Здавалка
Главная | Обратная связь

Цивільне право — галузь права УкраїниРОЗДІЛ З

ОСНОВИ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 3.1 ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Цивільне право — галузь права України

Цивільне право— галузь права України, яка регулює майнові й особисті немайнові відносини фізичних і юридичних осіб.

З нормами цивільного права ми зустрічаємося щодня. Поїздка вгромадському транспорті, купівля газети, відвідування театру і незліченна безліч інших різноманітних стосунків регулюються цивільним правом. Цивільне право відіграє настільки важливу роль у житті суспільства, в економіці країни, що Цивільний кодекс іноді називають (неофіційно) другою, або економічною, конституцією країни.

Загальні засади цивільного законодавства:

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;

2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених конституцією та законом;

3) свобода договору;

4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена зако­ном;

5) судовий захист цивільного права та інтересу;

6) справедливість, добросовісність та розумність. Джерела цивільного права:

1) Конституція України, яка встановлює основи цивільно-правового регулювання в нашій країні. Зокрема, такими є: непо­рушність права приватної власності, економічне різноманіття (різноманіття форм права власності), свобода підприємницької ді­яльності, право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяль­ності.

2) поточне законодавство. Цивільно-правові норми містяться в різних нормативно-правових актах, найважливішим з яких є Цивільний кодекс України. Цивільний кодекс України був прий­нятий 16 січня 2003 р. і введений у дію з 1 січня 2004 р.

Цивільний кодекс складається з 6 книг, 90 глав, 1308 статей. Внутрішня побудова Цивільного кодексу України відповідає струк­турі галузі цивільного права, тобто Кодекс має Загальну й Особли­ву частини.

Загальна частина Цивільного кодексу складає книгу І, яка має назву «Основні положення». Вона містить норми, що визначають статус учасників цивільно-правових відносин, об'єкти цивільних прав, поняття правочину, представництва, строків та термінів, по­зовної давності.

Особлива частина Цивільного кодексу встановлює особисті не­майнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної власності, регулює зобов'язальні відносини, спадкування.

3) Крім Цивільного кодексу, норми цивільного права містяться в поточних законах, а також в указах Президента України, поста­новах та розпорядженнях Кабінету Міністрів України, нормативних актах міністерств та відомств;

4) правовий звичай. Цивільний кодекс встановлює, що цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема, звичаєм діло­вого обороту;

5) міжнародні договори укладені та ратифіковані Україною, що містять цивільно-правові норми. Наприклад, з більшістю європей­ських країн Україною укладені договори про правову допомогу у цивільних справах;

6) рішення Конституційного Суду України у випадку визнання ним неконституційності цивільно-правових законів, а також щодо офіційного тлумачення норм цивільного права. Так, наприклад, у рішенні Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р. дається тлумачення поняття «охоронюваний законом інтерес».©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.