Здавалка
Главная | Обратная связь

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника 

Трудовим законодавством послідовно реалізується принцип свободи праці та заборони примусової праці. Тому розірвання з ініціативи працівника трудового договору, укла­деного на невизначений строк, не може залежати від будь-яких обставин. Працівникові достатньо попередити про це власника підприємства (або уповноважений ним орган) пись­мово за два тижні (ст. 38 КЗпП).

Власник не має права вимагати від працівника поси­лання на причину розірвання трудового договору. Проте за наявності у працівника поважних причин, що зумовлюють неможливість продовження роботи, власник зобов'язаний ро­зірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник (ч. 1 ст. 38 КЗпП). Такими причинами є: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним ви­сновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або за дитиною-інвалідом; догляд за хворим чле­ном родини відповідно до медичного висновку або за інвалі­дом І групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкур­сом, а також інші поважні причини.

Після закінчення двох тижнів із дня попередження про розірвання трудового договору працівник вправі залишити ро­боту, а власник (або уповноважений ним орган) зобов'язаний видати йому трудову книжку і зробити розрахунок.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 КЗпП працівник, попередив­ши власника або уповноважений ним орган про розірвання

трудового договору, укладеного на невизначений строк, впра­ві до закінчення строку попередження відкликати свою заяву. У такому випадку договір із працівником не розривається, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого праців­ника, якому відповідно до закону не може бути відмовлено в укладенні трудового договору (наприклад, працівникам, за­прошеним на роботу в порядку переведення з іншого підпри­ємства, установи, організації; молодим спеціалістам, які за­кінчили вищі навчальні заклади і в установленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, орга­нізацію; запрошеним вагітним жінкам; жінкам, що мають ді­тей у віці до трьох років або дитину-інваліда, а самотнім ма­терям - за наявності дитини у віці до 14-ти років).

Працівник також має право розірвати трудовий дого­вір у строк, який він сам визначає, якщо власник (або уповно­важений ним орган) не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору (ч. З ст. 38 КЗпП).

Для розірвання строкового трудового договору (пп. 2 і З ст. 23 КЗпП) у працівника повинні бути поважні причини. До них належать причини, зазначені у ст.ст. 38, 39 КЗпП: хвороба або інвалідність працівника, які перешкоджають ви­конанню роботи за договором; порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, коле­ктивного або трудового договору.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.