Здавалка
Главная | Обратная связь

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ.СУТЬ І КОМПОНЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

Національна економіка - організаційно-економічна система взаємопов'язаних сфер господарської діяльності людей, якій властива технологічна та територіально-галузева пропорційність, обмежена державними кордонами

Для національної економіки характерні такі особливості:

Власна структура господарства

Автономність прийняття всіх економічних рішень у відповід­ності до концепцій розвитку національної економіки.

Зовнішньоекономічна політика, яка спрямована на підтримку власних господарюючих суб'єктів.

Для виникнення і розвитку національної економіки необхідні такі передумови

1.поглиблення суспільного поділу праці, який сприяє виникненню якісно нових галузей спеціалізації;

2.формування системи державного регулювання економікою, яка повинна забезпечити пропорційність розвитку, а також підтримку підприємницьких структур;

3.інституційна система держави.

Виділяють такі блоки інституцій

державно-політичний блок,соціально-економічний блок блок екологічної безпеки,

Конституція України .

В екон виділяють галузі, які виробляють товари і які надають послуги.

Критеріями ефективного функціонування національної економіки є:

рівень економічного зростання;

рівень безробіття;

рівень економічного добробуту ;

рівень інфляції;

рівень екологічного та соціального добробуту;

ефективність виробничої сфери всистемі національної економіки;

детінізація нац..ек

Конституція України - основний закон держави. Саме Консти­туція України закладає підвалини для розвитку національної економіки.

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ.

Національна економіка має міцні теоретичні зв’язки з іншими економічними дисциплінами, свідченням чого є використання національною економікою тих же ж методів, що їх використовує наприклад макроекономіка, економічна історія тощо.

Законодавство узгоджувало правову культуру економічних суб’єктів. Тісний зв’язок простежуєтьсь і з економічною географією, яка дає нам інформацію про розвиток окремих регіонів, їх виробничі потужності, потенціал, структуру виробництва.

Те ж можна сказати про зв’язок н. е. з статистикою та демографією, без яких не можна обійтися, вивчаючи економіку певної держави. Більшість економічних процесів перебувають в прямій залежності від кількості населення держави, якості праці.

Зв’язок н. е. з природничими науками часто викликає сумнів, проте розвиток н. е. неможливий без врахування природних і технічних наук. Для прикладу можна навести необхідність математичного моделювання при складанні певних прогнозів, аналізі. Водночас ці науки не можуть обійтися і без н. е., яка творить матеріальну базу наукової діяльності.

Тому можна сказати, що н. е. займає важливе місце в системі наукових знань і перебуває у тісному зв’язку з іншими науками. Це пояснюється необхідністю великого спектру знань при вивченні н. е., яке в свою чергу збагачує розуміння економічних процесів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.