Здавалка
Главная | Обратная связь

Адміністративне право як галузь права 

Адміністративне право є самостійною галуззю права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління. Адміністративному праву на­лежить особлива роль у механізмі правового регулювання со­ціальних процесів у суспільстві. Поділ державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конститу­ції України) визначає і межі адміністративно-правового регу­лювання, тобто сферу діяльності органів виконавчої влади і

суспільні відносини управлінського характеру, що в ній фор­муються. Разом з тим треба пам'ятати, що управлінські відно­сини складаються при здійсненні місцевого самоврядування, а також у процесі внутріорганізаційної діяльності управлінсь­кого характеру інших державних органів та їх посадових осіб (прокуратури, судів). Специфічні управлінські відносини мо­жуть виникати всередині системи об'єднань громадян, між їх органами різних рівнів. Однак регламентація таких відносин здійснюється за правилами, що закріплюються в статутах.

Для адміністративно-правових відносин характерне те, що обов'язковим їх учасником є відповідний орган вико­навчої влади (посадова особа), наділений владними повнова­женнями. Другою стороною можуть бути органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, посадові особи, підприємс­тва, установи, організації (незалежно від форми власності), об'єднання громадян або окремі громадяни.

До адміністративно-правових належать такі види сус­пільних відносин:

а) відносини між вищими і нижчими органами вико­навчої влади (Кабінет Міністрів України - Міністерство осві­ти і науки України);

б) відносини між непідпорядкованими органами вико­навчої влади (Міністерство юстиції України — Міністерство внутрішніх справ України);

в) відносини між органами виконавчої влади і підпо­рядкованими їм державними підприємствами та установами (Міністерство освіти - вищий навчальний заклад освіти);

г) відносини між органами виконавчої влади і недер­жавними підприємствами, об'єднаннями громадян (обласне управління юстиції - колегія адвокатів);

д) відносини між органами виконавчої влади і грома­дянами (головне управління освіти обласної державної адмі­ністрації — громадянин, який звертається із заявою).

Своєрідність адміністративного права полягає в особ­ливому методі регулювання, що виявляється в юридичній не­рівності учасників (сторін), односторонніх юридичне владних розпорядженнях.

241Усе викладене дозволяє визначити адміністративне право як сукупність правових норм, що регулюють правові відносини управлінського характеру, які складаються у сфері виконавчої та розпорядчої діяльності органів виконавчої вла­ди, у внутріорганізаційній діяльності інших державних орга­нів і органів місцевого самоврядування по реалізації завдань і функцій держави, а також у процесі здійснення громадянами, об'єднаннями громадян та їх органами окремих юридичне владних повноважень.

Адміністративне законодавство є частиною законо­давства України. На відміну від адміністративного права, під яким розуміється сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управління, адмініст­ративне законодавство - це система правових актів, у яких ці норми набувають вираження. Адміністративне законодавство охоплює конституційні норми, акти нормативного характеру, прийняті Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом Міністрів України щодо управлінської діяльності.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.