Здавалка
Главная | Обратная связь

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖУРНАЛІВ ПРО КІНО 

Друкована література відіграє важливу роль у житті суспільства.. Художнє оформлення будь-якого видання має велике значення та вплив на подальший розвиток, та актуальність періодики на ринку продажу. За допомогою яскравої обкладинки журналу читач звертає увагу і на внутрішнє наповнення матеріалу, і вирішує купувати його чи ні. Композицію видання становить специфіка архітектонічних елементів, розміщення та співвідношення текстової інформації поряд із зображальною, яка формує контент засобу масової інформації. Особливості художнього оформлення періодичних друкованих видань розглянуто в працях Б. В. Валуєнка, В. Ф. Іванова, А. Е. Мільчина, В. Е. Шевченко. У своїх роботах вони всебічно розглядали художнє видання, однак, саме спеціалізованих журналів не було висвітлено. Тому своєчасне звернення є беззаперечним, отже, як проблема в цілому, так і окремі її аспекти.

Актуальністьдослідження полягає в тому, що композиційне і графічне оформлення сучасного спеціалізованого журналу про кіно є новаторським для українського простору. Звернення до такого роду періодики не випадкове, преса виступає платформою для подальшого розвитку кіно й виконує інформаційну роль. Спеціалізовані видання про кіно сприяють розвитку особистості читача та формують інтелектуально-культурний простір.

Об’єктомдослідження є спеціалізований журнал про кіно.

Предметомдослідженняє особливості композиційно-графічного оформлення спеціалізованого журналу про кіно.

Теоретико-методологічною базоює такі дослідники: Б. В. Валуєнка, В. Ф. Іванова, А. Е. Мільчина, В. Е. Шевченко.

Метастатті – розкрити специфіку композиції і графічного оформлення, спеціалізованого видання про кіно, що реалізується в таких завданнях:

– проаналізувати контент сучасних всесвітніх спеціалізованих журналів про кіно і простежити за використанням у них художніх елементів у оформлені.

– визначити архітектонічну структуру сучасних спеціалізованих журналів про кіно.

Спеціалізоване видання про кіно – це не просто розважальний журнал, він містить інформацію для людей, які працюють, навчаються та просто формують культурний простір в кіносфері. Тому спеціалізований журнал буде відрізнятися від розважального, у першу чергу, своєю композицією. Треба зазначити, що поняття композиції є досить широким і використовується в різних сферах суспільного життя. Так, в загальному розумінні, “композиція – це побудова, співвідношення і взаємне розташування частин” [1, с. 446]. Стосовно структури текстової інформації видання існує відповідне визначення: “композиція видання – послідовність розміщення його складових, до яких належать основний текст <...> передтекстові та затекстові елементи апарату видання, затекстовий додатковий текст (додаток)”[4].

У нашому досліді ми зосередимо увагу на художньому оформлені журналу. Найбільш прийнятним у цьому аспекті є визначення, запропоноване вітчизняною вченою В. Е. Шевченко: “композиція видання – це розташування та взаємне підпорядкування елементів засобами структурної організації”[5, с. 6]. Застосування складових частин журналу - від найпростіших елементів до системи вищого рівня - визначається на змістовій основі. Композиція вказує на порядок розміщення матеріалів на сторінці залежно від значення і відображає зміст. Практичне втілення композиційних принципів відображене в архітектоніці - конфігурація матеріалів, співвідношення ширини і висоти публікації і відношення до осі симетрії, відокремлення та групування окремих елементів засобами оформлення. Зокрема, наводиться класифікація цих елементів за такими ознаками: декоративні, зображальні, шрифтові, пробільні. Зрозуміло, що декоративні елементи мають на меті прикрасити та оздобити шпальти видання. До зображальних елементів відносяться: ілюстрації, фотографії, схеми, таблиці та інші. Шрифтові елементи характеризуються особливостями шрифтів і параметрами оздоблення тексту. Пробільні елементи спрямовані на розподіл і привабливе розташування всіх структурних елементів.

Усі елементи оформлення спеціалізованого журналу вступають у певні взаємозв’язки, що придають цілісність виданню. “Елемент оформлення — одна з складових частин зовнішньої форми періодичного видання, якій властива певна функція при передаванні змісту і має власне призначення та ряд специфічних ознак, які дозволяють виділити даний елемент з усієї системи оформлення” [3, с. 2]. По-перше, це можна побачити у поєднанні кольорів: чорно-білі зображення з червоними підписами. По-друге, поєднання шрифтів: у виданні не повинно застосовуватися більше 3-4 гарнітур. По-третє, застосування лінійок та пробільних елементів. Наприклад, лінійки можуть виділяти, відокремлювати, групувати, зсувати зоровий центр. Поєднання елементів оформлення можна зустріти в заголовковому комплексі, до складу якого входять різнохарактерні за призначенням (і, відповідно, за розмірами та іншими характеристиками) елементи (титульний шрифт, лінійки, зображальні, пробільні елементи).

Специфіка журналів про кіно, окрім надання цікавої інформації, складається у високоякісних ілюстраціях та фотографій. Засоби масової інформації використовують три види зображальних елементів: фотографічні (тонові), нефотографічні (штрихові) та інфографіку. Інфографіка у вигляді діаграм, карт, таблиць з’явилася на сторінках журналів останніми роками задля наочного подання інформації, досягнення візуального ефекту, аналізу інформації. Тому важливим є поєднання кольорів та самих ілюстрацій на шпальті. Ілюстрації повинні бути різними за розмірами, виділяти головне від другорядного. Фотографія, котра відображає дію має переваги над статичною, бо вона надає змогу побачити, що журнал живий. Важливим є направлення зображення (ліворуч або праворуч). Треба доцільно компанувати такі зображення, щоб відчувалась їх взаємодія.

