Здавалка
Главная | Обратная связь

Розділ ІІ. Теорія виробництваТема 5. Варіація факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

Задача 5.1.

Залежність граничного продукту від затрат часу наведена в таблиці:

Затрати часу, год.
Граничний продукт, од. - -2

На підставі наведених даних:

1. Розрахуйте величину сукупного (загального) та середнього продукту за різними рівнями затрат часу.

2. Побудуйте графіки загального, середнього і граничного продуктів та визначить основні фази виробництва.

3. Проаналізуйте доцільність залучення у процес виробництва п’ятого виробника.

 

Задача 5.2.

Технологічний варіант виробництва товару А подано у вигляді таблиці:

Витрати капіталу, од. Витрати праці, од.
 

На підставі наведеної таблиці виконайте наступні завдання:

1. Побудуйте ізокванти для обсягів виробництва Q1=495 од. і Q2=351 од.

2. Чи виконується закон спадкової граничної продуктивності в цьому випадку? Відповідь обґрунтуйте.

3. Розрахуйте граничну норму технічного заміщення для обсягу виробництва Q1=495 од. при збільшенні використання капіталу з 2 од. до 4 од. Прокоментуйте одержані результати.

4. Розрахуйте граничну норму технічного заміщення для обсягу виробництва Q2=351 од. при збільшенні використання праці з 1 од. до 5 од. Прокоментуйте одержані результати.

5. Визначте, яку віддачу від зміни масштабів виробництва відображає задана виробнича функція.

 

Тема 6. Витрати виробництва.

Задача 6.1.

Постійні витрати виробництва продукції становлять 50 грн. Залежність змінних витрат від обсягів виробництва наведені в таблиці:

Обсяг виробництва, од.
Змінні витрати, грн.

На підставі наведених даних:

1. Визначте в якому періоді (короткостроковому чи довгостроковому) функціонує фірма, витрати якої наведені в таблиці. Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Визначте ТС, АТС, AVC, AFC, MC.

3. Побудуйте графіки загальних та середніх і граничних витрат.

4. Чим пояснюється опуклий вигляд кривих середніх та граничних витрат?

Задача 6.2.

На підставі наведеного графіку дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:

F
Е
D
С
В
А
МС
AVC
АТС
0 100 120 Q, од.
С        

1) Якого рівню набувають змінні витрати виробництва 100 одиниць продукції? 2) Визначте величину загальних витрат виробництва 120 одиниць продукції; 3) Чим пояснюється опуклий вид кривих середніх витрат? 4) Площа якого прямокутника відображає постійні витрати виробництва 120 одиниць продукції? 5) Яку інформацію надають точки перетину (D і F) кривої МС з кривими середніх витрат?    

Задача 6.3.

Підприємець має власну справу та несе певні витрати по здійсненню виробничої діяльності. Для створення власного підприємства він отримав кредит в комерційному банку. Виплата процентів за кредит становить приблизно 1000 грн. Заробітна плата найнятих робітників становить 1200 грн.. Початкова вартість капіталу (устаткування, обладнання та інше) становить 5000 грн., причому припускається, що це обладнання буде використовуватися у виробництві 5 років. Додаткові щорічні витрати, пов’язані із забезпеченням нормального функціонування підприємства складають 2000 грн. Однак якби підприємець не створював власне підприємство, а працевлаштувався на іншу фірму, він змог би отримувати 3600 грн. щороку. Ринкова вартість обладнання на підприємстві становить 4000 грн. Заборгованість підприємства банку становить 3000 грн. Якби підприємець вклав би свій власний капітал на депозитний рахунок в банку, його щорічний доход становив би 40%.

На підставі наведеної інформації:

1. Визначить бухгалтерські та економічні витрати підприємця.

2. Обґрунтуйте, чи буде підприємець продовжувати розвивати власну справу, якщо підприємство забезпечує йому 9500 грн. доходу щороку.

 

Задача 6.4.

Заповніть недостатні дані в таблиці:

Q TC FC VC ATC AVC AFC MC
      7,5   7,5
         

1. визначте, який обсяг виробництва є найбільш раціональним?

2. Проілюструйте Вашу відповідь графічно.

 


Задача 6.5.

На підставі наведеного графіку дайте відповіді на наступні питання:

E
B
A
C2
C1
Q2=200     Q1=100
K  
0 8 10 L

1) В якому періоді (довгостроковому чи короткостроковому) функціонує фірма? 2) Визначте суму грошей, яку необхідно авансувати, щоб забезпечити виробництво 100 одиниць продукції, якщо ринкова вартість одиниці капіталу 100 грн., одиниці праці - 50 грн.; 3) Яка гранична норма технологічного заміщення капіталу працею в точці В? 4) Який ефект віддачі від росту масштабів виробництва при збільшенні обсягів виробництва з 100 до 200 одиниць? 5) У якому випадку підприємець буде виробляти 100 одиниць продукції в точці Е?


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.