Здавалка
Главная | Обратная связь

Романо-германська правова сім’я.1. Романо-германська правова сім’я. Загальна характеристика.

2. Історія становлення романо-германського типу правових систем. Рецепція римського права.

3. Характеристика джерел права.

4. Наближення правопорядків у країнах Європейського Союзу. Ознаки Європейського Союзу.

5. Ознаки права Європейського Союзу.

Теми рефератів (на вибір студентів):

1. Романо-германська правова сім’я.

2. Наближення правопорядків у країнах Європейського Союзу.

3. Методологія формування європейського права як вираз природно-правової концепції.

4. Доктрина і звичай в системі джерел права романо-германської правової сім’ї.

5. Виникнення сім’ї романо-германських правових наук.

6. Рецепція римського права в країнах Західної Європи

7. Публічне право в країнах романо-германської правової системи.

 

Термінологічні завдання:

Дайте визначення понять: «римське право», «правова сім’я», «романо-германська правова сім’я», «право Європейського Союзу».

 

Контрольні завдання і запитання:

 

1. Проаналізуйте історію становлення романо-германського типу правових систем.

2. Перерахуйте основні ознаки права Європейського Союзу.

3. Перерахуйте основні джерела права романо-германської правової сім’ї.

Список рекомендованої літератури:

 

1. Аннерс Э. История европейского права : (пер. со швед.) / Э. Аннерс; отв. ред. В. Н. Шенаев. – М. : Наука, 1994. – 397 с.

2. Бабич І. Становлення порівняльного правознавства як науки та навчальної дисципліни: історичний аналіз / І. Бабич // Юридична Україна. – 2006. – № 11. – С. 16–19.

3. Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право) / Р. Давид. – М., 1967.

4. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пер. с фр. В. Туманова / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 400 с.

5. Коритко Л. Я. Джерела права на українських землях Східної Галичини в період належності до Австрійської імперії / Л. Я. Коритко // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20–21 травня 2011 р., м. Одеса. Т. 1 / відп. ред. д-р юрид. наук В. М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія» – О. : Фенікс, 2011. – С.137–139.

6. Коритко Л. Я. Суб’єкти підприємництва в Україні і країнах Євросоюзу / Л. Я. Коритко // Динаміка наукових досліджень – 2004 : міжнарод. наук.-практ. конф., 21–30 черв. 2004 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 41–42.

7. Коритко Л. Я. Регулювання трудових відносин в країнах ЄС / Л. Я. Коритко // Наука і освіта – 2005 : міжнарод. наук.-практ. конф., 7–21 лют. 2005 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 22–24.

8. Коритко Л. Я. Право власності на водні об’єкти за австрійським законодавством ХІХ століття / Л. Я. Коритко // Проблеми державотворення та правотворення в Україні : матеріали ІІ Регіонального круглого столу (Львів, 18 лютого 2011 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 189–191.

9. Коритко Л. Міждержавне природоохоронне співробітництво в ХІХ ст. (на прикладі Австро-Угорщини та Італії) / Л. Коритко // Юридична Україна. – 2011. – № 9. – С. 14–17.

10. Коритко Л. Австрійське законодавство про охорону надр ХІХ ст. / Л. Коритко // Юридична Україна. – 2012. – № 2. – С. 9–13.

11. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. Ю. М. Юмашева / Х. Кох, У. Магнус, П. Винклер фон Моренфельс. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 480 с.

12. Мендик Л. В. Зміст та особливості юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства України / Л. В. Мендик // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей: – 2008. – Вип. ХХ – С. 150 – 155.

13. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. – К. : МАУП, 2004. – 200 с.

14. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2011. – 272 с.

15. Российское государство и правовая система. Современное развитие, проблемы, перспективы / Под ред. Ю. Н. Старилова. – Воронеж, 1999.

16. Саидов А. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : учебник / А. Саидов. – М., 2000 – 448 с.

17. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : Учебник / А. Х. Саидов; отв. Ред. В. А. Туманов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Юристъ, 2007 – 510 с.

18. Ситар І. М. Романо-германська правова сім`я: гносеологічні та теоретичні аспекти : навч. посіб. / І. М. Ситар, О. Л. Чорнобай ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2009. – 168 с.

19. Ситар І. М. Правові системи сучасності (західна традиція права) : навч. посіб. / І. М. Ситар ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2009.. – 408 с.

20. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

21. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения / Ю. А. Тихомиров. – М. : Норма, 1996 – 432 с.

22. Трегубов Е. Л. Історія розвитку сучасних правових систем / Е. Л. Трегубов // Треті осінні юридичні читання : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 5–6 листопада 2004 р., м. Хмельницький // Хмельницький університет управління та права, 2004. – С. 54–56.

23. Харитонова О. І., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи: основи порівняльного правознавства. Європейські традиції / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. – Х. : Одісссей, 2002 – 592 с.

24. Французская республика. Конституция и законодательные акты / Под ред. В. А. Туманова. – М. : Прогресс, 1989.

 

Заняття № 3

Тема 3.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.