Здавалка
Главная | Обратная связь

Адміністративний проступок: поняття, ознаки, видиАдміністративний проступок є різновидом правопорушень, який тягне за собою адміністративну відповідальність.

Ознаки адміністративного проступку:

1)протиправність. Дія або бездіяльність визнається адміністра­тивним проступком тільки тоді, коли вона прямо порушує певну норму адміністративного законодавства;


2) антисуспільний характер. Адміністративний проступок або завдає реальної шкоди особистості, суспільству, державі, або ство­рює загрозу завдання такої шкоди;

3) винуватість. Проступком визнається тільки винне діяння. Вина — психічне ставлення особи до здійснюваного нею діяння і його наслідків. Вина існує у формах умислу і необережності;

4) караність. Адміністративне законодавство встановлює вид і міру стягнення за здійснення адміністративного проступку.

Адміністративний проступок може бути здійснений у вигляді дії (наприклад, розпивання спиртних напоїв на виробництві) або без­діяльності (невиконання батьками чи особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей).

Склад адміністративного проступку включає: об'єкт, та об'єк­тивну сторону, суб'єкт та суб'єктивну сторону:

1) об'єкт адміністративного проступку — це суспільні відносини, які виникають у сфері управління, права і свободи людини та гро­мадянина, на які посягає правопорушник;

2) об'єктивна сторона адміністративного проступку — діяння (дія чи бездіяльність), його протиправні наслідки, причинний зв'язок між ними, місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення проступку. Основною та обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є протиправне діяння. Всі інші ознаки є необов'язковими (факультативними) і враховуються тільки тоді, коли вони передба­чені відповідною нормою адміністративного права;

3) суб'єкт адміністративного проступку — громадяни України, іноземні громадяни (піддані), особи без громадянства, яким ви­повнилося 16 років на момент вчинення проступку. Обов'язковою умовою, за наявності якої особа розглядається як суб'єкт правопо­рушення, є її осудність, тобто здатність оцінювати свої дії та керу­вати ними.

Серед суб'єктів адміністративного проступку особливо виділяють посадових осіб, покладаючи на них підвищену у порівнянні з інши­ми громадянами відповідальність, якщо порушення ними загально­обов'язкових правил одночасно є порушенням службових обов'язків.

Суб'єктом адміністративного проступку, передбаченого подат­ковим, антимонопольним, фінансовим законодавством, законодав­ством про підприємницьку діяльність може виступати юридична особа;

4) суб'єктивна сторона адміністративного проступку — це по­в'язаний з його вчиненням психічний стан особи. До ознак суб'єк­тивної сторони належать вина, мотив та мета вчинення правопору­шення. Центральне місце займає вина, тобто психічне ставлення особи до вчинюваного ним діяння. Мета та мотив є факультативни­ми (необов'язковими) ознаками суб'єктивної сторони.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.