Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7. Збалансованість та ефективне функціонування ринку праціПлан

1. Умови збалансованості робочих місць і робочої сили.

2. Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості.

3. Показники ефективного функціонування ринку праці.

 

Тема 8. Рівень життя та соціальний захист населення: індикатори стану й методологія визначення

План

1. Соціально-економічні індикатори рівня життя населення.

2. Методологія визначення індексу людського розвитку. Поняття добробуту.

3. Прожитковий мінімум. Поняття бідності.

4. Соціальний захист населення.

 

4 Індивідуальні розрахункові завдання та методичні вказівки щодо їх розв'язання

 

В усіх розрахункових завданнях у числах, де є позначка "базовий варіант", слід ці дані скоректувати (як добуток) на коефіцієнт. Він складається з однієї цілої та сотих, які відповідають порядковому номеру за студентським журналом групи. Наприклад,

 

Номер за груповим журналом Коефіцієнт Номер за груповим журналом Коефіцієнт Номер за груповим журналом Коефіцієнт
1,01 1,10 1,20
1,05 1,12 1,25

 

 

Завдання 1

Вихідні дані:

- номінальний ВВП по періодах склав: у 2003 р. – 330 млрд. грн., у 2004р. – 342 млрд. грн. (базовий варіант);

- дефлятор ВВП дорівнює по роках: 2002 – 1,85; 2003 – 1,71; 2004 – 1,75;

- в таблиці наведено структуру реального ВВП за категоріями кінцевого використання (в 2002 р. – у вартісному виразі, у 2003 і 2004 рр. – у процентах до реального ВВП):

 

 

Но-мер   Показник Роки
2002, млрд. грн 2003, % 2004, %
Кінцеві споживчі витрати сектора домашніх господарств (ДХ) 117,2 44,1 57,1
Кінцеві споживчі витрати сектора загальнодержавного управління (ЗДУ) 36,1 16,0 22,0
Кінцеві споживчі витрати сектора некомерційних організацій (НКО) 5,1 4,0 4,6
Валове нагромадження основного капіталу 49,0 24,3 18,3
Зміна запасів матеріальних обігових коштів 10,1 12,0 1,7
Придбання цінностей - - 0,1
Чистий експорт   -0,4 -3,8

- сума експорту та імпорту в 2002 р. склала відповідно 5 млрд. грн і 7,5млрд. грн.

Визначити:

- суму чистого експорту в 2002 р.;

- реальний ВВП у 2002 р.;

- номінальний ВВП у 2002 р.;

- структуру реального ВВП за категоріями кінцевого використання в 2002 р.;

- реальний ВВП у 2003 і 2004 рр.;

- категорії кінцевого використання в 2003 р і 2004рр. у вартісному виразі;

- суму загальних споживчих витрат і суму валового нагромадження окремо в кожному році. Їх абсолютну та відносну зміну в 2004 р. порівняно з 2002 р.;

- порівняти зміни в кінцевих споживчих витратах домашніх господарств і секторів ЗДУ та НКО по роках.

Результати розрахунків навести в табличній формі. Пояснити одержані результати, зробити загальні висновки.

Методичні вказівки

Співвідношення номінального і реального ВВП показує зміну ВВП за рахунок зміни цін. Це відношення називають: індексом цін; дефлятором ВВП; індексом Пааше (IPt):

.

де - номінальний ВВП у поточному році t;

де - реальний ВВП у році t.

ВВП за кінцевим використанням (ВВПк.вик.) за секторами розраховується:

,

де С – кінцеві споживчі витрати;

ВН – валове нагромадження;

NX – чистий експорт.

До кінцевих споживчих витрат (С) відносять споживчі витрати секторів домашніх господарств (СДГ), загальнодержавного управління (СЗДУ) і некомерційних організацій (СНКО):

С = СДГ + СЗДУ + СНКО .

Значне споживання секторів ЗДУ та НКО в кінцевих споживчих витратах і ВВП обумовлює зростання бюджетного дефіциту, грошово-кредитну емісію, провокує гіперінфляцію, зменшує споживання домашніх господарств, приводить до зростання централізації економіки.

Сумарні витрати секторів ЗДУ і НКО називають невиробничими витратами.

Валове нагромадження для всієї економіки (ВН) – це сума валового нагромадження основного капіталу (ВНок); зміни запасів матеріальних обігових коштів (Зоб), сальдо придбання цінностей тільки для ДГ (ЦДГ):

.

