст. 24 Закону); державна екологічна та санітарно-гігієнічна

експертиза (ст. 25 Закону); державний облік (ст. 31 Закону); моніторинг (ст. 32 Закону) тощо. Ця група

заходів містить найбільшу кількість правил, вимог та інших дій із забезпечення безпеки та

сприятливого стану атмосферного повітря та довкілля у цілому.

Розробка

стандартів та нормативів належить до відповідального екологічного заходу, оскільки науково

обґрунтовані і оптимальні нормативи забезпечують збереження сприятливого стану атмосферного

повітря.

Законодавством передбачено здійснення заходів щодо відвернення і зменшення забруднення

атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів і установок та впливу їх

фізичних факторів (ст. 17 Закону).

Особливої уваги заслуговує виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря при застосуванні

пестицидів та агрохімікатів (ст. 18 Закону). Встановлення цього правила обумовлено інтенсивним

запровадженням у виробництво зазначених засобів. У законодавстві закріплені основні вимоги, яких

необхідно додержуватися у процесі транспортування, зберігання і застосування пестицидів та

агрохімікатів. Більш конкретно застосування названих хімічних засобів передбачено у Законі України

від 2 березня 1995 року «Про пестициди і агрохімікати».

Атмосфероповітряні охоронні заходи повинні проводитися під час видобування корисних копалин та

проведення вибухових робіт (ст. 21 Закону).

До правових заходів щодо охорони атмосферного повітря належить регулювання здійснення

запобіжних заходів від забруднення його виробничими, побутовими під іншими відходами (ст. 20

Закону). Більш розгорнуто ці питання регулюються

Законом України від 5 березня 1998 року «Про відходи».

Охоронними є також заходи щодо відвернення, зниження і досягнення безпечних рівнів виробничих та

інших шумів (ст. 21 Закону).

До профілактичних заходів належать регулювання умов проектування, будівництва та реконструкції

підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря (ст.

23 Закону).

Для визначення безпеки для здоров'я людини та екологічної безпеки під час проектування, розміщення,

будівництва нових і реконструкції діючих підприємств та інших об'єктів проводиться державна

екологічна і санітарно-гігієнічна експертизи у порядку, визначеному законодавством (ст. 25 Закону).

З метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової забудови,

масового відпочинку і оздоровлення населення при визначенні місць розміщення нових, реконструкції

діючих підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного

повітря, встановлюються санітарно-захисні зони (ст. 24 Закону).

До превентивних заходів належать дотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря під час

впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських

пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем (ст. 26 Закону).

Важливим засобом охорони атмосферного повітря є правове регулювання державного обліку усіх

об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і на стан

атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря,

видів і ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних факторів (ст. 31 Закону).

Істотну роль у проведенні попереджувальних охоронних заходів відіграє моніторинг (ст. 32 Закону),

який проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про

викиди забруднюючих речовин та рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування

його змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття

рішень у галузі охорони атмосферного повітря.

Здійснення контрольних заходів у галузі охорони атмосферного повітря передбачено у розділі II Закону

України «Про охорону атмосферного повітря» (статті 27-30). Ці заходи мають на меті забезпечення

дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря місцевими органами виконавчої

влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, а також підприємствами,

установами, організаціями та громадянами.

Господарська чи інші види діяльності, пов'язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих

речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан,

передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена

відповідно до законодавства.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.