Здавалка
Главная | Обратная связь

Проведення олімпіад, конкурсів і турнірів2.1. Олімпіади з базових дисциплін проводяться в чотири етапи:

І етап — шкільні (училищні),

II етап — районні (міські),

ІІІ етап — обласні (в Автономній Республіці Крим — республіканські, у містах Києві та Севастополі — міські)

IV етап — на державному рівні.

Проведення олімпіад І, II, III етапів, відповідно, з різних предметів одночасно забороняється окремо для кожного класу (курсу)

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у відповідності до чинно­го Положення розробляють Положення про проведення І, II, ІІІ етапів олімпіад з базо­вих дисциплін, І, II етапів -конкурсів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та І етапу турнірів.

2. 2.1 етап: шкільні (училищні) олімпіади — з базових та училищні — зі спеціаль­них дисциплін, конкурси фахової майстерності, міжшкільний (міжучилищний) етап турнірів.

2.2.1.1 етап олімпіад з базових дисциплін проводиться у жовтні, конкурсів фах: ю майстерності та олімпіад зі спеціальних дисциплін — у березні, турнірів — у вересні листопаді поточного року.

2.2.2. Персональний склад оргкомітетів та журі, експерти-консультанти І етап олімпіад, конкурсів і турнірів, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказом керівника закладу освіти.

2.2.4. Звіти про проведення олімпіад з базових дисциплін та заявки на участі команд у наступному етапі оргкомітети І етапу надсилають до районних (міських) орг­комітетів до 1 листопада поточного року. <...>

Оргкомітети фінальних етапів турнірів розглядають заявки учасників і результати їх виступів у І етапі та надсилають учасникам запрошення для участі у фінальному етапі турнірів.

2.3. II етап: районні (міські) олімпіади з базових дисциплін; І етап: районні (міські конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.

2.3;1. ІІ етап олімпіад з базових дисциплін та І етап конкурсів-захистів проводять­ся щороку у листопаді-грудні за завданнями обласних (в Автономній Республіці Крим — республіканського, у містах Києві та Севастополі — відповідно міжрегіонального т: міського) інститутів удосконалення вчителів (післядипломної освіти), територіальних відділень Малої академії наук, розробленими спільно з журі. Кількість турів олімпіад їхня тривалість та форми проведення визначаються Міністерством освіти Автономне і Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад. Для складання завдань олімпіад створюються комісії, які затверджуються Міністерством освіт; і Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастополь­ської міських державних адміністрацій.

2.3.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі голови і його заступ­ників, секретаря, експертів-консультантів олімпіад і конкурсів, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відділу освіти районної (міської) державної адміністрації.

2.3.3- Звіти про проведення II етапу олімпіад з базових дисциплін та заявки на участь у III етапі оргкомітети цих олімпіад надсилають відповідним обласним (в Авто­номній Республіці Крим — республіканському, в містах Києві та Севастополі — міським) оргкомітетам до ЗО грудня поточного року, а про проведення І етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт — до 10 січня наступного року.

2.4. III етап: обласні олімпіади з базових дисциплін; II етап: обласні олімпіади із спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, конкурси-захисти науководослідницьких робіт (в Автономній Республіці Крим — республіканські, у Києві та Сева­стополі — міські).

2.4.1. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому голови і його заступників, секретаря, експертів-консультантів НІ етапу олімпіад з базових дисциплін, II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіта облас­них, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.4.2. III етап олімпіад з базових дисциплін, II етап конкурсів-захистів проводиться у січні-лютому, II етап олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстер­ності — у квітні за графіками, які встановлює щорічно Міністерство освіти України.

2.4.3. Умови проведення олімпіад із базових і спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності визначаються і затверджуються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. В умовах визначається кількісний склад, пропорційність представленості навчально-виховних закладів в олімпіадах і конкурсах, місце та інші питання їх проведення з урахуванням місцевих можливостей. Кожна олімпіада проводиться в межах одного міста (містечка, селища).

2.4.4. Олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстер­ності та конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт проводяться за завданнями або рекомендаціями Міністерства освіти України та, у разі необхідності, за безпосередньої участі його представника, який стежить за дотриманням вимог даного Положення. Олімпіади з фізики, хімії, інформатики і обчислювальної техніки проводяться не мен­ше ніж у два тури. Кількість турів інших змагань, їх тривалість та форми проведення визначає Міністерство освіти України разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад. Якщо Міністерством освіти України надано тільки рекомендації щодо підготовки олімпіадних завдань, то для їх складання створюються комісії, які затверджуються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.4.5. Звіти про проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (додаток 1), заявки на участь команд у IV етапі олімпіад з базових дисциплін (додаток 2) оргкомітети надсилають до Інституту змісту і методів навчання Міністерст­ва освіти України та оргкомітетам Всеукраїнських олімпіад (за місцем проведення) до 5 березня поточного року. Заявки на участь команд у III етапі конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт — Управлінню гуманітарної освіти та виховання Міністерства освіти України до 10 березня поточного року. Заявки на участь у III етапі олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності (додаток 3) оргкомітети надсилають до Головного управління професійно-технічної освіти Міністерства освіти України до 1 травня поточного року.