Валове нагромадження основного капіталу (ВНок) складається з валового нагромадження основного капіталу всіх секторів економіки, крім зарубіжжя:

.

Запаси матеріальних обігових коштів (Зоб) розраховуються для всіх секторів, крім фінансових корпорацій і зарубіжжя:

.

Чистий експорт (NX) визначається як різниця між експортом (Х) та імпортом (М) і стосується тільки сектору зарубіжжя:

.

Отже, кінцеве споживання ВВП складається з: кінцевих споживчих витрат; валового нагромадження; чистого експорту.

 

Завдання 2

Визначити темпи зростання валового випуску та зрушення в його структурі, якщо відомо:

- у базовому році прямі матеріальні витрати становили 65 млрд. грн, амортизація – 16 млрд. грн.;

- у розрахунковий період матеріаломісткість національного доходу знизиться на 1,2 % ;

- обсяг виробленого національного доходу в базовому році становив 40 млрд. грн. (базовий варіант), у розрахунковий період він збільшиться на 1,3 %;

- середня норма амортизаційних відрахувань у розрахунковий період дорівнюватиме 7,1 % від середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОВФ), а приріст ОВФ становитиме 10,7 %. У базовому році вартість ОВФ дорівнювала 150,5 млрд. грн (базовий варіант).

Методичні вказівки

Матеріаломісткість національного доходу розраховується за формулою:

,

де МВ – матеріальні витрати;

НД – національний дохід.

Сума валового випуску розраховується:

,

де А – сума амортизаційних відрахувань, яка розраховується як добуток вартості ОВФ та норми амортизаційних відрахувань.

 

Завдання 3

На ринку даного товару діють п'ять товаровиробників. Їхня частка в загальному обсязі реалізації така: Ч1=35 %; Ч2 = 20 %; Ч3 = 15 %; Ч4 = 25 %; Ч5 = 5 %. Розрахувати індекс Харфіндала-Хіршмана та пояснити одержаний результат.

Методичні вказівки

Індекс Харфіндала-Хіршмана (HHI) розраховується за формулою:

;

де i - порядковий номер суб'єкта господарювання;

n - кількість суб'єктів господарювання, що випускають конкурентну продукцію;

Дi - частка i-го підприємства у випуску цієї продукції (у частках одиниці).

Оптимальним вважається (HHI) у межах до 0,3. Це свідчить про наявність конкуренції на ринку певного товару і відповідає ситуації, коли на ринку одночасно виступає не менше 4-х виробників даного товару.

 

Завдання 4

На ринку даного товару діють три товаровиробники. Обсяг реалізації їхніх товарів відповідно становить: 40 млн. грн; 90 млн. грн; 200 млн. грн. (всі три значення – базовий варіант). Загальний обсяг реалізації даного товару всіма суб'єктами ринку дорівнює 720 млн. грн. Розрахувати коефіцієнт ринкової концентрації та пояснити, яким є ринок даного товару, помірно концентрованим чи монополізованим.

Методичні вказівки

Коефіцієнт ринкової концентрації (CR) розраховується за формулою:

,

де i - порядковий номер суб'єкта ринку;

4 – кількість суб'єктів господарювання на ринку даного товару;

Qi - обсяг реалізації даного товару і-м суб'єктом ринку;

Q - загальний обсяг реалізації даного товару всіма суб'єктами ринку.

У залежності від значення коефіцієнта концентрації CR ринок буває:

- слабко концентрований чи конкурентний (CR < 30%);

- помірковано концентрований (30% < CR < 60%);

- високо концентрований чи монополізований (CR > 60%).

 

Завдання 5

На початку року на ринку даного товару діяли два підприємства з часткою в загальному обсязі реалізації відповідно 35 % і 40 %. У кінці другого року на ринку даного товару діяло вже три підприємства – із часткою в загальному обсязі реалізації відповідно 20 %, 30 %, 25 %. Розрахувати індекс монополізації (IMR) та проаналізувати тенденції розвитку конкуренції протягом цього періоду. Виявити, відбулася монополізація (демонополізація) ринку чи рівень монополізації залишився незмінним.

Методичні вказівки

Для аналізу тенденцій розвитку конкуренції за період більше одного року можна використовувати індекс монополізації (IMR), що розраховується за формулою:

,

де ДМi – частка (у %) i-го підприємства-монополіста в обсязі реалізації даного товару на початок дослідження;

ДМj – частка (у %) j-го підприємства-монополіста в обсязі реалізації даного товару наприкінці дослідження (може бути через кілька років);

n – кількість підприємств-монополістів на ринку даного товару на початок дослідження.

