Здавалка
Главная | Обратная связь

Показники ліквідності та платоспроможностіПоказники, що характеризують рівень платоспроможності страхової організації, мають допомогти відповісти на запитання, наскільки обсяг засобів, якими володіє страховик, відповідає прийнятим зобов’язанням, накше кажучи, яким є ступень надійності страхової організації.

Аналіз ліквідності страховика має дати відповідність на запитання, чи здатна страхова організація за найкоротший термін виконати вимоги з висунутих їй зобов’язань.

Основні показники ліквідності та платоспроможності страховика:

► коефіцієнт загальної ліквідності;

► коефіцієнт поточної ліквідності;

► коефіцієнт абсолютної ліквідності;

► коефіцієнт автономії;

► коефіцієнт фінансової стійкості;

► коефіцієнт фінансової незалежності;

► коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів.

 

Питання для самоперевірки

1) Що слід розуміти під поняттями платоспроможність та ліквідність страховика?

2) Перелічите основні умови, які страховики зобов’язані дотримуватися для забезпечення платоспроможності.

3) Вкажіть мінімальний розмір статутного фонду страховика,

а) який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя,

б) який займається страхуванням життя.

4) З якою метою страховики утворюють страхові резерви?

5) Перелічите види страхових резервів страховиків, дайте їх коротку характеристику.

6) Розмір страхових резервів є постійною величиною або змінюється?

7) Вкажіть напрямки розміщення страхових резервів.

8) Що визначає фактичний і нормативний запас платоспроможності страховика, вкажіть порядок їх обчислення.

9) Перелічите основні показники ліквідності та платоспроможності страховика.

Частина 2. Плани семінарських занять

Семінар № 1

Тема:Сутність, принципи й роль страхування

План:

1. Розглядання наступних питань:

1. Історичні умови виникнення та розвитку страхування. Організаційні форми (способи) формування страхового фонду.

2. Економічна сутність страхування. Взаємозв’язок страхування з іншими економічними категоріями та його специфічність.

3. Функції страхування.

4. Принципи страхування.

2. Перевірка рефератів на тему:

- Історія розвитку страхування.

Література:

Основна: п.1; п.9; п.10. Додаткова: п.1; п.6.

Семінар № 2

Тема:Класифікація страхування

План:

1. Розглядання наступних питань:

1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. Основні класифікаційні ознаки у страхуванні.

2. Класифікація страхування:

а) за предметом (об’єктами) договору страхування;

б) за формами проведення. Основні принципи, на підставі яких реалізується добровільне та обов’язкове страхування.

2. Перевірка самостійної роботи з питання:

- Основні поняття і терміни, які використовуються у страхуванні. (картки індивідуального опитування)

Література:

Основна: п.1; п.7. Додаткова: п.4; п.6.

Семінар № 3

Тема:Страхові ризики і їх оцінювання

План:

Розглядання наступних питань:

1. Поняття ризику. Основні характеристики ризику.

2. Класифікація ризиків

3. Управління страховими ризиками

Література:

Основна: п.7 Додаткова: п.1; п.6

Семінар № 4

Тема:Страховий ринок

План:

Розглядання наступних питань:

1.Поняття страхового ринку, суб’єкти та інфраструктура страхового ринку.

2. Об’єкт купівлі – продажу страхового ринку та його особливості.

3. Етапи відродження та становлення страхового ринку України.

4. Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його подальшого розвитку.

2. Перевірка рефератів на теми:

1. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні.

2. Маркетингові дослідження страхового ринку.

Література:

Основна: п.1; п.7. Додаткова: п.1; п.2; п.7.

Семінар № 5

Тема: Страхова організація

План:

Перевірка рефератів на теми:

1.Страхова організація як первинний та основний ланцюг у системі страхового підприємництва.

2.Організаційні форми страховиків, спеціалізація страховиків.

3.Структура страхових компаній. Управління страховою компанією

Література:

Основна: п.10. Додаткова: п 6.

Семінар № 6

Тема: Державне регулювання страхової діяльності

План:

Розглядання наступних питань:

1.Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності.

2. Органи державного нагляду за страховою діяльністю, їх функції та права.

3. Ліцензування страхової діяльності.

Література:

Основна: п.3 ; п.10. Додаткова: п 6.

Семінар № 7

Тема: Перестрахування і співстрахування.

План:

Розглядання наступних питань:

1.Сутність співстрахування й механізм його застосування.

2.Необхідність і сутність перестрахування. Суб’єкти перестрахування. Функції перестрахування.

3.Порядок проведення операцій за формою факультативного та облігаторного

перестрахування за методами пропорційного та непропорційного перестрахування.

4.Стан та перспективи розвитку ринку перестрахувальних операцій в Україні.

Література:

Основна: п.1; п.4. Додаткова: п.4; п 6

Семінар № 8

Тема: Доходи, витрати і прибуток страховика

План:

Розглядання наступних питань:

1.Склад доходів страховика.

2.Витрати страховика: їх склад і економічний зміст.

3.Фінансовий результат страховиків. Визначення прибутку страховика.

Література:

Основна: п.6; п.7; п.10. Додаткова: п.1; п 6.

Семінар № 9

Теми: Фінансова надійність страхової компанії

План:

Розглядання наступних питань:

1. Платоспроможність страховика та умови її забезпечення

2.Фактичний і нормативний запас платоспроможності, порядок їх обчислення

3. Страхові резерви страховиків, їх значення, види, порядок формування, розміщення та використання

4. Показники ліквідності та платоспроможності

Література

Основна: п.4; п.5; п.6. Додаткова: п 6.

Семінар № 10

Тема: Класна контрольна робота

Частина 3. Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи студентів©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.