Здавалка
Главная | Обратная связь

Торгове (господарське) право зарубіжних країн.1. Історія розвитку та загальна характеристика галузі.

2. Джерела торгового права в країнах різних типів правових систем.

3. Предмет регулювання торговельних кодексів європейських країн.

4. Особливості регулювання торгових відносин в азійських та арабських країнах.

Теми рефератів (на вибір студентів):

1. Порівняльно-правова характеристика господарського права України та європейських країн романо-германської правової сім’ї.

2. Порівняльно-правова характеристика господарського права України та європейських країн англо-американскої правової сім’ї.

Термінологічні завдання:

Дайте визначення понять: «торгове право зарубіжних країн», «комерційне право», «підприємницьке право».

Контрольні завдання і запитання:

 

1. Проаналізуйте історію розвитку торгового права в Європі.

2. Порівняйте господарське право України з країнами романо-германської правової сім’ї.

3. Порівняйте господарське право України з країнами англо-американської правової сім’ї.

Список рекомендованої літератури:

 

1. Аннерс Э. История европейского права : (пер. со швед.) / Э. Аннерс; отв. ред. В. Н. Шенаев. – М. : Наука, 1994. – 397 с.

2. Вильданова М. М. Источники права Франции : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук / М. М. Вильданова. – М., 1987.

3. Гражданское и торговое право капиталистических стран : Учебн. пособие / Под ред. В. Мозолина, М. Кулагина. – М., 1980.

4. Гражданское и торговое право капиталистических государств : Учебник / Отв. ред. Е. Васильев. – М., 1993.

5. Зенин И. Гражданское, торговое право капиталистических стран / И. Зенин. – М., 1992.

6. Кашанина Т. В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ) : учебник для вузов / Т. В. Кашанина. – М. : Издательская группа НОРМА – ИНФРА*М, 1999. – 815 с.

7. Коритко Л. Я. Загальноправова характеристика австрійського Промислового закону 1859 року / Л. Я. Коритко // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 6. – С. 88–92.

8. Коритко Л. Я. Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів господарювання Східної Галичини та Буковини в складі Австро-Угорщини : [монографія] / Л. Я. Коритко – Івано-Франківськ : МІСТО НВ, 2011. – 224 с.

9. Коритко Л. Я. Суб’єкти підприємництва в Україні і країнах Євросоюзу / Л. Я. Коритко // Динаміка наукових досліджень – 2004 : міжнарод. наук.-практ. конф., 21–30 черв. 2004 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 41–42.

10. Коритко Л. Я. Регулювання трудових відносин в країнах ЄС / Л. Я. Коритко // Наука і освіта – 2005 : міжнарод. наук.-практ. конф., 7–21 лют. 2005 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 22–24.

11. Коритко Л. Я. Правове регулювання лісосплаву австрійським законодавством ХІХ століття / Л. Я. Коритко // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – С. 84–88.

12. Костин А. Правовое положение торговых товариществ в капиталистических странах : Учеб. Пособие / А. Костин. – М., 1979.

13. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. Ю. М. Юмашева / Х. Кох, У. Магнус, П. Винклер фон Моренфельс. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 480 с.

14. Кулагин М. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран / М. Кулагин. – М., 1987.

15. Мамутов В., Чувпило О. Господарче право зарубіжних країн : підручник / В. Мамутов, О. Чувпило. – К., 1996.

16. Порівняльне правознавство : Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. – К. : МАУП, 2004. – 200 с.

17. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2011. – 272 с.

18. Проблеми порівняльного правознавства : зб. тез наук. доп. III міжнар. наук. конф. «Компаративістські читання» / [за ред.: Ю. С. Шемшученка, О. К. Маріна, І. С. Гриценка ; упоряд.: О. В. Кресін, І. М. Ситар] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ [та ін.]. – Л. ; К. : ЛьвДУВС, 2011. – 299 с.

19. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира : Справочник / Ф. М. Решетников. – М. : Юрид. литература, 1993.

20. Российское государство и правовая система. Современное развитие, проблемы, перспективы / Под ред. Ю. Н. Старилова. – Воронеж, 1999.

21. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : Учебник / А. Х. Саидов; отв. Ред. В. А. Туманов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Юристъ, 2007 – 510 с.

22. Ситар І. М. Романо-германська правова сім’я: гносеологічні та теоретичні аспекти : навч. посіб. / І. М. Ситар, О. Л. Чорнобай ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2009. – 168 с.

23. Ситар І. М. Правові системи сучасності (західна традиція права) : навч. посіб. / І. М. Ситар ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2009. – 408 с.

24. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц; [пер. с нем. Ю. М. Юмашева]. – М. : Междунар. отношения, 2000. – Т. 1. Основы. – 480 с.

 

Заняття № 8

 

Тема 8.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.