Здавалка
Главная | Обратная связь

Припинення і перехід права власності на землюПідставами припинення права власності на земельну ділянку є: 1) добровільна відмова власника від права на земельну ділянку. Припинення права власності на земельну ділянку у разі добровіль­ної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади здійснюється за його заявою до відповідного органу;

2) смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця. В такому випадку право власності на земельну ділянку переходить до територіальної громади;

3) відчуження земельної ділянки за рішенням власника. Напри­клад, це може бути дарування або продаж земельної ділянки;

4) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредито­ра. Право власності на земельну ділянку переходить до кредитора (банку, кредитової спілки, фізичної особи тощо);

5) викуп або відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб (наприклад, для будівництва нової автомагістралі). Власник земельної ділянки не пізніше, ніж за один рік до майбутнього викупу має бути письмово попереджений органом, який приймає рішення про її викуп. Викуп земельної ді­лянки здійснюється за згодою її власника. Вартість земельної ді­лянки встановлюється відповідно до грошової та експертної оцінки земель, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

У разі введення воєнного або надзвичайного стану земельні ді­лянки, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб,можуть бути відчужені (вилучені) з мотивів суспільної необ­хідності;

6) конфіскація за рішенням суду. В такому випадку земельна ділянка переходить до державної власності;

7) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та осо­бами без громадянства протягом одного року. В такому випадку земельна ділянка теж переходить до державної власності

Підставами для переходу права власності на землю є міна, дару­вання, успадкування та інші цивільно-правові угоди. Угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються в пись­мовій формі та нотаріально посвідчуються.

Угоди повинні містити:

а) назву сторін (прізвище, ім'я та по батькові громадянина, назва юридичної особи);

б) вид угоди;

в) предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місця розта­шування, площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму тощо);

г) документ, що підтверджує право власності на земельну ділян­ку;

ґ) відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки;

д) відомості про відсутність або наявність обмежень щодо вико­ристання земельної ділянки за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо);

є) договірну ціну;

є) зобов'язання сторін.


Угоди про перехід права власності на земельні ділянки вважа^-ються укладеними з дня їх нотаріального посвідчення. Але новий власник має право власності©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.