Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок притягнення до адміністративної відповідальності 

Притягнення до адміністративної відповідальності здійснюється в порядку провадження у справі про адміністра­тивне правопорушення, в якому з'ясовуються всі обставини правопорушення, збираються і вивчаються докази, обирається і реалізується конкретний захід стягнення. Порядок прова­дження у справах про адміністративні правопорушення вста­новлено в розд. IV КпАП України.

Провадження у справі починається, як правило, зі скла­дання протоколу про адміністративне правопорушення упов­новаженою на це посадовою особою (працівником міліції,

державним інспектором тощо). У ньому фіксується факт вчи­нення проступку, його сутність та обставини вчинення, відомо­сті про особу порушника та інші необхідні відомості. Оформ­лений належним чином протокол та інші матеріали подаються до органу (посадовій особі), що уповноважений розглядати справу про конкретне адміністративне правопорушення.

В окремих випадках закон допускає стягнення штрафу і оформлення попередження на місці вчинення правопору­шення (наприклад, штраф за безквитковий проїзд). При цьому протокол не складається, а про виплату штрафу видається квитанція встановленого зразка. Однак, якщо порушник не згоден із накладеним стягненням і відмовляється сплатити штраф на місці, протокол має бути складений і провадження здійснюється на загальних засадах.

Справи про адміністративні правопорушення розгля­дають уповноважені органи і посадові особи: адміністративні комісії при виконкомах місцевих рад, виконкоми селищних і сільських рад, комісії по боротьбі з пияцтвом, районні (міські) суди, судді, посадові особи органів внутрішніх справ, держа­вних інспекцій та інших органів (наприклад, пожежного, сані­тарного, ветеринарного нагляду, митних органів тощо).

Існує різний порядок розгляду справ. Проте будь-яка справа розглядається, як правило, у присутності порушника. При необхідності можуть бути викликані свідки, потерпілі, експерти, перекладачі. Інтереси особи, яка притягається до відповідальності, може представляти адвокат.

Орган (посадова особа), розглядаючи справу, дослі­джує всі надані матеріали, заслуховує осіб, які беруть участь у справі, після чого приймає рішення про накладення адмініст­ративного стягнення або про припинення справи. Стягнення накладається не пізніше 2-х місяців з дня вчинення проступку або з дня його виявлення в межах, встановлених законодавст­вом за дане правопорушення. При цьому повинні враховува­тися характер проступку, особа порушника, ступінь його ви­ни, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.

Прийняте по справі рішення оформлюється постано-

249вою, в якій фіксуються всі обставини, встановлені при роз­гляді справи. Постанова оголошується негайно по закінченні розгляду справи, а її копія протягом 3-х днів передається або надсилається особі, щодо якої вона винесена, а також потер­пілому за його проханням. Це правило має важливе значення для реалізації права на оскарження постанови.

Відповідно до закону постанова по справі про адмініс­тративне правопорушення у 10-денний строк з дня її винесен­ня може бути оскаржена особою, щодо якої вона винесена, потерпілим, а також опротестована прокурором. Постанова суду (судді) остаточна і оскарженню в порядку розглянутого провадження не підлягає. Постанова оскаржується, як прави­ло, до вищого органу (посадовій особі або до суду), який зо­бов'язаний розглянути скаргу в 10-денний строк. У цей же строк розглядається протест. Залежно від результатів розгля­ду скарги чи протесту уповноважений орган або посадова особа можуть: скасувати постанову і припинити справу; на­правити справу на новий розгляд; змінити захід стягнення в межах санкції відповідної статті, але тільки в бік її пом'якшення; залишити постанову без змін, а скаргу або про­тест без задоволення. Копія рішення по скарзі протягом 3-х днів надсилається особі, щодо якої винесено постанову, і по­терпілому за його проханням. Про результати розгляду проте­сту повідомляється прокурору.

Якщо постанову про накладення адміністративного стягнення не оскаржено і не опротестовано або скарга чи про­тест залишені без задоволення, орган (посадова особа), що виніс постанову, приймає її до виконання. Порядок виконання постанови залежить від виду накладеного стягнення. Напри­клад, штраф має бути сплачений порушником у 15-денний строк з дня вручення йому копії постанови, а у разі її оскар­ження або опротестування - не пізніше 15 днів з дня повідом­лення про залишення скарги або протесту без задоволення. Якщо штраф у встановлений строк добровільно не сплачено, постанова направляється за місцем роботи або навчання осо­би, на яку накладено штраф, або до органу соціального забез­печення для вирахування суми штрафу із заробітку порушни-

ка, пенсії або стипендії. У випадку відсутності у особи, на яку накладено штраф, заробітку або неможливості через будь-які причини стягнути штраф із заробітної плати, пенсії чи стипе­ндії постанова направляється до органів державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника для виконан­ня шляхом звернення стягнення на належне йому майно. Адмі­ністративне провадження завершується виконанням постанови по справі про адміністративне правопорушення.

 

Глава 19. МИТНЕ ПРАВО©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.