к – кількість підприємств-монополістів на ринку даного товару наприкінці дослідження.

Якщо: IMR < 1, відбувається монополізація ринку;

IMR > 1, відбувається демонополізація ринку;

IMR = 1, рівень монополізації ринку не міняється.

 

Завдання 6

На депозитні рахунки банку протягом 5 років надходитимуть внески в сумі відповідно: 10 млн. грн., 12 млн. грн., 15 млн. грн., 20 млн. грн., 25 млн. грн. (всі значення базовий варіант). Банк виплачує 9 % річних. Розрахувати загальну майбутню вартість грошей (за складним відсотком) через 5 років.

Методичні вказівки

Якщо депозити поповнюються щорічно протягом певного періоду, то загальна майбутня вартість таких депозитів за складним відсотком розраховується за формулою:

,

де Т – період (у роках) протягом якого поповнюються депозити;

t – певний рік;

Рt – вартість депозитів у році t;

r – ставка відсотку (виражена в десятковому дробі).

 

Завдання 7

Через 4 роки очікується річний дохід у сумі 300 тис. грн. (базовий варіант). Процентна ставка становить 9 %. Розрахувати поточну вартість майбутнього доходу (за складним відсотком).

Методичні вказівки

Теперішня вартість коштів (Р) за складним відсотком визначається за формулою:

,

де Ft – майбутня вартість грошей у періоді t;

r – ставка відсотка (виражена в десятковому дробі);

t – тривалість часового періоду інвестування (кількість періодів, за якими здійснюється кожен процентний платіж).

 

Завдання 8

Відомо, що номінальний ВВП дорівнює 105 млрд. грн. (базовий варіант). Обсяг загальної грошової маси в національній валюті становить 9,8 млрд. грн., обсяг готівки дорівнює 6,0 млрд. грн., обов'язкові резерви комерційних банків – 0,8 млрд. грн. Визначити показники стану грошового ринку: грошову базу; швидкість грошового обігу; рівень монетизації.

Методичні вказівки

Грошова база – сума коштів, що складається з наявних коштів, які знаходяться на руках у населення, і обов'язкових резервів комерційних банків (готівка в касах банків і коштів комерційних банків на рахунках Національного банку).

Швидкість грошового обігу – це кількість оборотів, що роблять гроші за один рік, аби забезпечити певний рівень економічної активності, що приблизно визначається номінальним ВВП.

Рівень монетизації (чи коефіцієнт насиченості економіки грошима) – це співвідношення між грошовою масою в обігу і рівнем виробництва в поточних цінах (приблизно дорівнює номінальному ВВП).

 

Завдання 9

Визначити банківські резерви, якщо обсяг грошової маси становить 29 млрд. грн. (базовий варіант), частка готівки в ній 43 %. Грошова база дорівнює 19,5 млрд. грн. (базовий варіант).

Методичні вказівки

Див. методичні вказівки до завдання 8.

 

Завдання 10

Припустимо, що в базовому 2003 році ринковий кошик товарів і послуг становив 300 доларів (базовий варіант) у США і 1500 грн. (базовий варіант) в Україні. Номінальний валютний курс у 2003 році становив 5 грн. за 1 долар США. У 2004 році рівень цін у США збільшився на 4 %, а рівень цін в Україні – на 19 %. Визначити:

- вартість ринкового кошику товарів та послуг у 2004 році в США та в Україні;

- індекси цін національної та іноземної економік;

- реальний валютний курс.

Методичні вказівки

Індекс інфляції вимірюється через індекс цін:

 

,

 

де Іцін – індекс цін у році t.

Зростання індексу цін визначає рівень інфляції, а зменшення його – рівень дефляції.

Реальний валютний курс враховує зміни рівнів цін в обох країнах щодо базового року і розраховується за формулою:

,

де ВКр, ВКн – реальний і номінальний валютні курси.

 

Завдання 11

На початку року чисельність робочої сили становила 35 млн. чол. (базовий варіант), чисельність безробітних дорівнювала 7 млн. чол. Протягом року за умов незмінної робочої сили знайдуть роботу 5 млн. чол., а втратять – 3 млн. чол. Розрахувати:

- коефіцієнт звільнення;

- коефіцієнт працевлаштування;

- чисельність безробітних і зайнятих на початку та кінець року;

- зміну чисельності безробітних і зайнятих (в абсолютному та відносному виразі);

- рівень безробіття на початку та в кінці року.

Зробити висновки.

