Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 5. Аналіз механізму економічної рівноваги 

Мета теми – ознайомити студентів с показниками оцінки стану товарних ринків, індикаторами кон'юнктури ринку, методами дослідження товарних ринків, поглибити знання про механізм аналізу попиту та пропозиції. Дати студентам чітке уявлення про умови функціонування товарного ринку, функції конкуренції, ознаки досконалої конкуренції, наслідки монополізації ринку, методи розрахунку показників монополізації ринку. Поглибити знання про моделі рівноваги товарного ринку.

Схема оцінки стану і розвитку товарних ринків. Основні блоки показників: ринкова ситуація, ціни, рух товарної маси, ринкова інфраструктура, ефективність ринкової діяльності.

Задачі кон'юнктурного аналізу. Система показників аналізу ринкової кон'юнктури (пропозиція товарів; споживчий попит; пропорційність ринку; тенденція розвитку ринку; коливання, стійкість і циклічність ринку; регіональні відмінності стану і розвитку ринку; ділова активність; комерційний (ринковий) ризик; масштаб ринку, рівень монополізації і конкуренції).

Основні методи дослідження товарних ринків (економічні розрахунки, експертні оцінки, вибіркові дослідження, анкетування.

Інформація для дослідження товарних ринків (концентрація продавців на ринку, дані про нестратегічні фактори ринкової структури, поведінка фірм, монопольна влада продавців).

Механізм аналізу попиту та пропозиції. Поняття поточного попиту, перспективної оцінки попиту, ємності ринку, потенціал ринку. Методи визначення перспективної потреби. Система показників для дослідження попиту та пропозиції.

Конкуренція на товарному ринку, її функції: регулювання, розподілу мотивації. Умови досконалої конкуренції. Прояви монополізації товарного ринку. Інфляційний вплив монополіста на ціни, графічна інтерпретація. Характеристика дій окремих підприємств, які призводять до монополізації ринку.

Методика визначення конкретності товарного ринку: індекси Харфіндала-Хіршмана (ННІ), ринкової концентрації (CR), рівень монополізації ринку (MR). Тенденції монополізації або демонополізації ринку.

Аналіз моделей рівноваги товарного ринку "AD-AS", "Витрати-випуск", "Вилучення-ін'єкції". Причинно-наслідкові зв'язки між сукупним попитом і впливом окремих цінових факторів.

Парадокс моделі "AD-AS" в умовах монополізації товарного ринку. Графічна інтерпретація. Вплив динаміки виробництва в галузях із високою капіталомісткістю на парадоксальну рівновагу.

Мультиплікативні ефекти на товарному ринку. Аналіз сукупного ефекту від зміни податків і державної політики витрат. Економічний зміст мультиплікативних ефектів.

Рекомендована література: [4], [19], [29], [30], [40].

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) пояснити умови функціонування товарного ринку. Визначити функції конкуренції та її необхідність для життєздатності ринку. Які особливості досконалої конкуренції?

б) проаналізувати послідовність впливу всіх цінових факторів на сукупний попит. Чому цінові фактори впливають на сукупний попит опосередковано, а не безпосередньо?

в) які форми конкуренції та яким чином впливають на монополіста?

г) пояснити сутність та причину виникнення парадоксу моделі рівноваги "AD-AS", подати графічну інтерпретацію;

д) під впливом яких факторів у моделі Хікса відбуваються зміщення кривої IS праворуч (ліворуч)?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.