Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Роль і аспекти макроекономічного аналізуМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи

з дисципліни "національнА економікА"

 

для студентів усіх форм навчання

спеціальності 7.050102 – Економічна кібернетика

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою економічної кібернетики.

Протокол № 3 від 08.10.08

 

Харків 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Національна економіка" для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050102 – Економічна кібернетика / Упоряд. Т.В. Полозова – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 44 с.

 

 

Упорядник Т.В. Полозова

 

 


ЗМІСТ

 

 

Вступ...................................................................................................................4

1 Мета і задачі дисципліни..............................................................................5

1.1 Мета викладення дисципліни................................................................5

1.2 Програма знань і умінь..........................................................................5

2 Робоча програма дисципліни.......................................................................6

2.1 Лекційні заняття......................................................................................6

2.2 Розділи програми для самостійного вивчення.....................................7

2.3 Практичні заняття....................................................................................7

2.4 Рекомендована література......................................................................8

3 Методичні вказівки з вивчення дисципліни..............................................11

3.1 Мета і стислий зміст лекційних занять.

Контрольні запитання для самоперевірки знань.................................11

3.2 Стислий зміст тем програми для самостійного вивчення..................23

3.3 Плани практичних занять.......................................................................25

4 Індивідуальні розрахункові завдання та методичні вказівки

щодо їх розв'язання…………………..........................................................26

5 Тести для самоперевірки знань за темами лекційних занять..................38

6 Контроль рівня знань....................................................................................43

 

 

ВСТУП

 

Національна економіка – це сукупність економічних суб'єктів (підприємств, банків тощо) і зв'язків між ними, що характеризуються господарською цілісністю, спільністю та взаємодією в межах єдиних територій, грошово-фінансової системи, правового регулювання. Важливим аспектом вивчення цієї сукупності є її аналіз на макрорівні. Він потрібен для оцінки стану національної економіки, виявлення резервів і перспектив її розвитку. Аналіз економіки передбачає використання набору різних методів і засобів, ґрунтується на певних теоретичних принципах і методологічних підходах. Методологічні та методичні основи такого аналізу вивчає дисципліна – "Аналіз національної економіки". У дисципліні вивчаються взаємопов'язані економічні процеси на макрорівні. Вивчення дисципліни "Аналіз національної економіки" дозволить студентам сформувати знання про закономірності розвитку економіки, озброїти їх інструментарієм для прийняття обґрунтованих рішень на макрорівні.

Дисципліна займає важливе місце в підготовці фахівців з економічної кібернетики. Вона тісно пов'язана з такими дисциплінами, як макроекономіка, державне регулювання економіки, статистика, економічний аналіз, міжнародна економіка.

Призначенням цих методичних вказівок є допомога студентам у вивченні методології та методики аналізу національної економіки. Вони охоплюють всі складові навчального процесу та форми контролю рівня знань, містять відповідні вказівки та пояснення, що допомагає готуватися до практичних занять, поточного й підсумкового контролю. Дані методичні вказівки ознайомлюють студента з робочою програмою дисципліни, формами її вивчення, з особливостями окремих тем і порадами щодо засвоєння відповідного матеріалу. З тематичного плану дисципліни випливає, що основними формами її вивчення є лекції, практичні заняття, самостійна робота.

На лекціях розглядаються складні за змістом теми або окремі їхні питання, які в навчальній літературі висвітлено неповно. На практичні заняття виносяться найсуттєвіші питання, насамперед методичного характеру, які потребують поглибленого обговорення. Плани практичних занять за окремими темами наведено в підрозділі. 3.3.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом. Вона виконується студентом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Для такої роботи використовується навчальна, спеціальна література, тексти лекцій. Тематичний план допомагає студентам орієнтуватися, які теми дисципліни передбачено розглядати на лекціях, практичних заняттях, а які рекомендується вивчати самостійно.