Методичні вказівки

У досліджуваному періоді може відбуватися перехід працівників зі стану зайнятості в стан безробіття і навпаки. Для аналітичних розрахунків використовуються коефіцієнти працевлаштування (Кпр) і звільнення (Кзв):

;

,

де Uтр – чисельність працевлаштованих безробітних (млн. чол.);

U – чисельність безробітних (млн. чол.);

Еув – чисельність звільнених працівників (млн. чол.);

Е – чисельність зайнятих.

Рівень безробіття (PU) визначається за формулою:

,

L – чисельність робочої сили (млн. чол.),

або .

 

Завдання 12

У розрахунковому періоді чисельність робочої сили становила 35 млн. чол. (базовий варіант), що вище рівня базового періоду на 5 %. Чисельність зайнятих у базовому періоді становила 25 млн. чол. Темп зростання чисельності зайнятих у розрахунковому періоді дорівнюватиме 3 %. Визначити:

- чисельність робочої сили в базовому періоді;

- чисельність безробітних у базовому та розрахунковому періодах;

- чисельність зайнятих у розрахунковому періоді;

- абсолютну та відносну зміну чисельності робочої сили, зайнятих і безробітних у розрахунковому періоді порівняно з базовим періодом;

- рівень безробіття в базовому та розрахунковому періодах;

- загальну зміну рівня безробіття в розрахунковому періоді порівняно з базовим періодом;

- зміну рівня безробіття за рахунок зміни чисельності робочої сили та за рахунок зміни чисельності безробітних у розрахунковому періоді порівняно з базовим періодом.Зробити висновки.

Методичні вказівки

Див. методичні вказівки до завдання 11.

Зміну рівня безробіття за рахунок зміни чисельності робочої сили ( ) та за рахунок зміни чисельності безробітних ( ) можна обчислити за допомогою формул:

; ,

де Up, Uб, – чисельність безробітних в розрахунковому та базовому періодах відповідно;

Lp, Lб, – чисельність робочої сили в розрахунковому та базовому періодах відповідно.

 

Завдання 13

Відомо, що в попередній період у галузі нараховувалося 200 тис. (базовий варіант) функціонуючих робочих місць. Протягом розрахункового періоду буде створено додатково 50 тис. робочих місць і ліквідовано 30 тис. Обчислити:

- кількість функціонуючих робочих місць у розрахунковому періоді;

- темп створення нових робочих місць;

- темп ліквідації робочих місць;

- темп зміни зайнятості (двома методами: через темпи створення та ліквідації робочих місць і через зміну кількості робочих місць).

Методичні вказівки

Темп зміни зайнятості ( ) розраховується:

або ,

де Тс – темп створення нових робочих місць;

Тл – темп ліквідації робочих місць;

Nс – кількість створених робочих місць;

Тл – кількість ліквідованих робочих місць.

 

Завдання 14

У попередній період у галузі функціонувало 250 тис. робочих місць (базовий варіант). У розрахунковому періоді темп створення додаткових робочих місць дорівнюватиме 0,25, а кількість ліквідованих робочих місць досягне 30 тис. Визначити:

- кількість робочих місць, створених протягом розрахункового періоду;

- темп ліквідації робочих місць;

- кількість функціонуючих робочих місць у розрахунковий період;

- темп зміни зайнятості;

- оборот робочих місць.

Методичні вказівки

Темп зміни зайнятості ( ) розраховується:

або ,

де Тс – темп створення нових робочих місць;

Тл – темп ліквідації робочих місць;

Nс – кількість створених робочих місць;

Nл – кількість ліквідованих робочих місць;

N –кількість функціонуючих робочих місць;

t, (t-1) – звітний та попередній періоди.

Сума цих показників показує оборот робочих місць (ОN):

або .

 

Завдання 15

У розрахунковий період темп працевлаштування дорівнюватиме 0,35, а чисельність звільнених працівників досягне 20 тис. чол. У попередній період у галузі було зайнято 250 тис. чол. (базовий варіант). Розрахувати:

- чисельність працевлаштованих у розрахунковий період;

- темп звільнення працівників;

- темп зміни зайнятості (двома методами: за зміною темпів працевлаштування й звільнення та через зміну кількості працівників);

- оборот робочої сили (двома методами).

Методичні вказівки

Див. методичні вказівки до завдань 11-14.

