Здавалка
Главная | Обратная связь

Об'єкти цивільних правОб'єктами цивільних прав є речі, в тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а та­кож інші матеріальні і нематеріальні блага. Види об'єктів цивіль­ного права, перш за все, підрозділяють на матеріальні та нема­теріальні об'єкти. До числа матеріальних об'єктів цивільного права відносять:

1)речі. Річ — це предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки. Види речей:

рухомі (можуть бути переміщені в просторі без шкоди для речі) і нерухомі (земля і поєднані з нею об'єкти, річкові та морські судна, космічні об'єкти, а також інші об'єкти, права на які підля­гають державній реєстрації);

подільні та неподільні речі. Подільною визнається річ, яку можна поділити без втрати її цільового призначення (хліб, тканина, ділянка землі). Неподільну річ не можна поділити без втрати її ці­льового призначення (телевізор, плаття, письмовий стіл);

— речі, визначені індивідуальними (незамінні) або родовими ознаками (замінні). Речі, визначені індивідуальними ознаками, мають індивідуальні, неповторні ознаки (картина відомого худож­ника, ручний годинник із заводським номером). Річ, визначена родовими ознаками, має ознаки, властиві всім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою;

споживні і неспоживні. Споживною є річ, яка внаслідок од­норазового її використання знищується або припиняє існувати у первісному вигляді (продукти, гроші, технічна сировина). Неспо-живна річ призначена для неодноразового використання і зберігає свій первісний вигляд протягом тривалого часу (будинок, меблі, автомобіль);

головна річ і приналежність. Приналежність — це річ, при­значена для обслуговування іншої (головної) речі і пов'язана з нею спільним призначенням (скрипка та футляр для неї);


прості та складні речі. Складна річ — це річ, яка складаєть­ся з декількох речей, що утворюють єдине ціле (столовий сервіз);

продукція, плоди та доходи — це все, що виробляється, до­бувається, одержується з речі або приноситься річчю (приплід домашніх тварин, гроші, отримані від здачі в оренду земельної ділянки);

2) майно — це окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки;

3) підприємство — це єдиний нерухомий майновий комплекс, який використовується для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги, право на торговельну марку;

4) гроші та валютні цінності. Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій тери­торії України є гривня. У певних, встановлених законом випадках, в Україні може використовуватись іноземна валюта. До числа ва­лютних цінностей належать дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння;

5) цінні папери. Цінним папером є документ встановленої форми, що посвідчує грошове або інше майнове право власника. Групи та види цінних паперів:

— пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутному капіталі;

— боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики;

— похідні цінні папери, які надають право на придбання або продаж протягом певного строку цінних паперів, фінансових та (або) товарних ресурсів;

— товаророзпорядчі цінні папери, які надають право їхньому держателю розпорядитися майном, вказаним у документі.

До числа нематеріальних об'єктів цивільного права (нема­теріальних благ) належать:

1) результати інтелектуальної, творчої діяльності: літера­турні та художні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання; фонограми, відеограми, передачі (програ­ми організацій мовлення, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографія) інтеграль­них мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, поро­ди тварин, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів та послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці;

2) інформація — це документовані або публічно оголошені відо­мості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі;

3) особисті немайнові блага — здоров'я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім'я (найменування); авторство; свобода літера­турної, художньої, наукової і технічної творчості.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.