Здавалка
Главная | Обратная связь

Страхові резерви страховиків, їх значення та види. Порядок формування, розміщення та використання страхових резервівСтрахові резерви створюють страховики з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Страховики зобов'язані формувати і вести облік страхових резервів у порядку та обсягах, встановлених Законом України «Про страхування», станом на кожен день.

Розмір страхових резервів не може бути постійним, так як обсяг відповідальності страховика постійно змінюється. Розмір відчислень у страхові резерви проводиться у відповідних відсотках від сум страхових внесків. Величина страхових резервів показує обсяг відповідальності страхової організації на звітну дату, тому розмір страхових резервів змінюється відповідно збільшенню або зменшенню страхової відповідальності страховика.

 

Види страхових резервів

       
   

 


Рис. 9.1. Види страхових резервів страховиків

Формування резервів зі страхування життя, медичного страхування і обов’язкових видів страхування здійснюється окремо від інших видів страхування.

Згідно ст. 31 Закону України “Про страхування ” страховики, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, зобов’язані формувати та вести облік таких технічних резервів:

► незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;

► збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування.

Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів, які не можуть бути меншими 80 % від загальної суми надходжень страхових платежів з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період), і обчислюється у такому порядку:

- частки надходжень сум страхових платежів (внесків) за перші три місяці розрахункового періоду множаться на одну четверту;

- частки надходжень сум страхових платежів (внесків) за наступні три місяці розрахункового періоду множаться на одну другу;

- частки надходжень сум страхових платежів (внесків) за останні три місяці розрахункового періоду множаться натри четвертих;

- одержані добутки додаються.

У цьому разі останній місяць розрахункового періоду буде складатися із кількості днів на дату розрахунку.

Страховики можуть прийняти рішення про запровадження з початку календарного року згідно з встановленою Уповноваженим органом методикою формування і ведення обліку таких технічних резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя:

- резерв незароблених премій;

- резерв заявлених, але не виплачених збитків;

- резерв збитків, які виникли, але не заявлені;

- резерв катастроф;

- резерв коливань збитковості.

Страховики зобов’язані письмово повідомити про запровадження формування та ведення обліку зазначених технічних резервів не пізніше ніж за 45 днів до початку календарного року.

Для забезпечення страхових зобов’язань із страхування життя та медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів за цими видами страхування.

Кошти резервів із страхування життя не є власністю страховика і мають бути відокремлені від його іншого майна. Страховик зобов’язаний вести їх окремий облік. Кошти резервів із страхування життя не можуть використовуватися страховиком для погашення будь-яких зобов’язань, крім тих, що відповідають прийнятим зобов’язанням за договорами страхування життя, і не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його ліквідації з інших причин, і підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника та застрахованої особи або підлягають передачі застрахованої особі.

Страховики зобов’язані створювати і вести облік таких резервів із страхування життя:

► довгострокових зобов’язань (математичні резерви);

► належних виплат страхових сум.

Величина резервів довгострокових зобов’язань (математичних резервів) обчислюється актуарно окремо по кожному договору згідно з методикою формування резервів із страхування життя з урахуванням темпів зростання інфляції.

Кабінет міністрів України може змінювати перелік страхових резервів та методику їх розрахунку.

Кошти страхових резервів повинні розміщуватися з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій:

- грошові кошти на поточному рахунку;

- банківські вклади (депозити);

- валютні вкладення згідно з валютою страхування;

- нерухоме майно;

- акції, облігації, іпотечні сертифікати;

- цінні папери, що емітуються державою;

- інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України;

- банківські метали;

- кредити страхувальникам-громадянам, що уклали договори страху-вання життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми. У цьому разі кредит не може бути видано раніше, ніж через один рік після набрання чинності договором страхування. та на строк, який перевищує період, що залишився до закінчення дії договору страхування;

- готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.

Кошти резервів із страхування життя можуть також використовуватися для довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Страховикам забороняється здійснення інших видів кредитної діяльності.

Однак слід відметіть, що існують конкретні розміри (нормативи) розміщення страхових резервів за різними напрями.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.