Здавалка
Главная | Обратная связь

Житловий фонд. Надання жилих приміщень 

Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших бу­дівлях, що знаходяться на території України, утворюють жит­ловий фонд. Він включає в себе: державний житловий фонд, громадський житловий фонд, фонд житлово-будівельних коо­перативів, приватний житловий фонд. До житлового фонду не входять нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових чи інших потреб непромислово-го характеру.

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання для користування жилого приміщення в будинках державного чи громадського житло­вого фонду. Жилі приміщення надаються громадянам Украї­ни, які постійно проживають у даному населеному пункті, як правило, у вигляді окремої квартири для сім'ї.

Житловий кодекс України (далі ЖК) визначає порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і виділення їм житла.

Громадяни, які штучно погіршили житлові умови

223шляхом обміну займаного приміщення, його зіпсування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розмі­ром для проживання жилого будинку (частини будинку), а та­кож громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, що вико­ристовувалося для одержання нетрудових доходів, не беруть­ся на облік тих, хто потребує поліпшення житлових умов, протягом п"яти років з моменту погіршення житлових умов.

Громадянам, які перебувають на обліку тих, хто по­требує поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаю­ться в порядку черговості, у межах норми жилої площі. Норма жилої площі в Україні відповідає встановленій у розмірі 13,65 кв. м на одну особу (ст. 47 ЖК). Така норма не збігається з рі­внем фактичної забезпеченості громадян житлом, вона може бути вищою або нижчою за цей рівень. Із перевищенням за­значеної норми жиле приміщення надається, коли воно стано­вить одну кімнату (однокімнатну квартиру) чи в нього посе­ляться особи різної статі.

Понад норму жилої площі деяким категоріям надаєть­ся додатково або 10 кв. м жилої площі, або окрема кімната. Громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, а також тим, кому ця площа необхідна за умо­вами і характером виконуваної роботи, розмір додаткової жи­лої площі може бути збільшено.

Рівень середньої забезпеченості громадян жилою площею в кожному населеному пункті може бути різним. На­дання жилої площі, нижчої за мінімальну норму (меншої за рівень середньої забезпеченості громадян), не дозволяється.

Жилі приміщення, що надаються громадянам для проживання, мають бути благоустроєними стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітар­ним і технічним вимогам.

Забороняється заселення приміщень, які звільнилися в старих будинках, що не підлягають ремонту, в бараках та ін­ших не пристосованих для житла будовах, у жилих будинках, що підлягають знесенню, капітальному ремонту.

Відповідно до рішення про надання жилого примі-

щення в будинку державного чи громадського житлового фо­нду державна адміністрація району, виконком міської, район­ної в місті, сільської, селищної ради народних депутатів видає громадянину ордер, який є єдиною підставою для вселення в жиле приміщення. Ордер - це письмовий документ-розпорядження виконкому місцевої ради народних депутатів про надання громадянинові і членам його сім'ї конкретного жилого приміщення.

На підставі ордера громадянин (наймач), на ім'я якого його видано, укладає договір найму жилого приміщення з жи­тлово-експлуатаційною організацією (наймодавцем). Цей до­говір визначає права й обов'язки його сторін та укладається в письмовій формі. Предметом договору найму жилого примі­щення в будинках державного і громадського житлового фон­ду є окрема квартира або інше ізольоване жиле приміщення, що складається з однієї чи кількох кімнат, а також одноквар­тирний жилий будинок. Не можуть бути самостійним предме­том договору найму: жиле приміщення, яке хоч і є ізольова­ним, проте за розміром менше за встановлений для надання одній особі, частина кімнати або кімната, зв'язана з іншою кімнатою спільним входом, а також підсобні приміщення (ку­хня, коридор, комора тощо).

За договором найму наймодавець зобов'язаний надати наймачеві приміщення, придатне для проживання, забезпечи­ти його своєчасний ремонт, а також ремонт санітарно-технічного обладнання.

Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, ко­ристуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов'язки, що випливають з договору найму жилого примі­щення (ст. 64 ЖК).

Наймач управі в установленому порядку за письмовою згодою усіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, бать­ків, а також інших осіб. На вселення до батьків їх неповноліт­ніх дітей зазначеної згоди не потрібно.

Наймач жилого приміщення вправі за письмовою зго­дою членів сім'ї, що проживають разом з ним, включаючи

225тимчасово відсутніх, провести обмін займаного приміщення з іншим наймачем або членом житлово-будівельного коопера­тиву, в тому числі і з тими, хто мешкає в іншому населеному пункті. Він також може здавати в піднайом жиле приміщення.

Наймач, який має зайву житлову площу, вправі за зго­дою членів сім'ї вимагати від виконкому, підприємства, орга­нізації, установи надання приміщення, меншого за розміром, замість займаного.

Громадяни зобов'язані дбайливо ставитися до будин­ку, в якому вони проживають, використовувати жиле примі­щення відповідно до його призначення, додержувати правил користування жилими приміщеннями, економне витрачати воду, газ, електричну і теплову енергію (ст. 10 ЖК).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.