Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття і предмет порівняльного правознавства.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

З навчальної дисципліни

«Порівняльне правознавство»

Заняття № 1

Тема 1.

Поняття і предмет порівняльного правознавства.

1. Історія виникнення та розвитку порівняльного правознавства.

2. Загальна характеристика і предмет порівняльного правознавства.

3. Метод, принципи і функції порівняльного правознавства.

4. Поняття правової сім’ї (типу правових систем).

5. Класифікація і типологія правових систем.

6. Місце правової системи України.

 

Теми рефератів (на вибір студентів):

1. Виникнення порівняльного правознавства.

2. Розвиток порівняльного правознавства після Другої світової війни.

3. Етапи розвитку порівняльного правознавства.

4. Історико-теоретичні аспекти формування науки порівняльного правознавства.

5. Природа порівняльного правознавства (в контексті прав людини).

6. Групи принципів порівняльного правознавства.

7. Основні принципи порівняльного правознавства (в контексті прав людини).

8. Об’єкти порівняльного правознавства (в контексті прав людини).

9. Функції порівняльного правознавства.

 

Термінологічні завдання:

Дайте визначення понять: «порівняльне правознавство», «правова сім’я», «предмет порівняльного правознавства», «типологія правових систем».

 

Контрольні завдання і запитання:

 

1. Проаналізуйте історичні етапи розвитку порівняльного правознавства.

2. Проведіть аналіз типів правових систем.

Список рекомендованої літератури:

1. Аннерс Э. История европейского права : (пер. со швед.) / Э. Аннерс; отв. ред. В. Н. Шенаев. – М. : Наука, 1994. – 397 с.

2. Бабич І. Становлення порівняльного правознавства як науки та навчальної дисципліни: історичний аналіз / І. Бабич // Юридична Україна. – 2006. – № 11. – С. 16–19.

3. Барчук І. В. Стосовно окремих особливостей цивільно–правової відповідальності у сфері правопорушень щодо використання малих річок в Україні / І. В. Барчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2008.– Вип. 20. – с. 90–95.

4. Боднарчук (Мендик) Л. В. Поняття юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства / Л. В. Бондарчук (Мендик) / Матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф. [„Корпоративне право в Україні: становлення та розвиток” (м. Івано-Франківськ, 26–27 вересня 2003 року)] / НДІ приватного права і підприємництва АПрН України. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2004. – С. 264–271.

5. Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право) / Р. Давид. – М., 1967.

6. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пер. с фр. В. Туманова / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 400 с.

7. Коритко Л. Міждержавне природоохоронне співробітництво в ХІХ ст. (на прикладі Австро-Угорщини та Італії) / Л. Коритко // Юридична Україна. – 2011. – № 9. – С. 14–17.

8. Коритко Л. Австрійське законодавство про охорону надр ХІХ ст. / Л. Коритко // Юридична Україна. – 2012. – № 2. – С. 9–13.

9. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. Ю. М. Юмашева / Х. Кох, У. Магнус, П. Винклер фон Моренфельс. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 480 с.

10. Кресін, О. В. Розвиток порівняльного правознавства в Україні в межах історичної школи права / О. В. Кресін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Науковий фаховий журнал. – 2006. – № 4. – С. 90–96

11. Кресін О. В. Порівняльне правознавство: вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження та викладання/ За ред. В. Н. Денисова / О. В. Кресін. – К. : Інститут держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. Серія «Енциклопедія порівняльного правознавства». – Вип. 2. – 192 с.

12. Лисенко О. М. Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О. М. Лисенко. – К., 2001. – 16 с.

13. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира: учеб. Пособие / М. Н. Марченко. – М. : Зерцало-М, 2008. – 528 с.

14. Мендик Л. В. Зміст та особливості юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства України / Л. В. Мендик // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей: – 2008. – Вип. ХХ – С. 150 – 155.

15. Порівняльне правознавство : курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. – К. : МАУП, 2004. – 200 с.

16. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія/ Кресін О. В. (керівник авт. кол.), Луць Л. А., Мережко О. О., Бігун В. С., Лисенко О. М., Савчук С. В., Батанов О. В., Слободян Н. М; За ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Серія «Енциклопедія порівняльного правознавства». – Вип. 3. – 256 с.

17. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2011. – 272 с.

18. Саидов А. Введение в сравнительное правоведение / А. Саидов. – М., 1988.

19. Саидов А. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : Учебник / А. Саидов. – М., 2000 – 448 с.

20. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : Учебник / А. Х. Саидов; отв. Ред. В. А. Туманов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Юристъ, 2007 – 510 с.

21. Ситар І. М. Історія порівняльного правознавства : навч. посібник / І. М. Ситар ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2009. – 172 с.

22. Ситар І. М. Порівняльне правознавство: основні категорії : навч.-метод. посібник / І. М. Ситар, О. Л. Чорнобай ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : [ЛьвДУВС], 2009. – 175 с.

23. Ситар І. М. Правові системи сучасності (західна традиція права) : навч. посіб. / І. М. Ситар ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2009. – 408 с.

24. Ситар І. М. Методологічні основи порівняльного правознавства : навч.-метод. посібник / І. М. Ситар, О. Л. Чорнобай ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : [ЛьвДУВС], 2009.. – 71 с.

25. Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Харьков : Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

26. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения / Ю. А. Тихомиров. – М. : Норма, 1996 – 432 с.

27. Трегубов Е. Л. Історія розвитку сучасних правових систем / Е. Л. Трегубов // Треті осінні юридичні читання : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 5–6 листопада 2004 р., м. Хмельницький // Хмельницький університет управління та права, 2004. – С. 54–56.

28. Харитонова О. І., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи: основи порівняльного правознавства. Європейські традиції / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. – Х. : Одісссей, 2002 – 592 с.

 

Заняття № 2

Тема 2.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.