Здавалка
Главная | Обратная связь

Колективні трудові спори 

Вирішення колективних трудових спорів в Україні на цей час провадиться на основі Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 03.03.1998р.

Колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжно­сті, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окре­мих їх положень;

159г) невиконання вимог законодавства про працю (ст. 2 Закону від 03.03.1998 p.).

Вимоги найманих працівників, профспілки або об'єднання профспілок формуються і затверджуються на за­гальних зборах (конференції) трудового колективу (з'їзді профспілки, пленумі керівного органу профспілки), оформ­ляються відповідним протоколом і надсилаються власнику підприємства, установи, організації (представнику).

Колективний трудовий спір виникає з моменту, коли вимоги трудового колективу відхиляються власником чи за­довольняються тільки частково і представницький орган тру­дового колективу прийняв рішення про незгоду з рішенням власника або коли строки розгляду вимог закінчилися, а від­повіді від власника не надійшло.

Розгляд колективних трудових спорів з питань, перед­бачених пп. "а" і "б" ст. 2 Закону "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", здійснюється1 примирною комісією, а з питань, передбачених пунктами "в" і "г" ст. 2 - трудовим арбітражем. Сторони спору не мають права ухилятися від участі в примирній процедурі. Примирна комісія створюється у 3-денний строк на виробничому рівні (на галузевому чи територіальному - у 5-денний, на націона­льному - у 10-денний строк) з ініціативи однієї зі сторін із рі­вної кількості представників і розглядає вимоги трудового колективу або профспілки в 5-денний строк.

При недосягненні згоди в примирній комісії спір (конфлікт) розглядається трудовим арбітражем, що утворю­ється з ініціативи однієї із сторін у 3-денний строк сторонами трудового спору (конфлікту). До складу трудового арбітражу входять залучені сторонами фахівці, експерти, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Трудовий арбітраж повинен у 10-денний строк з дня його створення прийняти рішення, що є обов'язковим для вико­нання, якщо сторони попередньо домовилися про це.

Якщо примирна комісія і трудовий арбітраж не змогли врегулювати розбіжностей, вони в письмовій формі доводять це до відома трудового колективу і профспілки. У такій ситу-

ації трудовий колектив або профспілка вправі використовува­ти всі інші заходи для задоволення висунутих вимог, у тому числі страйк.

Страйк - це тимчасове колективне добровільне при­пинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконан­ня своїх трудових обов'язків) підприємства, установи, органі­зації (структурного підрозділу) з метою вирішення колектив­ного трудового спору (ст. 17 Закону від 03.03.1998 p.).

Рішення про страйк повинно прийматися на зборах (конференції) трудового колективу шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала біль­шість найманих працівників або не менше 2/3 делегатів кон­ференції. Страйк очолює орган (особа), що визначається зага­льними зборами (конференцією) найманих працівників при прийнятті рішення про оголошення страйку.

Незаконними визнаються страйки, оголошені з вимога­ми про зміну конституційного ладу, державних кордонів та ад­міністративно-територіального устрою України, а також з вимо­гами, що порушують права людини; оголошені без додержання найманими працівниками, профспілкою, об'єднанням профспі­лок процедури, встановлено'' Законом від 03.03.1998 р.

Заява власника або уповноваженого ним органу (пред­ставника) про визнання страйку незаконним розглядається у судовому порядку. Рішення суду про визнання страйку неза­конним зобов'язує учасників страйку прийняти рішення про припинення або відміну оголошеного страйку, а працівників -розпочати роботу не пізніше наступної доби після вручення копії рішення суду органові (особі), що очолює страйк.

Працівники, які не стали до роботи у зазначений строк, розглядаються як порушники трудової дисципліни. Організація страйку, визнаного судом незаконним, або участь у ньому та­кож вважаються порушеннями трудової дисципліни. Участь у страйках, що проходять із додержанням чинного законодавст­ва, розглядається як правомірна поведінка працівників.

Президент України вправі відкласти страйк або при­зупинити його на строк до двох місяців.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.