Здавалка
Главная | Обратная связь

Атестація екстернів3.1. Для одержання документа про початкову, базову загальну і повну загальну се­редню освіту екстерн проходить атестацію за загальноосвітніми програмами, розроб­леними на основі державних освітніх стандартів.

3.2. Атестація екстернів може проводитись з усіх або окремих предметів за один чи кілька класів, за курси школи І, II, III ступенів у формі екзаменів, заліків, тестів, інших видів контрольних перевірок рівня знань.

3.3- До підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти допускають­ся екстерни, які мають документ про базову загальну освіту.

3-4. При бажанні екстерн може здавати екзамени за програмами для класів із поглибленим вивченням ряду предметів.

3.5. Екстерни, які виявили особливі здібності в певній галузі знань, за їх бажанням та за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього закладу можуть проходити дост­рокову атестацію.

3.6. Проведення підсумкової атестації екстернів здійснюється один раз на рік у по­рядку, що визначений Інструкцією про екзамени, переведення та випуск учнів загально­освітніх навчально-виховних закладів України, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 29 січня 1996 р. № 24.

В окремих випадках терміни можуть бути інші, в такому разі екзаменаційні матеріали готують обласні (міські) інститути вдосконалення вчителів.

3.7. Екстерни, які захворіли перед початком або в період підсумкової атестації (екзаменів) і одужали до її закінчення, подають дирекції медичну довідку, на основі якої їм надається право завершити атестацію протягом екзаменаційного періоду цього або наступного року.

3.8. Екстерни, які не з'явилися на екзамени без поважних причин, до їх складання не допускаються.

3.9. Екстерни складають екзамени в одній школі. У виняткових випадках (наприк­лад, зміна місця проживання) допускається завершення атестації в іншій школі при пред'явленні відповідної довідки про це, підписаної директором середнього закладу, його заступником із навчально-виховної роботи, не менш ніж трьома вчителями, які проводили атестацію, і засвідченої печаткою закладу.

3.10. При проведенні екзаменів для екстернів дотримуються всі вимоги щодо скла­ду екзаменаційних комісій, порядку складання екзаменів, перевірки і оцінки письмових робіт, оцінки відповідей на усних екзаменах, які встановлені інструкцією про екзамени, переведення та випуск учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів України, за­твердженою наказом Міністерства освіти України від 29 січня 1996 р. № 24.

3.11. Результати екзаменів екстернів фіксуються в протоколах із позначкою «екстернат».

3.12. Екстерн за бажанням може повернутися на навчання до школи протягом нав­чального року. У цьому випадку на нього поширюється порядок атестації учнів загаль­ноосвітньої школи.

3.13 Документи державного зразка про освіту (свідоцтво про базову загальну сле-редню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) видається за умови атестації знань, умінь і навичок екстерна з усіх предметів державного компонента. При пред'яв­ленні довідки про успішне засвоєння в повному обсязі предметів державного компо­ненту загальноосвітньої підготовки, що вивчались у технікумі, училищі, іншому закладі освіти, екстерн повторно з цих предметів не атестується.

У разі проведення атестації з одного чи кількох предметів видається довідка про результати екзаменів із них.

Видача свідоцтва про базову, загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту реєструється у книзі обліку видачі цих документів із відміткою «екстернат».

Атестація з музики, образотворчого мистецтва, фізичної культури, трудового нав­чанняпроводиться за бажанням екстернів.

3.16. Екстернат є безоплатною формою засвоєння загальноосвітніх програм у межах державного освітнього стандарту.

3.17. За приймання екзаменів у екстернів голові і членам екзаменаційної комісії проводиться оплата згідно з чинним законодавством.

3.18. Всі екзамени екстерни складають у визначених навчальними закладами фор­мах. Оплата за їх проведення екзаменаторам здійснюється з такого розрахунку (в астрономічному вимірі):

із державної мови або рідної мови (диктант) — 1 година;

із рідної або іншої літератури — 4 години;

із інших предметів — по 1 годині на кожен предмет за курс школи 1 ступеня; по З години на кожен предмет за курс школи II ступеня і 4 години за курс школи III ступеня.

На перевірку робіт відводиться:

по 20 хвилини на кожну роботу з усіх предметів.

За проведення консультації оплата проводиться з розрахунку 15 хвилин на кожно­го екстерна з кожного предмета (але не більше 3 академічних годин на предмет за весь період підготовки до атестації).

3.19. Середні заклади освіти, які організовують екстернат, за бажанням екстерна можуть надавати додаткові платні послуги (додаткові консультації, семінарські і лекційні заняття та інші види послуг).

 

 

«Затверджено» «Зареєстровано»

наказом Міністерства в Міністерстві юстиції

освіти України України 04.02.98 №71

від 03.02.98. № 33

 

ПОЛОЖЕННЯ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.