 

Завдання 16

Пропозиція робочої сили на ринку праці в 2003 році становила 7 млн. чол. (базовий варіант), у 2004 році вона становить 3 млн. чол. (базовий варіант). Службою зайнятості було влаштовано на роботу в 2003 році 4 млн. чол., у 2004 році – 2 млн. чол. З числа незайнятих громадян у 2003 році первинне навчання проходили 1,2 млн. чол., перепідготовкою було охоплено 1,9 млн. чол., підвищенням кваліфікації – 2,5 млн. чол.

У 2004 році первинним навчанням, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації охоплено відповідно: 0,5 млн. чол., 0,7 млн. чол., 1,3 млн. чол. Визначити:

- ефективність роботи служби зайнятості в 2003 та 2004 роках;

- чисельність незайнятих громадян, охоплених професійною підготовкою в 2003 і 2004 роках;

- динаміку масштабів професійної підготовки;

- структурні зміни в професійній підготовці за її формами;

- частку охоплених професійною підготовкою в загальній чисельності незайнятих в 2003 і 2004 роках.

Методичні вказівки

Ефективність роботи служби зайнятості визначається часткою працевлаштованих безробітних і характеризується коефіцієнтом працевлаштування:

.

Чим ближче даний коефіцієнт до одиниці, тим ефективніше працює служба зайнятості.

Якщо в економіці присутнє природне безробіття, то окремого аналізу вимагає професійна підготовка робочої сили, що здійснюється за напрямками:

- первинне навчання (Uпн);

- перепідготовка (Uпп);

- підвищення кваліфікації (Uпк).

Чисельність робітників, охоплених професійною підготовкою (Uпр.п) розраховується:

.

Окремо визначається структура професійної підготовки незайнятого населення.

Темп зміни професійної підготовки (Тпр.п) розраховується за формулою:

.

 

Завдання 17

У базовому періоді чисельність зайнятих на ринку праці становила 15 млн. чол. (базовий варіант), продуктивність праці дорівнювала 10 тис. грн на одного чоловіка. У розрахунковому періоді чисельність зайнятих зросте на 13%, а продуктивність праці – на 10 %. Розрахувати:

- обсяг ВВП у базовому та розрахунковому роках;

- загальний вартісний приріст ВВП;

- приріст ВВП окремо за рахунок зміни продуктивності праці та зміни чисельності зайнятих.

Методичні вказівки

Показниками ефективного використання робочої сили є:

- темпи зростання продуктивності праці;

- частка приросту ВВП за рахунок підвищення продуктивності праці (у відсотках);

- вартісний приріст ВВП за рахунок продуктивності праці.

На рівні національної економіки продуктивність праці (ПП) визначається як відношення між вартістю ВВП і чисельністю зайнятих:

,

Е – чисельність зайнятих.

Вплив продуктивності праці на динаміку ВВП визначається за формулою:

,

де - зміна ВВП за рахунок зміни продуктивності праці;

Чб – чисельність працюючих у базовому періоді;

ППб, ПП t – продуктивність праці в базовому та розрахунковому періодах відповідно.

Вплив зміни чисельності працюючих на динаміку ВВП розраховується за формулою:

,

де – зміна ВВП за рахунок зміни чисельності працюючих;

Чt – чисельність працюючих у розрахунковому періоді t.

 

Завдання 18

Вихідні дані наведені в таблиці.

 

Роки Очікувана тривалість життя, років Грамотність серед дорослого населення, % Частка учнів, % Індекси ІЛР
тривалості життя рівня освіти реального ВВП на душу населення
68,7 95,0 69,8     0,545  
71,3 98,0 70,1     0,585  
77,2 99,0 71,3     0,653  

 

На основі наведених у таблиці даних розрахувати за роками:

- індекс тривалості життя;

- індекс досягнутого рівня освіти;

- індекс людського розвитку (ІЛР).

Заповнити пусті стовпці таблиці та пояснити одержані результати.

Методичні вказівки

Індекс тривалості життя розраховується за формулою:

,

де хі – фактичне значення показника;

xmax, xmin – відповідно максимальне і мінімальне значення цього показника, прийняті як еталон у світовій практиці (відповідно 85 і 25 років).

Показник досягнутого рівня освіти розраховується як сукупний показник грамотності серед дорослого населення (Iгр) (розраховується з вагою 2/3) і загальної частки учнів (Іуч) (розраховується з вагою 1/3):

.

Індекс людського розвитку (ІЛР) розраховується за формулою:

,

де IВВП/н – індекс скоректованого реального ВВП на душу населення;

Iж – індекс середньої тривалості життя населення;

Iосв – індекс доступного рівня освіти (грамотності) населення.

