Здавалка
Главная | Обратная связь

Юридичні особи як суб'єкти цивільного права та цивільних правовідносинКрім фізичних осіб, суб'єктами цивільних'прав та цивільних правовідносин нерідко стають об'єднання людей — юридичні особи.


Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздат­ністю, може бути позивачем і відповідачем у суді. Ознаки юридичної особи:

1) організаційна єдність. Юридична особа має певну структуру (відділи, управління, цехи, інші підрозділи), керівництво, певну мету і завдання (закріплені статутом, засновницьким договором або іншим установчим документом);

2) наявність відокремленого майна. Організація повинна мати своє майно, відокремлене від майна засновників або інших юридич­них осіб. Юридична особа володіє ним за правом власності, повного господарського відання (це стосується державних підприємств) чи оперативного управління (це стосується казенних підприємств — таких, які не можуть бути приватизовані). Крім того, юридична особа повинна мати самостійні фінансові документи (баланс чи кошторис, рахунок у банку);

3) самостійна майнова відповідальність. Юридична особа сама відповідає за правочинами, що укладаються нею, за борги та інші зобов'язання. Наприклад, держава не відповідає за борги державних підприємств;

4) участь у цивільному обігу від свого імені. Юридична особа має власне найменування, закріплене державною реєстрацією. Вона має право набувати цивільні права й обов'язки, визначені її статутом чи іншим установчим документом. Наприклад, юридична особа має право набувати майно, особисті немайнові права, укладати різні правочини;

5) здатність бути позивачем і відповідачем у суді. Від свого імені юридична особа має право бути учасником судового чи госпо­дарського процесу.

Правоздатність і дієздатність юридичної особи виникають одно­часно — у момент державної реєстрації і внесення її до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Цивільна правосуб'єктність держави України, Автономної Рес­публіки Крим, органів місцевого самоврядування визначається Конституцією і законами України. Наприклад, згідно зі ст. 13 Кон­ституції України органи державної влади і місцевого самовряду­вання здійснюють права власника на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси України.

Види юридичних осіб:

1) Залежно від порядку створення розрізняють юридичні особи приватного права та юридичні особи публічного права. Юридич­ні особи приватного права створюються на підставі установчих до­кументів (статутів, договорів). Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу дер­жавної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або орга­ну місцевого самоврядування;

2) залежно від форм власності розрізняють приватні, комуналь­ні та державні юридичні особи;

3) залежно від організаційно-правової форми розрізняють това­риства та установи. Товариство створюється шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право брати участь у цьому товаристві. Товариство може бути підприємницьким та непідприємницьким. Підприємницьким є товариство, мета якого — прибуток та його на­ступний розподіл між учасниками. Такими юридичними особами є господарські товариства та виробничі кооперативи. Непідприємни­цьким є товариство, яке не має мети отримання прибутку.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.