Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6. Аналіз фінансового ринку 

Мета теми – набуття студентами знань про основні економічні показники стану грошово-кредитного ринку, про методи валютного регулювання національної економіки. Ознайомити студентів з методикою аналізу впливу різних заходів валютного регулювання на макроекономічні процеси та основами аналізу фондового ринку.

Структура фінансового ринку. Роль грошово-кредитного ринку. Грошова маса, ліквідність грошей, грошові агрегати, кредити банків, грошова база, коефіцієнт готівки, рівень доларизації, рівень монетизації, швидкість грошового обігу, кредитні ресурси комерційних банків, депозитний та грошовий мультиплікатори.

Фактор часу в оцінці грошових потоків. Майбутня та поточна вартість грошей, методика обчислення. Процеси дисконтування й капіталізації. Ануїтетні внески, коефіцієнт ануїтету майбутньої вартості.

Визначення пропозиції грошей і попиту на них. Фактори, що впливають на пропозицію грошей у поточний період. Грошово-кредитна емісія, її складові, методика обчислення, формули Фішера та Пігу для визначення попиту грошей. Аналіз рівноваги грошово-кредитного ринку. Умови рівноваги.

Взаємозв'язок грошового і товарного ринків. Графічна інтерпретація. Зміни на грошовому, інвестиційному і товарному ринках, вплив цих змін на ефективність грошово-кредитних заходів в умовах низького рівня зайнятості та повної зайвості. Аналіз впливу світової економіки на наслідки грошово-кредитних заходів із торговельним балансом та макроекономічною рівновагою.

Аналіз впливу світової процентної ставки на рівновагу в моделі Манделла-Флемінга. Наслідки зниження або підвищення національної процентної ставки до рівня світової.

Сутність валютного ринку, його характеристика. Класифікація валютного ринку за різними ознаками. Валютний курс. Котирування валюти, крос-курси, спот-курси, форвардні курси. Економічні функції валютного курсу. Методи визначення валютних курсів. Паритет купівельної спроможності, методики обчислення. Валютні курси: фіксований, гнучкий, змішаний, їхня сутність. Номінальний та реальний валютні курси.

Аналіз впливу валютних курсів на макроекономічні процеси. Валютне регулювання на міжнародному та національному рівнях. Методи валютного регулювання: девальвація, ревальвація, валютна інтервенція, корекція процентних ставок НБУ, валютні обчислення, регулювання платіжного балансу, режим конвертованості валют. Вплив валютного курсу на зміну експорту та імпорту.

Класифікація учасників фондового ринку: емітенти, інвестори, посередники, держава. Їхні функції. Сутність і функції фондової біржі. Продавці та покупці фондового капіталу.

Первинний фондовий ринок і його завдання, основні емітенти, інвестори, об'єкти й форми угод. Вторинний фондовий ринок, його функції. Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів: суб'єкти та призначення.

Сутність цінних паперів, їхня класифікація – пайові, боргові, похідні цінні папери. Інші класифікації. Рівень надійності цінних паперів. Акції: визначення, класифікація. Номінальна, емісійна, курсова, балансова ціни акції. Дохід акціонера. Антиінфляційна стійкість акції. Облігації: визначення, класифікація. Ринкова ціна облігації, її залежність від коливань економічної активності та процентних ставок. Аналіз ринку облігацій, урахування фактора часу у визначенні їхньої ринкової ціни, методика її обчислення методами капіталізації та дисконтування. Похідні цінні папери – ф'ючерси, опціони, варанти, їхні визначення.

Індекси фондового ринку. Індекс Доу-Джонса, методика визначення промислового, транспортного, комунального, середнього індексу Доу-Джонса. Індекси "Standard and Poor's","Finansial Times", DAX, методика визначення. Українські фондові індекси. Показники, які використовуються для налізу фондового ринку, методика їх визначення.

Методика дослідження фондового ринку. Визначення початкового рейтингу емітента і його акцій. Види аналізу фондового ринку. Способи дослідження фондового ринку: підходи "зверху-вниз" та "знизу-вверх", критерії вибору цінних паперів.

Рекомендована література: [1], [3], [5], [7], [8], [15], [27], [31], [32], [33], [34], [39], [40], [44], [52].

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) зростання швидкості обігу грошей призводить до зростання цін на споживчі товари. Чи так це? Пояснити логіку взаємозв'язку цих процесів;

б) якщо пропозиція грошей збільшується (зменшується), то як це впливає на зміну попиту на інвестиції та обсяг національного виробництва? Які умови забезпечують порівняно більше зростання ВВП? Пояснити висновки графічно;

в) які в сучасній практиці використовуються фондові індекси?

г) за допомогою яких методів при аналізі ринку облігацій враховується фактор часу?

д) проаналізувати й обґрунтувати, як зміниться реальний курс національної валюти, якщо темпи інфляції в країні перевищують (або нижчі за) темпи інфляції в іноземній економіці?

е) пояснити, як впливає на динаміку валютного курсу зміна попиту на гроші під впливом зростання ВВП;

є) визначити, як впливає на курс національної валюти зміна попиту й пропозиції іноземної валюти за умов незмінної національної процентної ставки.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.