Здавалка
Главная | Обратная связь

Адаптація законодавства України до європейського ЕПОстанніми роками в Україні прийнято чимало законодавчих та інших нормативно-правових актів з

питань адаптації законодавства України до права ЄС. Програмою інтеграції України до ЄС, схваленою

Указом Президента України від 14 вересня 2000 р., визначено шляхи і темпи реалізації окремих

пріоритетів на шляху наближення України до ЄС.

Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. з метою координації діяльності органів державної

влади з питань адаптації законодавства при Президентові України створено Національну раду з питань

адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Кабінетом Міністрів України запроваджено єдину систему планування, координації та контролю за

нормотворчою діяльністю і роботою з адаптації законодавства органів виконавчої влади, затверджено

Концепцію адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Крім того, уряд щороку затверджує

план роботи з адаптації законодавства, а також передбачає в проекті Державного бюджету України

витрати на фінансування заходів для його виконання.

Законом України від 21 листопада 2002 р. було схвалено Концепцію Загальнодержавної програми

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а Законом України від 18

березня 2004 р. було затверджено саму Програму. Програма визначає механізм досягнення Україною

відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в ЄС, що

передбачає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи,

необхідні для ефективного правотворення та правозастосування.

Метою адаптації законодавства України до законодавства є відповідність правової системи України

acquis communautaire з урахуванням критеріїв ЄС.

Загальнодержавна програма адаптації законодавства - це комплекс взаємопов'язаних завдань з адаптації

законодавства України до законодавства ЄС, спрямованих на реалізацію державної політики та

пріоритетних напрямів створення сучасної правової системи України шляхом удосконалення

нормотворчої діяльності органів державної влади та запровадження єдиної системи планування,

координації та контролю роботи з адаптації законодавства. Метою Загальнодержавної програми є

створення передумов підготовки законодавчого поля для входження України в ЄС. А головними

завданнями цієї Програми є: забезпечення відповідності законодавства України зобов'язанням, що

випливають з Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими

Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р., інших міжнародних договорів, що

стосуються співробітництва України з Європейським Союзом; розвиток законодавства України у

напрямі його наближення до законодавства Європейського Союзу та забезпечення високого рівня

підготовки в Україні проектів законів та інших нормативно-правових актів; створення правової бази для

інтеграції України до Європейського Союзу; створення на законодавчому рівні загальнодержавного

механізму адаптації законодавства, який визначав би цілі та сфери, етапи адаптації законодавства,

складовими елементами якого має бути фінансове, інформаційне, наукове та кадрове забезпечення;

забезпечення системності та узгодженості у роботі органів державної влади під час здійснення заходів з

адаптації законодавства; вдосконалення порядку планування нормотворчої роботи на основі

довгострокової програми розвитку законодавства України з метою його наближення до законодавства

Європейського Союзу; вироблення єдиних, обов'язкових для всіх суб'єктів права законодавчої

ініціативи правил підготовки проектів нормативно-правових актів у процесі адаптації законодавства;

вдосконалення інформаційного забезпечення роботи з адаптації законодавства; вдосконалення

кадрового забезпечення в органах державної влади, підготовка спеціалістів, які відповідали б

особливим кваліфікаційним вимогам, що ставляться до учасників процесу адаптації законодавства;

підвищення рівня володіння офіційними мовами держав - членів Європейського Союзу державних

службовців; вдосконалення порядку підготовки щорічних пропозицій щодо обсягів фінансування

заходів з адаптації законодавства в межах Державного бюджету України.

Зусилля України щодо адаптації екологічного законодавства до права навколишнього середовища ЄС

останніми роками призвели до перегляду ряду підходів до правового регулювання охорони

навколишнього середовища та раціонального природокористування, зокрема щодо організації

моніторингу, стандартизації, оцінки впливу на навколишнє середовище, організації екологічного аудиту,

створення екологічної мережі. Внесено чимало змін до законодавства України під кутом зору

наближення його до європейських стандартів. Поліпшилось інформаційне та організаційне

забезпечення цього процесу. Є тут, звичайно, й чимало резервів. Але в цілому ми маємо позитивну

тенденцію до гармонізації української еколого-правової системи з європейською -правової

системи з європейською.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.