2.4.6. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти облас­них, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій проводять відбірково-тренувальні збори переможців III етапу олімпіад з базових дисциплін та II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін і конкурсів — для формування, відповідно, складу ко­манд на IV етап олімпіад з базових дисциплін, III етап олімпіад зі спеціальних дис­циплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, самостійно визначаючи кількісний склад учасників, тривалість та порядок прове­дення зборів. Персональний склад учасників зборів визначається за результатами, до­сягнутими (набраними балами) на відповідних змаганнях. Остаточний склад команд, що братимуть участь у наступному етапі змагань, формується з урахуванням результату проведення відбірково-тренувальних зборів.

2.5. IV етап — Державні олімпіади з базових дисциплін; III етап — Держави олімпіади зі спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, конкурси-захистинауково-дослідницьких робіт; фінальний етап турнірів.

2.5.1. Персональні склади оргкомітетів, журі та експерти-консультанти олімпіад конкурсів і турнірів, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказа­ми Міністерства освіти України.

2.5.2. Олімпіади з базових і спеціальних дисциплін і конкурси фахової майстер­ності проводяться у два-три тури. Кількість турів (теоретичний, практичний, експери­ментальний), форми (письмові роботи, співбесіди тощо) та час їх проведення визнач.; Міністерство освіти України спільно з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад і кон­курсів.

2.5.3. Програма роботи кожної секції конкурсу-захисту наукових робіт передбача€ три тури:

I — конкурс науково-дослідницьких робіт,

II — захист науково-дослідницьких робіт,

III — виконання контрольних завдань з базових дисциплін.

2.5.6. Завдання для проведення олімпіад, конкурсів і турнірів готують комісії, пер­сональний склад яких затверджує Міністерство освіти України. Олімпіадні завдання, як правило, складаються з авторських задач і вправ (тестів).

За умови, що з відповідної дисципліни (фаху) проводиться Міжнародна олімпіада, конкурс або турнір, програму, за якою готуються завдання останнього етапу відповідне олімпіади, конкурсу, турніру може бути розширено з урахуванням програми Міжнародних змагань.

2.5.7. Вимоги до написання і оформлення науково-дослідницьких робіт членів Ма­лої академії наук і наукових товариств учнів додаються до Умов проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, які щорічно затверджують­ся Міністерством освіти України* <...>

2.6. Практичні та експериментальні завдання для олімпіад, турнірів та конкурсів складаються так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх усіма учасниками і сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, вмінь та фахової майстерності. <...>

На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися лише обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом. Завдання олімпіади з основ інформатики та обчислювальної техніки виконуються на ЕВМ — сумісних комп'ютерах.

При виконанні письмових робіт, які підлягають зашифровуванню, забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, копіювального чи міліметрового паперу тощо (якщо це не передбачено умовами виконання завдання), які сприяли б дешифруванню роботи. <...>

2.8. За результатами IV етапу олімпіад з базових дисциплін та III етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та II (фінального) етапу турнірів визначаються кандидати для участі у відповідних Міжнародних олімпіадах, конкурсах і турнірах, якщо такі проводяться.

Для підготовки команд школярів України до участі у Міжнародних олімпіадах, кон­курсах і турнірах Інститут змісту і методів навчання Міністерства освіти України прово­дить осінні настановчі, зимові навчально-тренувальні та весняні відбірково-тренувальні збори. До участі в осінніх та зимових зборах запрошуються учні з числа переможців відповідної олімпіади минулого навчального року. Для визначення остаточного складу команд проводяться весняні відбірково-тренувальні збори.

До складу учасників весняних відбірково-тренувальних заборів, незалежно від класу навчання, входять лише переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад по­точного навчального року, які змагались серед учнів одинадцятих (випускних) класів (курсів).

Кількісний склад учасників відбірково-тренувальних зборів, які є кандидатами на участь у відповідних Міжнародних змаганнях поточного року, не повинен перевищува­ти подвійної кількості учнів, що входять до складу команди України згідно з правилами відповідної Міжнародної олімпіади, конкурсу або турніру. Понад зазначену кількість до числа учасників відбірково-тренувальних зборів, які є кандидатами на участь у відповідних Міжнародних змаганнях поточного року, включаються переможці відповідних Міжнародних змагань минулого року, якщо вони є учнями середніх за­кладів освіти.

2.9. Персональний склад членів та керівників команд школярів України для участі в Міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах затверджується наказом Міністерства освіти України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.