До особливостей ілюстрацій можна віднести такі: наочність, документальність, швидкість прочитання фотографій та привертання уваги до текстового матеріалу. У спеціалізованому журналі про кіно ілюстрація відіграє також рекламно-агітаційну роль, тому що завдання журналу частково розраховано на подальший огляд фільмів про які ведеться мова або анонси майбутніх фільмів.

Для набору тексту застосовується, як правило, шрифт світлого прямого накреслення невеликих кеглів. На цьому фоні виділяються заголовки, набрані великими літерами, шрифтами переважно напівжирних та жирних накреслень. У всіх виданнях про кіно простежується один стиль заголовків та певна стильова система рубрикацій, характерна тільки для цього журналу. Використання відповідної гарнітури шрифту, правильно підібраної до тексту, не лише допомагає якнайкраще подати інформацію, а й додає смислових відтінків через візуальне сприйняття. Послуговування різних гарнітур привертає увагу читача, а застосування різних кеглів дає можливість організувати інформацію за ступенем важливості. Основний текстовий матеріал і різновиди довідкової інформації обов’язково відрізняються графічно – не лише шрифтами, а й форматом набору, поєднанням з декоративними елементами. Причому додаткова інформація нерідко має власні заголовки (меншого розміру порівняно з основним заголовком), назву рубрики (постійної або разової).

Усі пов'язані між собою елементи на сторінці повинні відділятися однаковим простором. Цей простір дорівнює відстані між колонками основного тексту. Таким простором слід відокремлювати заголовок від початку статті, заголовок від фотографії, підпис до знімка, одну фотографію від іншої, тобто всі пов'язані один до одного елементи. Рядки тексту колонок на сторінці повинні бути розташовані на одному й тому ж горизонтальному рівні. Простір значно пожвавлює композицію журналу про кіно, він присутній на кожній сторінці, розвороті, навколо кожного елемента. В усіх періодичних виданнях знаходимо такі види пробілів, як міжлітерні, міжслівні, міжрядкові, міжколонкові, навколо заголовків, резюме, колонтитулів, зображальних елементів і підписів.

Декоративні елементи надають специфічних рис оформленню того або іншого типу видання. Їх відсутність погіршує орієнтацію читача, розмиває межі між публікаціями, послабляє деякі акценти, але не змінює зміст.

До матеріально-технічних засобів належать різноманітні за товщиною, характером поверхні (фактурою), кольором, друкарськими властивостями різні види друку; до цих засобів зараховують різноманітні види друку, репродукування, оздоблення, що охоплюють широкий діапазон можливостей сучасного поліграфічного виробництва [2, с. 13].

Щоб правильно оформити журнал треба дотримуватися таких вимог:

– оформлення повинно відповідати змісту;

– спрямування читача на головне в номері журналу;

– текст не повинен втомлювати очі;

– журнал повинен задовольнити естетичні потреби читачів.

“ Звичайно, кожне періодичне видання орієнтується на свою групу читачів і цією особливістю визначається самий дійовий спосіб маніпулювання інформацією. Знання законів сприйняття і композиційних закономірностей розкриває широкі можливості перед оформлювачами періодичних видань [2, с 45 ]”.Важливо, щоб стиль оформлення видання відповідав змісту та призначенню, до того ж постійність у застосуванні прийомів виділення та акцентування допомагає читачеві краще орієнтуватися на сторінках періодичного видання. Будь-яке незвичне оформлення відразу приверне увагу, стане акцентом.

Недоліками спеціалізованих журналів про кіно є надмірне вживання ілюстративного матеріалу та декоративних елементів. Тому що видання стає позбавленим смаку, неінформативним та непрезентабельним на ринку продажу. Також важливою є інформація, яка впливає на специфіку журналу та його читацьку адресу.

У статті ми розглянули особливості композиційного і графічного моделювання сучасних спеціалізованих журналів про кіно. Розробили концепцію художнього оформлення. Зрозуміли, що у журналі про кіно велике значення має ілюстративний матеріал, тому треба до цього питання ставитися ретельно, щоб видання було якісним. Оскільки візуальні засоби (фото, шрифти, лінійки, колір) несуть більше навантаження, вони повинні пропонувати читачеві що-небудь цікаве або незвичне, отже, і виконувати його естетичної гармонії. Для цього застосовуються композиційні закони: закон симетрії, пропорційності, рівноваги, оптичної ілюзії, а також елементи контрасту. Щоб досягти потрібного ефекту треба дотримуватись таких правил:

– уміло обирати кегль та накреслення шрифтів основного та додаткового текстів;

– розумно використовувати різноманітність форматів набору;

– домагатися логічного підбору шрифтів до заголовків;

– застосовувати таку верстку, щоб обсяг суцільного текстового набору оптично скорочувався, а найважливіше було яскравішим;

– гармонійно підбирати та співвідносити текст з зображенням.

 

Література

1. Большойтолковый словарь русского языка: [А-Я] / [авт. и рук. проекта, сост., гл. ред. С.А. Кузнецов]. – СПб. : Норинт, 1998. – 1535 с. 2. Валуєнко Б. В. Композиція видання: Мистецтво зовнішнього оформлення книги : навч. посіб. для студ. спец. 05.16 / Б.В. Валуєнко. – К. : НМК ВО, 1992. – 100 с. .3. Галкин С. И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. / С. И. Галкин. - М., 1984. - С.10. 4. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник [Электронный ресурс] / А. Э. Мильчин. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru. 5. Шевченко В. Е. Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 “Журналістика”/ В. Е. Шевченко. – К., 2002. – 19 с.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.