Здавалка
Главная | Обратная связь

Система судів України загальної юрисдикціїСуди загальної юрисдикції здійснюють правосудця шляхом розгляду і вирішення цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справ. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі й присяжні. Судочинство здійснюється суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Система судів загальної юрисдикції поділяється на:

· місцеві суди;

· суди міст Києва та Севастополя;

· суди областей;

· апеляційні суди;

· суди Автономної Республіки Крим;

· Верховний Суд України.

Найвищим судовим органом в системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Повноваження місцевого суду:

1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

2. Місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення.

3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

4. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.

5. Підсудність окремих категорії справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначається процесуальним законом.

Апеляційні суди. У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди.

Найважливішою функцією апеляційних судів є перегляд судових рішень та ухвал за скаргами сторін та інших осіб, які брали участь у розгляді справи судом першої інстанції, а також за поданням прокурора, який брав участь у розгляді справи.

Верховний Суд України. У відповідності ст. 125 Конституції України та ст. 47 Закону України "Про судоустрій України", найвищим судовим органом у системі загальної юрисдикції є Верховний Суд України, який здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. До складу судових палат, що здійснюють розгляд справ з питань юрисдикції спеціалізованих суддів, призначаються судді, які мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше трьох років або відповідному апеляційному спеціалізованому суді не менше п'яти років.

Повноваження Верховного Суду України:

· розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом;

· переглядає в порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку;

· у випадках, передбаченими законом, розглядає інші справи, пов'язані з виключними обставинами;

· дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі необхідності визначає не чинними роз'яснення Пленуму вищого спеціального суду;

· дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради, або іншого злочину; надає за зверненнями Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

· звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у суддів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів;

· веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства;

· у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнародних договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у зносинах з судами інших держав;

· здійснює інші повноваження, передбачені законом.

 

Список рекомендованої літератури

1. Правознавство. Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – Львів, 2003.

2. Правознавство. Навчальний посібник / За ред. В.В. Копейчикова. – К., 2004.

3. Варфоломієва Т.В., Пастухов В.П., Пеньківський В.Ф., Пацан О.М. Правознавство: Навч. посіб. – К., 2002.

4. Цибульов П.В. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: „Інститут інтелектуальної власності і права”, 2006.

5. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгій, В.О. Жаров, В.О. Зайчик та ін. – К.: Форум, 2002.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.