Здавалка
Главная | Обратная связь

Суб’єкти торгового (господарського) права зарубіжних країн.1. Правовий статус комерсантів в зарубіжних країнах різних типів правових систем.

2. Регулювання діяльності різних видів торгових агентів в зарубіжних країнах.

3. Правовий статус прокуристів, комівояжерів, торгових агентів.

4. Правове становище інших суб’єктів за законодавством США та Великобританії.

5. Правовий статус підприємств.

6. Умови здійснення підприємницької діяльності.

 

Теми рефератів (на вибір студентів):

1. Правовий статус комерсантів.

2. Регулювання діяльності різних видів торгових агентів в зарубіжних країнах.

3. Правовий статус прокуристів, комівояжерів, торгових агентів.

4. Правове становище консигнаційних агентів.

5. Правовий статус юридичних осіб в європейських країнах.

6. Умови здійснення підприємницької діяльності в європейських країнах.

7. Умови здійснення підприємницької діяльності в США.

Термінологічні завдання:

Дайте визначення понять: «комерсант», «прокурист», «комівояжер», «агент-делькредере», «консигнаційний агент», «компанія», «господарське товариство».

 

Контрольні завдання і запитання:

 

1. Проаналізуйте правове становище суб’єктів торгового права в європейських країнах романо-германського типу.

2. Проаналізуйте правове становище суб’єктів торгового права в США.

3. Порівняйте умови здійснення підприємницької діяльності в Україні з країнами англо-американської правової сім’ї.

 

Список рекомендованої літератури:

 

1. Гражданское и торговое право капиталистических стран : Учебн. пособие / Под ред. В. Мозолина, М. Кулагина. – М., 1980.

1. Гражданское и торговое право капиталистических государств : Учебник / Отв. ред. Е. Васильев. – М., 1993.

2. Зенин И. Гражданское, торговое право капиталистических стран / И. Зенин. – М., 1992.

3. Кашанина Т. В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ) : учебник для вузов / Т. В. Кашанина. – М. : Издательская группа НОРМА – ИНФРА*М, 1999. – 815 с.

4. Коритко Л. Я. Загальноправова характеристика австрійського Промислового закону 1859 року / Л. Я. Коритко // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 6. – С. 88–92.

5. Коритко Л. Я. Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів господарювання Східної Галичини та Буковини в складі Австро-Угорщини : [монографія] / Л. Я. Коритко – Івано-Франківськ : МІСТО НВ, 2011. – 224 с.

6. Коритко Л. Я. Суб’єкти підприємництва в Україні і країнах Євросоюзу / Л. Я. Коритко // Динаміка наукових досліджень – 2004 : міжнарод. наук.-практ. конф., 21–30 черв. 2004 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 41–42.

7. Коритко Л. Характеристика трудових відносин в праві Австро-Угорщини ХІХ – поч. ХХ ст. / Л. Коритко // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 61–65.

8. Костин А. Правовое положение торговых товариществ в капиталистических странах : Учеб. Пособие / А. Костин. – М., 1979.

9. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. Ю. М. Юмашева / Х. Кох, У. Магнус, П. Винклер фон Моренфельс. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 480 с.

10. Кулагин М. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран / М. Кулагин. – М., 1987.

11. Мамутов В., Чувпило О. Господарче право зарубіжних країн : підручник / В. Мамутов, О. Чувпило. – К., 1996.

12. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. – К. : МАУП, 2004. – 200 с.

13. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2011. – 272 с.

14. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : Учебник / А. Х. Саидов; отв. Ред. В. А. Туманов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Юристъ, 2007 – 510 с.

15. Трегубов Е. Л. Історія розвитку сучасних правових систем / Е. Л. Трегубов // Треті осінні юридичні читання : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 5–6 листопада 2004 р., м. Хмельницький // Хмельницький університет управління та права, 2004. – С. 54–56.

16. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц; [пер. с нем. Ю. М. Юмашева]. – М. : Междунар. отношения, 2000. – Т. 1. Основы. – 480 с.

 

Заняття № 9

 

Тема 9.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.