Методичні вказівки та плани практичних занять написані на основі робочої програми з дисципліни "Аналіз національної економіки", яка враховує профіль підготовки спеціалістів.

 

1 МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1 Мета викладання дисципліни

 

Мета дисципліни – засвоєння знань з методології та методики аналізу стану національної економіки. На національних ринках – товарному, фінансовому та ринку праці відбуваються взаємопов'язані економічні процеси. Студенти мають навчитися аналізувати умови, результати функціонування та рівноваги окремих національних ринків, визначати основні індикатори станів товарного, грошово-кредитного, фондового, валютного ринків та ринку праці, їхню структуру та взаємозв'язки.

Завдання дисципліни – вивчення методології та інструментарію макроекономічного аналізу економіки; набуття навичок аналітичного оцінювання макроекономічних тенденцій розвитку економіки, їх прогнозування та визначення основних напрямків стабілізації.

Предмет вивчення дисципліни – закономірності розвитку економіки.

 

1.2 Програма знань і умінь

 

Після вивчення дисципліни студенти мають

знати:

- роль та напрями аналізу національної економіки;

- методологію та методику аналізу національної економіки;

- основні індикатори стану товарного ринку, їхню структуру та взаємозв'язок;

- основні структурні співвідношення національної економіки;

- методику аналізу розвитку промисловості та сільського господарства;

- умови функціонування та рівноваги товарного ринку;

- методологічні основи аналізу грошово-кредитного ринку;

- методику дослідження фондового ринку;

- методику аналізу валютного ринку;

- сутність, функції, показники ринку праці;

- умови збалансованості та ефективного функціонування ринку праці;

- індикатори стану та методологію визначення рівня життя населення;

- основні напрями аналізу зовнішньоекономічної діяльності;

- макроаспекти економічної безпеки країни;

уміти:

- розраховувати макроекономічні показники стану товарного ринка;

- аналізувати динаміку валового внутрішнього продукту (ВВП) та інших макроекономічних показників;

- визначати показник чистого економічного добробуту, індекси Пааше, Ласпейреса та Фішера;

- розраховувати показники секторної структури ВВП;

- аналізувати структуру ВВП на основі міжгалузевого балансу;

- розраховувати показники стану, динаміки та ефективності промисловості й сільського господарства;

- аналізувати моделі рівноваги товарного ринку;

- розраховувати показники стану грошово-кредитного ринку (в тому числі з урахуванням фактора часу в оцінці грошових потоків);

- розраховувати індекси фондового ринку;

- узагальнювати та аналізувати інформацію про вплив зміни валютного курсу на макроекономічні процеси;

- розраховувати та аналізувати макроекономічні показники стану ринку праці;

- виявляти тенденції динаміки зайнятості та розраховувати показники ефективного функціонування ринку праці;

- аналізувати соціально-економічні індикатори рівня життя населення;

- аналізувати показники стану зовнішньої торгівлі;

- розраховувати показники міжнародної орієнтованості виробництва.

 

 

2 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1 Лекційні заняття

 

Номер теми Назва розділу або теми   Форма навчання
денна
обсяг (год.) сем.  
Роль і аспекти макроекономічного аналізу
Макроекономічні залежності. Індикатори виявлення макроекономічних диспропорцій
Аналіз структури економіки
Макроекономічна динаміка й аналіз виробничих можливостей економіки
Аналіз механізму економічної рівноваги
Аналіз фінансового ринку
Аналіз ринку праці
Аналіз рівня життя та економічної нерівності
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Макроаспекти економічної безпеки країни
  Загальна кількість годин  

 

2.2 Розділи програми для самостійного вивчення

 

