Здавалка
Главная | Обратная связь

Конституційне законодавство УкраїниЗакріплення державного, народного й національного суверенітету в Декларації про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Референ­дум 1 грудня 1991 року. Питання правонаступництва України.

Конституція України — Основний Закон держави. Конституційна форма правлін­ня, державного устрою й політичного режиму України. Державна символіка України. Державна мова в Україні. Конституційний статус мов національних меншин.

Поняття громадянства України. Єдність і відмінність понять «людина», «особа», «громадянин». Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.

Громадянин як суб'єкт конституційних прав. Конституційні права та свободи лю­дини і громадянина. Конституційні обов'язки людини і громадянина. Рівність прав гро­мадян. Міжнародні стандарти в галузі прав людини.

Конституційне закріплення права на освіту. Гарантії права на освіту в Законі України «Про освіту».

Право громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації відповідно до законодавства України. Право громадян на свободу світогляду та вірос­повідання.

Конституційний обов'язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Поняття загального військового обов'язку.

Поняття і форми здійснення народного суверенітету. Безпосередня й представ­ницька демократія. Поняття референдуму і види референдумів в Україні. Конституційне регулювання проведення референдумів в Україні. Засади виборчого права й види ви­борчих систем. Виборча система України. Закон України «Про вибори народних депу­татів України» від 24 вересня 1997 р. Результати виборів до Верховної Ради України у бе­резні 1998 р.

Конституційний принцип поділу державної влади. Система органів державної вла­ди за Конституцією України.

Правовий статус і повноваження Верховної Ради України. Вибори народних депу­татів, статус народних депутатів України. *Ч

Президент України, його повноваження. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження. Центральні органи виконавчої влади в Україні. Місцеві ор­гани виконавчої влади.

Поняття самоврядування. Органи місцевого самоврядування в Україні.

Судова влада в Україні. Конституційний Суд України. Система судів загальної юрисдикції за Конституцією України. Система судових органів України у перехідний період.

Розмежування підсудності цивільних справ судам, арбітражним судам і третейсь­ким судам.

Поняття правоохоронних органів. Система правоохоронних органів в Україні, їх завдання. Правовий статус міліції. Правовий статус Служби безпеки України.

Прокуратура України, її повноваження за Конституцією України та у перехідний період. Місце адвокатури у захисті прав людини.

3. Окремі галузі законодавства України

Цивільне законодавство. Загальна характеристика Цивільного кодексу України, Відносини, які регулюються цивільним правом. Учасники цивільних правовідносин. По­няття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності. Гро­мадяни та юридичні особи як суб'єкти цивільного права.

Особисті немайнові права громадян та їх захист. Майнові права громадян і юри­дичних осіб.

Право власності та його конституційний захист. Форми і види власності. Інтелек­туальна власність.

Поняття і характеристика договору майнового найму (оренди). Договір позики. Договір дарування.

Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Перша й друга черг;: спадкоємців за законом. Право на обов'язкову частку спадщини.

Житлове законодавство. Загальна характеристика Житлового кодексу України. Право громадян на житло і норми його реалізації. Договір найму жилого приміщення. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.

Законодавство про шлюб та сім'ю. Загальна характеристика Кодексу про шлюб та сім'ю України. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення. Підстави і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Майнові права подружжя. Взаємні пра­ва і обов'язки батьків та дітей. Позбавлення батьківських прав. Опіка і піклування.

Трудове законодавство. Загальна характеристика Кодексу про працю України, поняття, сторони та зміст трудового договору. Трудові правовідносини. Колективний договір. Умови та порядок прийняття на роботу. Порядок припинення трудового дого­вору з ініціативи працівника. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Робочий час і його види. Скорочений та неповний робочий час. Поняття і види ча­су відпочинку. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Види дис­циплінарних стягнень. Порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень. Відповідальність за прогул. Відповідальність за появу на роботі у нетверезому стані. Ма­теріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. По­рядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Законодавство про соціальний захист і охорону здоров'я. Поняття соціаль­ного страхування та соціального забезпечення. Види пенсій за законодавством України. Види соціальної допомоги сім'ям з дітьми. Юридичні гарантії права на охорону здо­ров'я.

Фінансове законодавство. Поняття податку та його види. Прибутковий податок з громадян.

Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємницької діяльності. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

Екологічне законодавство. Загальна характеристика законодавства про охоро­ну навколишнього природного середовища. Екологічні права й обов'язки громадян. Права й обов'язки власників природних ресурсів і природокористувачів. Червона книга.

Земельне законодавство. Загальна характеристика Земельного кодексу Укра­їни. Право колективної приватної власності на землю. Оренда землі. Порядок вирішен­ня земельних спорів.

Адміністративне законодавство. Відносини, які регулюються адміністратив­ним правом. Загальна характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення. Поняття адміністративного проступку. Види адміністративних стягнень. Адміністратив­на відповідальність неповнолітніх.

Кримінальне законодавство. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття і ознаки злочину. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у вчиненні злочину. Види кримінальних пока­рань. Поняття неосудності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Автори програми: Бобровник С. В., Усенко І. Б.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.