Здавалка
Главная | Обратная связь

Значення порівнянняПорівняння має насамперед наукову цінність. Порівняння служить постійним елементом всіх форм пізнання. Порівняння є логічним прийомом пізнання навколишнього світу, в т. ч. правової дійсності, правових явищ, понять, категорій. При цьому порівняння є тільки одним з важливих моментів наукового пізнання. Будь-яке порівняння зачіпає лише одну сторону або деякі сторони порівнюваних предметів або понять, абстрагуючи тимчасово інші сторони. У зв’язку з цим порівняння як таке не може розглядатися у відриві від інших логічних прийомів пізнання (аналізу, синтезу, індукції, дедукції і т. п.).

Ведучи розмову про використання порівняння в якості інструментарію досліджень, не слід забувати і про інші можливості його застосування, а саме про його практичне значення у правовому регулюванні інтеграційних процесів.

Ще в 1963 році академік ст.Кнап із ЧССР підкреслював, що основну увагу потрібно звернути на соціальну користь порівняльних досліджень, тобто на практичні завдання, які слід вирішувати за допомогою порівняльного правознавства.[50]

Право, будучи надбудовчою категорією, справляє значний зворотній вплив на економіку. Воно може сприяти розвитку економіки, коли правильно відображає і правильно регулює існуючі відносини, і воно може гальмувати розвиток економіки, коли не відповідає відносинам, що склалися у суспільстві.

Як зазначає Ю. А. Рилєєв, наявність навіть незначних розходжень і умовностей в законі однієї із країн, що невідомі в інших, завжди буде перешкодою для нормального товарообігу.[51] Одним із можливих шляхів усунення такого роду перешкод в економічному співробітництві країн є створення уніфікованих актів.

Найбільш ефективний і реальний шлях уніфікації та зближення законодавства заінтересованих країн полягає в тому, щоб попередньо вивчити всі діючі в даній галузі законодавчі акти цих країн, порівняти їх і насамперед вивести за рамки всі спільні норми. Ці спільні норми послужать основою уніфікованого акту. Потім виявляються особливості, відмінності регулювання і встановлюються способи приведення їх до спільного знаменника (найскладніша частина роботи). Це і буде застосування порівняльного методу у вивченні правових явищ в практичних потребах і з практичною віддачею.

Поряд з цим, Грінгольц І.А. зауважує, що зближення та уніфікація національних норм які регулюють відносини по співробітництву, можуть бути досягнуті навіть без укладення міжнародних договорів, шляхом узгодження країнами свого внутрішнього законодавства на базі порівняльно-правових досліджень і взаємних консультацій.[52]

Не являючись універсальним і всеохоплюючим, порівняльний метод в дослідженні права різних держав у поєднанні з іншими методами служить ефективним засобом обміну позитивним досвідом правового регулювання і тим самим сприяє вдосконаленню законодавства. Зокрема, взаємне вивчення досвіду правового регулювання призведе до того, що ці відмінності в законодавстві поступово будуть зникати. Адже при обміні досвідом, природно, запозичується найкраще рішення і після прийняття його в іншій країні, відбудеться уніфікація правового регулювання з даного питання, відмінність буде усунено.[53]

Взаємне вивчення країнами законодавчого досвіду, взаємне збагачення досвідом і прийняття найкращих рішень представляє собою природній процес зближення законодавства держав, який не можна форсувати штучно, але якому не можна і перешкоджати. Більшість відмінностей у законодавстві не викликається об’єктивними умовами, тому ліквідація тих чи інших відмінностей на базі найкращих рішень буде сприяти інтеграції.

Однак, намагаючись використовувати зарубіжний досвід, слід враховувати, що деякі ідеї та моделі настільки обумовлені національними, регіональними та історичними особливостями, що вони не можуть механічно переноситись в іншу правову систему. Те, що працює в одній правовій системі, може не давати віддачі в іншій.[54] Тому актуальним завданням правової науки в методологічному аспекті є проблема пошуку оптимального співвідношення врахування власного і закордонного досвіду правового регулювання економічних відносин. І однією із найважливіших складових у комплексі заходів по вирішенню даної проблеми, на нашу думку, повинно стати використання порівняльного методу.


РОЗДІЛ 5©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.