Значення ІЛР знаходиться в межах від 0 до 1. У світовій практиці використовують таку градацію країн з цим показником:

0,8 і вище – країни з високим рівнем людського розвитку
0,500-0,799 – країни із середнім рівнем людського розвитку
менш 0,5 – країни з низьким рівнем людського розвитку

 

5 тести для самоперевірки знань за темами лекційних занять

 

1. Об'єктом аналізу національної економіки є:

а) діяльність окремих суб'єктів ринку;

б) економічні процеси, які відбуваються тільки на товарному ринку;

в) економічні процеси, які відбуваються тільки на фінансовому ринку;

г) соціально-економічні процеси, які відбуваються на макрорівні.

2. Основними методологічними вимогами до аналізу економіки є:

а) системність;

б) комплексність;

в) систематичність;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді помилкові.

3. Підприємства виявляють такі види економічної активності:

а) створюють пропозицію факторів виробництва на ринку ресурсів;

б) формують споживчий попит;

в) формують попит на фактори виробництва на ринку ресурсів;

г) сплачують особисті податки до державного бюджету.

4. Якісні показники соціально-економічного розвитку характеризують:

а) темпи і пропорції розширеного відтворення;

б) ефективність економічного розвитку;

в) кількісні результати функціонування економіки;

г) обсяги виробництва;

д) усі відповіді правильні.

5. Номінальний ВВП залежить від:

а) динаміки цін;

б) динаміки виробництва товарів і послуг;

в) динаміки цін на споживчі товари;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді помилкові.

6. Динаміка ЧВП відставатиме від динаміки ВВП, якщо:

а) темпи нарощування амортизації перевищують темпи зміни ВВП;

б) темпи зміни амортизації відстають від темпів зміни ВВП;

в) темпи зміни амортизації дорівнюють темпам зміни ВВП;

г) усі відповіді помилкові.

7. Від'ємний добробут або вартісну оцінку соціальних збитків характеризують компоненти чистого економічного добробуту (ЧЕД):

а) державне споживання;

б) вільний час;

в) послуги споживчого капіталу;

г) природоохоронні витрати.

8. Індекс Пааше розраховується:

а) для незмінного набору товарів і послуг;

б) для змінного набору товарів і послуг;

в) під впливом структурних зрушень у виробництві;

г) не враховує структурні зрушення у виробництві;

д) правильними є відповіді а) і б);

є) правильними є відповіді б) і в).

9. Сектор не фінансових корпорацій охоплює:

а) підприємства усіх форм власності, які займаються виробництвом товарів і не фінансових послуг;

б) комерційні організації, які займаються фінансово-посередницькою діяльністю;

в) некомерційні бюджетні організації;

г) усі відповіді правильні.

10. До складу кінцевих споживчих витрат входять споживчі витрати:

а) фінансових корпорацій;

б) не фінансових корпорацій;

в) сектора загальнодержавного управління;

г) усі відповіді правильні.

11. До валового нагромадження в кінцевому використанні ВВП входить:

а) валове нагромадження основного капіталу;

б) сальдо придбання цінностей;

в) зміна запасів матеріальних обігових коштів;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді помилкові.

 

12. Невиробничими кінцевими витратами у складі ВВП є:

а) кінцеві витрати домашніх господарств;

б) кінцеві витрати підприємств;

в) кінцеві витрати загальнодержавного управління;

г) кінцеві витрати некомерційних організацій;

д) правильні відповіді а) і б);

є) правильні відповіді в) і г).

13. Якщо валові інвестиції перевищують амортизацію, то економіка:

а) зростає;

б) стагнує;

в) є еластичною;

г) перебуває в стані глибокої депресії.

14. Якщо частка електроенергетики в продукції промисловості зросла за умов падіння обсягів виробництва, то енергомісткість продукції:

а) зросте;

б) зменшиться;

в) відбудеться коливання енергомісткості;

г) енергомісткість не зміниться.

15. Індекс реального обсягу промислового виробництва:

а) відносний показник;

б) абсолютний показник;

в) розраховується для всіх видів промислової продукції;

г) розраховується для найважливіших видів промислової продукції;

д) правильні відповіді а) і г);

є) правильні відповіді б) і в).

16. Якщо приріст продукції певної галузі перевищує 100 %, то це означає, що:

а) структурні зрушення відбуваються не на користь цієї галузі;

б) структурні зрушення відбуваються на користь цієї галузі;

в) такі зміни не характеризують структурні зрушення;

г) приріст продукції цієї галузі не перевищує загального приросту валового випуску.