Но-мер Форми самостійної роботи обсяг (год.) сем.
Теми для самостійного вивчення    
1.1 Роль і аспекти макроекономічного аналізу
1.2 Макроекономічні залежності. Індикатори виявлення макроекономічних диспропорцій
1.3 Аналіз структури економіки
1.4 Макроекономічна динаміка й аналіз виробничих можливостей економіки
1.5 Аналіз механізму економічної рівноваги
1.6 Аналіз фінансового ринку
1.7 Аналіз ринку праці
1.8 Аналіз рівня життя та економічної нерівності
1.9 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
1.10 Макроаспекти економічної безпеки країни
Додаткові теми для самостійного вивчення    
2.1 Аналіз сфери послуг
2.2 Напрями та особливості економічного аналізу екологічного середовища
2.3 Аналіз кон'юнктури ринків деяких товарів та послуг
Розв'язання розрахункових завдань
  Загальна кількість годин  

 

2.3 Практичні заняття

 

Номер Теми занять обсяг (год.) сем.
Основні індикатори стану товарного ринку: їхня структура та взаємозв'язок
Основні структурні співвідношення національної економіки
Методика аналізу розвитку промисловості та сільського господарства
Умови функціонування та рівноваги товарного ринку
Аналіз фінансового ринку
Сутність, функції, показники ринку праці
Збалансованість та ефективне функціонування ринку праці
Рівень життя та соціальний захист населення: індикатори стану та методологія визначення
  Загальна кількість годин  

 

2.4 Рекомендована література

 

1. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма / Под ред. В.Е. Рыбалкина: Учебник. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 304 с.

2. Артеменко В. Методи інтегральної оцінки якості життя населення в управлінні регіональним розвитком // Регіональна економіка. – 2002. - № 1. – С. 166-177.

3. Багрова І.В. та ін. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. пос. / Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик В.Є. – К.: ЦУЛ, 2004. – 384 с. (*)

4. Базилевич В.Д. Макроекономіка. Підручник. – К.: Знання, 2004. – 851 с.

5. Бандурка О.М., Петрова К.Я., Удодова В.І. Державне регулювання економіки. – Х., 2000. – 160 с.

6. Бородавченко Н.А., Жаркова И.А., Пащенко Т.В. и др. Оценка вариантов компенсации неблагоприятного воздействия загрязнения окружающей среды. – Луганск: ИЭП НАН Украины, 1991. – 56 с.

7. Валовая Т. Валютный курс и его колебания. – М., 1995. – 114 с.

8. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник / МОН України, КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – 608 с. (*)

9. Гасанов Ф. Промышленный шпионаж на службе монополий. – М.: Международные отношения, 1986. – 256 с.

10. Голубев В.О., Павловський В.Д., Ґцимбалюк В.С. та ін. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навч. посібник / За ред. Р.А. Калюжного; ГУ "ЗІДМУ". – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2002. – 292 с. (*)

11. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. – М.: Прогресс – Традиция, 2000. – 416 с.

12. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики: Учеб. пособие. – К.: Кондор, 2003. – 208 с. (*)

13. Дорогунцов С.И., Ральчук А.Н. Управление техногенно-экологической опасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения. – К.: Наукова Думка, 2002. – 200 с.

14. Духов В.Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. – Киев: ИМСО МО Украины, НВФ "Студцентр", 1997. – 176 с.

15. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, М.І. Горбатюк, В.З. Бурчевський, А.П. Заросило та ін.; За ред. М.Г. Чумаченько; МОН України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с. (*)

16. Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 592 с.

17. Зубченко Л.А. О показателях бедности // Вопросы статистики. – 2000. – № 3. – С. 24-26.

18. Івашура О.О., Орєхов В.М. Екологія: Теорія і практикум: Навч. посібник / МОН України, ХДЕУ. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 208 с. (*)

19. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка. Навч. посібник. 2-е видання. – К.: ЦУЛ, 2004. – 656 с.

20. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 406 с.

21. Кремлев Н.Д. Проблемы оценки уровня жизни населения // Вопросы статистики. – 2000. – № 8. – С.18-23.

