Здавалка
Главная | Обратная связь

Адміністративне право — галузь права УкраїниАдміністративне право України є самостійною галуззю права, яка регулює різноманітні управлінські відносини. Умовно масив норм адміністративного права поділяють на загальну та особливу частини. Загальна частина визначає: основні принципі держав­ного управління, правовий статус його суб'єктів, форми і методи виконавчо-розпорядчої діяльності, способи забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні тощо. А особливу частину адміністративного права утворюють норми, що врегульовують по­рядок управління окремими галузями народного господарства (промисловістю, транспортом, зв'язком тощо), соціальним розвит­ком і культурою (освітою, наукою), адміністративно-політичною діяльністю та міжгалузевим державним управлінням (плануван­ням, матеріально-технічним постачанням, ціноутворенням тощо).

Джерелами адміністративного права є: Конституція України, яка визначає систему органів виконавчої влади та основні принци­пи виконавчо-розпорядчої діяльності; закони, що врегульовують основні аспекти виконавчо-розпорядчої діяльності; підзаконні акти, що розвивають і деталізують положення, які закріплені у законах.

Адміністративне право України також визначає діяння, що є адміністративними правопорушеннями, а також стягнення, які слід застосувати щодо особи, яка здійснила правопорушення. Ці норми права зосереджені в Кодексі України про адміністративні правопорушення, який був прийнятий 7 грудня 1984 р. і складаєть­ся з 5 розділів.

Структура Кодексу України про адміністративні правопо­рушення:

Розділ І «Загальні положення» містить завдання законодавства про адміністративні правопорушення, визначає чинність закону в часі, у просторі та за колом осіб.

Розділ II «Адміністративні правопорушення й адміністративна відповідальність» складається із Загальної й Особливої частин.

У Загальній частині визначено поняття адміністративного пра­вопорушення, поняття і види адміністративних стягнень.

В Особливій частині міститься перелік адміністративних про­ступків і визначені стягнення за їх вчинення.

Розділ III «Органи, уповноважені розглядати справи про ад­міністративні правопорушення» містить перелік державних органів і їхніх посадових осіб, до компетенції яких належить розгляд справ про адміністративні правопорушення. До них належать адміністра­тивні комісії при виконавчих комітетах органів місцевого самовря­дування, виконавчі комітети сільських і селищних рад народних депутатів, районні (міські) суди (судді), органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій.

Розділ IV «Провадження у справах про адміністративні право­порушення» визначає процесуальний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень.

Розділ V «Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень» визначає процесуальний порядок виконання рішень у адміністративних справах.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.