17. Сезонні коливання в сільському господарстві мають складові:

а) трендову;

б) сезонну;

в) випадкову;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді помилкові.

18. "Виключні контракти" означають, що:

а) дозволяється купувати товар у конкурента даного виробника;

б) забороняється купувати товар у конкурента даного виробника;

в) на монополіста впливає потенційна конкуренція;

г) на монополіста впливає конкуренція з імпортним товаром.

19. За індексом Харфіндала-Хіршмана конкурентним вважається ринок певного товару, коли:

а) на ринку одночасно виступають не менше 4-х товаровиробників;

б) на ринку одночасно виступають не менше 3-х товаровиробників;

в) на ринку одночасно виступають не менше 2-х товаровиробників;

г) усі відповіді помилкові.

20. Парадокс моделі рівноваги "AD-AS" полягає в тому, що:

а) криві AD і AS не перетинаються;

б) крива AD набуває положення лінії, прямо пропорційної ціні;

в) крива AS стає прямо пропорційною ціні;

г) крива AS стає обернено пропорційною ціні.

21. Трансакційний попит на гроші – це:

а) попит на гроші як на активи;

б) попит на гроші для оплати товарів і послуг;

в) грошово-кредитна емісія;

г) попит на гроші, що знаходяться в обігу.

22. Коефіцієнт готівки:

а) прямо пропорційний масі грошей поза банками;

б) обернено пропорційний масі грошей поза банками;

в) прямо пропорційний депозитним грошам;

г) обернено пропорційний грошовій базі;

д) усі відповіді помилкові.

23. Якщо процентна ставка у світовій економіці перевищує процентну ставку в національній економіці, то:

а) модель Манделла-Флемінга свідчитиме про рівновагу відкритої національної економіки;

б) крива IS у моделі Манделла-Флемінга зміщуватиметься ліворуч;

в) крива LM у моделі Манделла-Флемінга зміщуватиметься праворуч;

г) крива LM у моделі Манделла-Флемінга зміщуватиметься ліворуч.

24. Курсова ціна акції:

а) прямо залежить від дивідендів на неї;

б) обернено залежить від дивідендів на неї;

в) обернено залежить від процентної ставки;

г) прямо залежить від процентної ставки;

д) правильні відповіді а) і в);

є) правильні відповіді б) і г).

25. Процес капіталізації – це:

а) поточна вартість майбутнього доходу від облігації;

б) майбутня вартість поточних облігацій;

в) одержання купонного доходу;

г) одержання виплат під час погашення облігації.

26. Об'єктом аналізу валютного ринку є:

а) цінні папери;

б) фондові цінності в іноземній валюті;

в) валютні цінності;

г) інвестиції;

д) правильні відповіді а), б), в);

є) правильні відповіді б) і в).

27. Якщо курс національної валюти зростає, то:

а) збільшується попит на національні гроші;

б) зменшується експорт;

в) збільшується імпорт;

г) зменшується чистий експорт;

д) усі відповіді правильні;

є) усі відповіді помилкові.

28. Ринок праці є працедефіцитним, коли:

а) попит на робочу силу дорівнює її пропозиції;

б) попит на робочу силу перевищує її пропозицію;

в) пропозиція робочої сили перевищує попит на неї;

г) усі відповіді помилкові.

29. Якщо капіталомісткість виробництва зростає, то:

а) попит на робочу силу збільшується;

б) пропозиція робочої сили збільшується;

в) попит на робочу силу зменшується;

г) пропозиція робочої сили зменшується.

30. Якщо коефіцієнт збалансованості ринку праці більший одиниці, то:

а) ринок праці є праценадлишковим;

б) ринок праці є збалансованим;

в) ринок праці є працедефіцитним;

г) виникає безробіття;

д) усі відповіді помилкові.

31. Коефіцієнт Джині:

а) рівень диференціації в розподілі доходів;

б) розраховується на основі кривої Лоренця;

в) завжди менший одиниці;

г) знижується за умов зменшення диференціації доходів у суспільстві;

д) правильні відповіді а) і б);

є) усі відповіді правильні.

32. Індекс гендерного розвитку за умов наявності в країні гендерних відмінностей:

а) перевищує індекс людського розвитку (ІЛР);

б) менший від ІЛР;

в) дорівнює ІЛР;

г) усі відповіді помилкові.

