Здавалка
Главная | Обратная связь

Набуття та припинення права власностіПраво власності набувається на підставах, що не заборонені за­коном, зокрема із правочинів.

Способи набуття права власності:

1) створення нової речі. Право власності на нову річ, яка виго­товлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встанов­лено договором або законом. Зокрема, особа, яка виготовила (ство­рила) річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі;

2) переробка речі (матеріалу), в результаті чого створюється нова річ. Особа, яка самочинно переробила чужу річ, не набуває право власності на нову річ і зобов'язана відшкодувати власникові ма­теріалу його вартість;


3) привласнення загальнодоступних дарів природи. Особа, яка зібрала ягоди, лікарські рослини, зловила рибу або здобула іншу річ у лісі, водоймі тощо, є їхнім власником, якщо вона діяла від­повідно до закону, місцевого звичаю або загального дозволу влас­ника відповідної земельної ділянки;

4) за договором (наприклад, договором купівлі-продажу, дару­вання);

5) привласнення безхазяйної речі.Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона може бути переда­на за рішенням суду у комунальну власність. Безхазяйна рухома річ може набуватися у власність, якщо особа заволоділа нею добро­совісно і безперервно, відкрито володіла нею не менше п'яти років;

6) привласнення речі, від якої відмовився власник. Особа, яка заволоділа рухомою річчю, від якої власник відмовився, набуває право власності на цю річ з моменту заволодіння нею;

7) знахідка. Особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана не­гайно повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі і повернути знайдену річ цій особі. Якщо власник невідомий, слід заявити про знахідку міліції або органові місцевого самоврядування. Особа, яка знайшла загублену річ, має право зберігати її у себе або здати на зберігання міліції, або органові місцевого самоврядування, або передати знахідку особі, яку вони вказали. Якщо власник речі не буде встановлений, особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після спливу шести місяців з моменту заяв-лення про знахідку міліції або органові місцевого самоврядування;

8) привласнення бездоглядної домашньої тварини. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, зобов'язана негайно повідомити про це власника і повернути її. Якщо власник невідо­мий, слід протягом трьох днів заявити про це міліції або органові місцевого самоврядування, який вживає заходів щодо розшуку власника. Якщо протягом шести місяців з моменту заявлення про затримання бездоглядної або великої рогатої худоби і протягом двох місяців — щодо інших домашніх тварин не буде виявлено їхнього власника або він не заявить про свої право на них, право власності на ці тварини переходить до особи, у якої вони були на утриманні та в користуванні;

9) скарб. Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на нього. Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві власності іншій особі, особа, яка виявила його, та власник майна, у якому скарб був прихований, набувають у рівних частках право спільної часткової власності на нього. Право власності на скарб, що є пам'яткою історії та культури, набуває держава. Особа, яка вия­вила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди

у розмірі до двадцяти відсотків від його вартості, якщо вона негай­но повідомила міліції або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному органові або орга­нові місцевого самоврядування;

10) приватизація. Фізична або юридична особа може набути право власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності.

Підстави припинення права власності:

1) відчуження власником свого майна (наприклад, за договором купівлі-продажу, дарування);

2) відмови власника від права власності. Особа може відмовитись від права власності на майно, заявивши про це або вчинивши інші дії, які свідчать про її відмову від права власності;

3) припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі;

4) знищення майна;

5) викуп пам'яток історії та культури. Власник пам'ятки історії та культури має підтримувати її належний стан. Якщо ж пам'ятці загрожує пошкодження або знищення, державний орган з питань охорони пам'яток історії та культури робить власнику пам 'ятки відповідне попередження. Якщо у цьому випадку власник пам'ятки історії та культури не вживе заходів щодо її збереження, суд може постановити рішення про її викуп;

6) викуп земельної ділянки у зв 'язку із суспільною необхідністю (здійснюється за згодою власника або за рішенням суду);

7) викуп нерухомого майна у зв'язку з викупом з метою суспіль­ної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене;

8) звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника;

9) реквізиція. У разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії та за інших надзвичайних обставин, з метою суспільної необхідності майно може бути примусово відчужене у власника за умови попе­реднього і повного відшкодування його вартості;

10) конфіскація і перехід майна до власності держави;

11) припинення юридичної особи чи смерть власника.

3.1.15. Права на чуже майно

Поряд з правом власності Цивільний кодекс України визнає іс­нування прав на чуже майно:

1) право володіння.Володіння чужихМ майном — це фактичне тримання чужої речі. Воно може виникнути на підставі договору з власником або особою, якій майно було передане власником. На­приклад, володільцем є особа, яка отримала річ від власника у тимчасове безоплатне користування. Недобросовісний володілець, який отримав річ незаконно (наприклад, привласнив знахідку),


зобов'язаний негайно повернути річ власнику або іншій особі, яка має на неї право;

2) право користування (сервітут). Зокрема, це право проходу та проїзду по чужій ділянці, право прокладання та експлуатації лінії електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопоста­чання, меліорації. Особливий вид сервітуту — право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом. Сервітут може бути оплатним та безоплатним;

3) право користування земельною ділянкою для сільськогоспо­дарських потреб (емфітевзис). Емфітевзис — це оренда землі, яка може продаватись та передаватись у спадок;

4) право забудови земельної ділянки (суперфіцій). Суперфі-цій — це оплатне відчужуване право побудови споруд та будівель на чужій земельній ділянці. Він може виникати на підставі догово­ру або заповіту.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.