22. Кривуц Ю.Н. Некоторые аспекты экономической безопасности страны // Вестник международного Славянского университета (г. Харьков). Серия "Экономика" – Харьков: ООО ПКФ "Яна". – 2002. – Т. 5. – № 5. – C. 27-29.

23. Кузнецова Е.В., Дмитриева Е.Д. Индекс развития человеческого потенциала и другие показатели социально-экономического развития России и отдельных зарубежных стран // Вопросы статистики. – 2000. – № 3. – С. 14-18.

24. Левцун А., Лысак Н. Показатели социального неблагополучия украинских регионов // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 99-107.

25. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник / МОН України. – К.: Центр. навч. літератури, 2003. – 224 с. (*)

26. Ліпиг Л. Поведінка населення на ринку продовольчих товарів // Регіональна економіка. – 2002. – № 2. – С.124-133.

27. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Д.: Сталкер, 1998. – 320 с.

28. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2004. – 376 с. (*)

29. Макаренко И.П. Макроэкономика. Модели и цифры. На примере экономики Украины / Ин-т эволюционной экономики. – К.: Сеста, 2000. – 93 с.

30. Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: Навч. посібник / МОН України, Націон. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського, "Харк. авіац. ін-т", Націон. банк України, Укр. Академія банк. справи, Харк. філія. – 2-е вид., доп. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 394 с. (*)

31. Міжнародні організації: Навч. посібник / Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Грищенко С.Г., Новацький В.М.; За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с. (*)

32. Міжнародні фінанси: Підручник / Рогач О.І., Філіпченко О.С., Шемет Т.С. та ін.; За ред. О.І.Рогача. – К.: "Либідь", 2003. – 784 с. (*)

33. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с. (*)

34. Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. посібник / МОН України, Таврійський націон. ун-т ім. В.І. Вернадського. – К.: ЦУЛ, 2004. – 192 с. (*)

35. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Статистика процесу забезпечення: Підручник / За ред. Б. Кравченка. – К.: Кондор, 2002. – 302 с. (*)

36. Петрова І. Методологічні проблеми узгодження робочих місць і робочої сили // Економіка України. – 2000. – № 7. – С. 40-47.

37. Плотніков О.В. Ultima ratio економічних реформ. – К.: Кондор, 2003. – 240с.

38. Пономаренко В.С., Кизим М.О., Узунов Ф.В. Рівень і якість життя населення України: Монографія. – Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2003. – 226 с.

39. Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України: Зб. наук. статей / НБУ, Мон України, НМЦВО, УАБС та ін. – Х.: Фінарт, 2003. – 384 с. (*)

40. Путхаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. диск. – К.: КНЕУ, 2003. – 148 с.

41. Сазонець І.Л. та ін. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник / Сазонець І.Л., Джусов О.О., Сазонець О.М.; МОН України, Дніпропетровський націон. ун-т ін-т економіки. – К.: ЦУЛ, 2003. – 156 с. (*)

42. Саллі В.І. та ін. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я.; МОН України. Нац. гірничий ун-т. – К.: ВД "Професіонал", 2003. – 176 с. (*)

43. Селезнев В. Основы рыночной экономики Украины / Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – К.: Издательство А.С.К., 2003. – 656 с.

44. Скрипник О.В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори): Навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2002. – 296 с.

45. Соціальна захищеність населення України / О.Ф. Новікова, О.Г. Осауленко, І.В. Калачева та ін. – Донецьк, Київ: ІЕП НАН України, Держкомстат Країни, 2001. – 360 с.

46. Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. збірник. – К.: Державний комітет статистики України, 2002. – 227 с.

47. Тихомиров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 350 с.

48. Толстих Н. Сучасні показники рівня життя населення і методики їх вимірювання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. - № 1. – С.108-113.

49. Україна і світова економіка: Оцінка ризиків та рекомендації щодо економічної політики / Ін-т економ. досліджень та політ. консультацій. Німецька консульт. група з питань економ. реформ при Уряді України. – Київ: "Альфа-Принт", 2002. – 85 с. (*)

50. Ушакова Н.Г., Помінова І.І. Соціально-економічні типи країн: Навч. посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с. (*)

51. Харченко Н. Сравнение методологических подходов к измерению уровня бедности // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 86-99.

