Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 10. Олігополія.Задача 10.1.

На графіку відображені параметри діяльності фірми-олігополіста. На підставі наведеного графіку дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:

E
D
C
B
A
q2 Q
0 q1
MR
AR=D
MC
ATC
AVC
С,R     Р1   Р2 P3   P4

  1) Чим пояснюється розрив кривої граничного доходу MR? 2) Який обсяг виробництва обере фірма, якщо прагне максимізувати прибуток, та за якою ціною буде продавати свою продукцію? 3) Який максимальний доход може отримати фірма, якщо буде виробляти продукцію в обсязі q2? 4) Площа якого прямокутника показує величину економічного прибутку фірми? 5) Площа якого прямокутника показує величину сукупних витрат для обсягу виробництва q1?  

 

Задача 10.2.

Дві фірми функціонують в умовах дуополії. Вивчення цього ринку показало, що функція реагування кожної фірми-виробника має такий вигляд: Z1=100-2Z2, Z2= 100-2Z1, де Z1 і Z2 - обсяги виробництва відповідно першої та другої фірми. Необхідно визначити функцію реагування та розрахувати пропорції розділу ринкової ніші між ними. Рішення проілюструйте графічно.

Задача 10.3.

Припустімо, що на ринку діють два підприємства (Х та Y), кожне з яких може досягати «високого» та «низького» рівня обсягів виробництва продукції. Наведена в таблиці матриця демонструє можливі результати (прибуток) тих чи інших рішень, що приймаються підприємствами.

Стратегія підприємства Х Стратегія підприємства Y
«Низький» випуск «Високий» випуск
Х Y Х Y
«Низький» випуск
«Високий» випуск

 

Приймаючи рішення за підприємство Х, дайте відповіді на запитання:

а) якщо підприємство Х вибирає «високий» рівень обсягу виробництва, то за якого рівня випуску фірми Y його прибуток буде максимальним?

б) якщо підприємство Y вибирає «низький» рівень обсягу виробництва, то за якого рівня випуску прибуток вашої фірми буде максимальним?

в) якщо підприємство Y вибирає «високий» рівень випуску, то за якого обсягу виробництва прибуток вашого підприємства буде максимальним?

г) в якому випадку ви вирішите дотримуватися «низького» рівня випуску?

д) припустімо, ви дійшли згоди з конкурентом про те, що обидва підприємства будуть дотримуватися «низького» рівня обсягу виробництва. Які дії ви можете ініціювати, щоб бути впевненим у дотриманні підприємством Y погоджених умов?

 

Розділ ІV. Ринки факторів виробництва

Тема 11. Ринки праці та капіталу

Завдання 11.1.

В таблиці наведені дані про залежність обсягу виробництва фірми “Альфа” від кількості залучених одиниць ресурсу та рівня цін на продукцію:

Кількість робітників, чол.
Обсяг виробництва продукції, од.
Ціна продукції, грн.

Галузева пропозиція робочої сили подана в таблиці:

Ставка заробітної плати, грн.
Обсяг пропозиції праці, чол.

Зробіть необхідні розрахунки та визначте найбільш ефективний обсяг виробництва фірми з точки зору кількості найнятих робітників, якщо в галузі попит на працю створюють 1000 фірм.

Визначте кількість найманих робітників, величину заробітної плати, яку буде сплачувати підприємець, а також величину граничних витрат на оплату праці робітників.

Прокоментуйте, як зміниться ситуація на ринку праці та яким чином вона впливає на прийняття рішень підприємця про залучення робітників, якщо державою буде встановлено мінімальний розмір заробітної плати на рівні 500 грн.

Рішення проілюструйте графічно.

 

 


Завдання 11.2.

На рисунку наведені криві витрат праці, граничної дохідності ресурсу, ставки заробітної плати. Обґрунтуйте відповіді на такі питання:

    1) Який рівень зайнятості на ринку праці, яка величина заробітної плати, якщо даний ринок є конкурентним? 2) Визначте дохід, який отримує фірма, залучаючи ресурс, які витрати вона несе на його придбання, якщо вона є монопсоністом на ринку праці? 3) Якою буде заробітна плата та кількість робітників, що працюють в галузі, якщо в галузі розвинутий профспілковий рух? 4) Як зміниться ситуація на ринку праці (заробітна плата, кількість робітників у виробництві), якщо на ринку встановиться подвійна монополія з боку пропозиції та з боку попиту? 5) Прокоментуйте, в чому полягає неефективність неконкурентних ринків праці.

 

Завдання 11.3.

На рисунку наведені криві попиту і пропозиції на ринку залучених грошових коштів. Обґрунтуйте вірність (або невірність) наступних стверджень:

  1) Крива попиту на залучені кошти має від’ємний нахил, тому що має місце спадаюча гранична віддача даного ресурсу; 2) За ставкою і2 обсяг попиту на інвестиції дорівнює обсягу їх пропозиції; 3) В точці А очікувана норма доходу на Q0 інвестицій дорівнює ставці проценту і3, яка визначає обсяг пропозиції; 4) Нестача залучених коштів на грошовому ринку виникає при встановленні ставки проценту і1.  

 

 


Завдання 11.4.

На рисунку наведені дані про чисту поточну вартість двох проектів. На підставі цих даних обґрунтуйте відповіді на такі питання:

  1) За якою ставкою процента найбільш раціональним буде вибір проекту А? 2) За яких умов підприємцю слід відмовитися від ідеї реалізації проекту В? 3) За яких умов слід відмовитися від реалізації обох проектів? 4) За яких умов підприємцю абсолютно байдуже який з проектів реалізувати? 5) За яких умов підприємець отримає нульовий прибуток від проекту А (В)?    

 

Завдання 11.5.

Придбання нової технологічної лінії та її монтаж потребує інвестиційних витрат у 20 тис. грн. Термін її експлуатації становить 5 років. Передбачається, що наприкінці терміну експлуатації його ліквідаційна вартість дорівнює 0. За оцінками фахівців в результаті експлуатації нового обладнання можна отримати додаткові грошові потоки у розмірі 6 тис. грн. Інвестиції будуть здійснюватися в 0-ий рік проекту, а додаткові грошові потоки надходять з 1 по 5 рік експлуатації щороку. Величина реальної процентної ставки дорівнює 10 %, очікуваний рівень інфляції становить 5 %.

Визначте доцільність придбання даної лінії за критерієм чистої поточної вартості проекту. Чи зміниться Ваше рішення, якщо для обслуговування нової лінії необхідні додаткові щорічні експлуатаційні витрати у розмірі 500 грн.?

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.