33. Зовнішньоторговельна квота виражається:

а) відношенням обсягу зовнішньоторговельного обороту до ВВП (ВНП);

б) відношенням обсягу експортованих товарів і послуг до ВВП (ВНП);

в) відношенням обсягу імпорту до ВВП (ВНП);

г) усі відповіді помилкові.

34. Основними формами зовнішньоекономічних зв'язків є:

а) зовнішня торгівля;

б) інвестиції та кредитування;

в) комерційна договірна діяльність на мікрорівні;

г) міжнародні перевезення;

д) правильні відповіді а), б), г);

є) правильні відповіді а) і в).

35. Індикаторами фінансової безпеки країни є:

а) хронічний дефіцит бюджету і високий рівень його невиконання;

б) динаміка обсягу взаємних неплатежів;

в) зростання простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості;

г) грошова емісія;

д)динаміка зовнішнього державного боргу;

є) правильні усі відповіді.

36. Серед індикаторів соціальної безпеки виділяють такі, як:

а) хронічна інфляція і збільшення витрат населення на придбання іноземної валюти;

б) динаміка частки бідного населення, з доходами нижче прожиткового мінімуму;

в) зростання (скорочення) безробіття;

г) збільшення (зменшення) ухилянь від сплати податків;

д) правильні усі відповіді.

 

6 Контроль рівня знань

 

Невід'ємною складовою навчального процесу є контроль рівня знань, результати якого дають змогу оцінити набуті студентом у процесі навчання вміння та навички. Під час вивчення дисципліни "Аналіз національної економіки" застосовується поточний, проміжний та підсумковий контроль знань. Види контролю тісно взаємопов'язані та організовуються для стимулювання ефективної самостійної роботи студентів протягом семестру й забезпечення об'єктивного оцінювання рівня їхніх знань.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння студентом певного матеріалу дисципліни.

Об'єктами поточного контролю є:

- систематичність і активність роботи студента на практичних заняттях;

- виконання модульних завдань у формі контрольних робіт (домашніх контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, вимоги до написання яких наведено у відповідних методичних вказівках);

- виконання завдань для самостійного опрацювання (написання рефератів, проведення самостійних розрахунків).

Поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять і оцінюється за допомогою таких засобів: усне опитування, розв'язання практичних завдань, аналіз економічних ситуацій, написання рефератів. Викладач може дещо змінювати зміст завдань для поточного контролю.

За виконання контрольних робіт з окремих частин (модулів) дисципліни "Аналіз національної економіки" навчальний матеріал умовно поділяється на два модулі. Перший модуль охоплює теми 1-5, другий – теми 6-10. Згідно із зазначеним поділом дисципліни проводиться дві контрольні роботи – на 4-му та 8-му практичних заняттях. Написання контрольних робіт є обов'язковим для кожного студента.

Завдання для контрольних робіт комплектуються із запитань, тестів та задач відповідних тем. До кожного варіанта модульного контролю входять 20 завдань, зокрема 16 – тестових (теоретичних питань із альтернативним вибором відповіді), і 4 розрахункові – задачі, які потрібно розв'язати з поясненнями.

Кожна контрольна робота оцінюється від 0 до 20 балів.

Індивідуальний захист завдань, що виконувалися на практичних заняттях, є обов'язковим для кожного студента й оцінюється в 5 балів за кожну тему згідно з тематичним планом дисципліни (тобто загальна сума балів за виконані практичні завдання дорівнює 40).

Протягом семестру передбачається два усних опитування студентів, кожне з яких оцінюється в 10 балів (максимальна сума при опитуванні, може коливатися від 0 до 10 балів).

Підсумковий (семестровий) контроль із дисципліни "Аналіз національної економіки" проводиться після закінчення і вивчення курсу в формі модульного екзамену. Об'єктом підсумкового контролю є результати виконання письмових модульних контрольних робіт, індивідуальний захист завдань, що виконувалися на практичних заняттях та усні опитування студентів. Студентові виставляється підсумкова екзаменаційна оцінка, якщо він виконав усі обов'язкові роботи та завдання з дисципліни протягом семестру. Перелік таких робіт і завдань доводиться до відома студентів на початку семестру. Своєчасність і якість їхнього виконання з'ясовуються в процесі поточного контролю.

Остаточне оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю. Загальна підсумкова оцінка може коливатися в межах від 50 до 100 балів. Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну здійснюється в такому порядку:

оцінка "відмінно" 85-100 балів оцінка "задовільно" 50-64 балів
оцінка "добре" 65-84 балів оцінка "незадовільно" менше 50 балів

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.