52. Шнипко О.С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації. – К.: Наукова думка, 2003. – 343 с.

53. Ющенко В., Лисицький В. Надмірне державне споживання – головний фактор фінансової нестабільності України // Вісник НБУ. – 1998. – № 8. – С.3-10.

Позначка (*) біля окремих позицій свідчить про наявність такого літературного джерела в бібліотеці ХНУРЕ.

 

 

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

3.1 Мета і стислий зміст лекційних занять. Контрольні запитання для самоперевірки знань

 

Тема 1. Роль і аспекти макроекономічного аналізу

 

Мета теми – допомогти студентам зрозуміти необхідність, задачі аналізу національної економіки, визначити її об'єкт, предмет й основні напрями. Дати студентам чітке уявлення про методологічні вимоги до аналізу економіки, класифікацію методів та показники аналізу, його особливості, ознайомити з найважливішими макроекономічними індикаторами функціонування окремих національних ринків і суб'єктів ринкової економіки.

Необхідність аналізу національної економіки. Об'єкт і предмет аналізу національної економіки. Розробка методології та методики визначення основних показників закономірностей розвитку економіки як предмета аналізу.

Основні завдання аналізу економіки. Необхідність комплексної характеристики національних ринків. Попереджувальний характер аналізу національної економіки.

Основні напрями аналізу економіки. Зв'язок аналізу національної економіки з макроекономікою та макроекономічною політикою, статистикою, галузевими та регіональними економіками.

Визначення методології. Системність, комплексність як методологічні вимоги до аналізу макроекономічних процесів. Методологічні особливості аналізу національної економіки, оперування агрегованими економічними категоріями. Характеристика національних ринків та їхніх суб'єктів.

Сутність та види економічної активності домашніх господарств, підприємств, держави, зарубіжжя. Чисті податки держави, державні витрати, вплив держави на процес економічного кругообігу через державні закупівлі, податки та пропозицію грошей. Тотожність на рівні національної економіки між грошовими доходами й сукупними витратами. Аналіз різниці між кругообігом ресурсів, продуктів і доходу в моделях відкритої та закритої економіки.

Національні ринки. Товарний ринок, його роль у формуванні структурних зрушень в економіці, функціонуванні економічної системи, створенні конкурентного середовища. Ринок праці, індикатори його стану. Фінансовий ринок, його структура, функції, індикатори стану та їхня роль у макроекономічних зв'язках.

Види аналізу національної економіки: статичний, порівняльної статики, динамічний. Урахування фактора часу в економічних дослідженнях. Екзогенні та ендогенні чинники.

Методи аналізу економіки. Визначення понять методики та методу. Класифікація та характеристика методів наукового дослідження. Методи економічного аналізу як конкретний вияв загальнонаукових методів.

Інформаційне забезпечення моніторингу на макрорівні. Класифікація та характеристика показників соціально-економічного розвитку: кількісних, якісних, натуральних, вартісних, абсолютних, відносних. Індикатори стану національних ринків та суб'єктів економіки.

Рекомендована література: [1], [4], [29], [30], [40], [43], [50].

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) обґрунтуйте основні напрями аналізу національної економіки;

б) які види економічної активності виявляє кожний суб'єкт ринку? Пояснити зв'язки між суб'єктами та ринками на макрорівні;

в) які показники характеризують макроринки та економічну активність різних суб'єктів ринку?

г) пояснити особливості статичного, порівняльної статистики та динамічного аналізів економіки;

д) пояснити вплив держави на процеси кругообігу ресурсів, продуктів і доходу;

е) пояснити причини надходження і відпливу ресурсів у моделі кругообігу ресурсів, продуктів і доходу.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.