Здавалка
Главная | Обратная связь

Правові системи країн Далекого Сходу, Індії та країн Африки.1. Загальний огляд правових систем країн Далекого Сходу.

2. Китайське право.

3. Право Японії.

4. Право Індії.

5. Становлення правових систем країн Африки. Звичаєве право.

Теми рефератів (на вибір студентів):

1. Історія становлення правових систем Африки

2. Характеристика правових систем Африки.

3. Правові системи країн Далекого Сходу.

4. Становлення правової системи Індії.

Термінологічні завдання:

Дайте визначення понять: «правові системи країн Далекого Сходу», «гірі», «правова система Індії», «шастри».

 

Контрольні завдання і запитання:

 

1. Проаналізуйте історію становлення правових систем Африки.

2. Порівняйте право Японії, Індії та Китаю.

3. Порівняйте основні джерела правових систем країн Далекого Сходу.

 

Список рекомендованої літератури:

 

1. Бабич І. Становлення порівняльного правознавства як науки та навчальної дисципліни: історичний аналіз / І. Бабич // Юридична Україна. – 2006. – № 11. – С. 16–19.

2. Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право) / Р. Давид. – М., 1967.

3. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пер. с фр. В. Туманова / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 400 с.

4. Эминеску П. К вопросу о сравнимости различных правовых систем / П. Эминеску // Сравнительное правоведение / Отв. ред. В. Туманов. – М., 1978.

5. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира: учеб. Пособие / М. Н. Марченко. – М. : Зерцало-М, 2008. – 528 с.

6. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. – К. : МАУП, 2004. – 200 с.

7. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2011. – 272 с.

8. Правовые системы стран мира: Энциклопед. справочник / Под ред. д.ю.н., проф. А. Я. Сухарева. М. : Норма, 2001. – 840 с.

9. Проблеми порівняльного правознавства : зб. тез наук. доп. III міжнар. наук. конф. «Компаративістські читання» / [за ред.: Ю. С. Шемшученка, О. К. Маріна, І. С. Гриценка ; упоряд.: О. В. Кресін, І. М. Ситар] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ [та ін.]. – Л. ; К. : ЛьвДУВС, 2011. – 299 с.

10. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира : Справочник / Ф. М. Решетников. – М. : Юрид. литература, 1993.

11. Саидов А. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : учебник / А. Саидов. – М., 2000 – 448 с.

12. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : Учебник / А. Х. Саидов; отв. Ред. В. А. Туманов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Юристъ, 2007 – 510 с.

13. Ситар І. М. Методологічні основи порівняльного правознавства : навч.-метод. посібник / І. М. Ситар, О. Л. Чорнобай ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : [ЛьвДУВС], 2009.. – 71 с.

14. Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Харьков : Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

15. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения / Ю. А. Тихомиров. – М. : Норма, 1996 – 432 с.

16. Трегубов Е. Л. Історія розвитку сучасних правових систем / Е. Л. Трегубов // Треті осінні юридичні читання : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 5–6 листопада 2004 р., м. Хмельницький // Хмельницький університет управління та права, 2004. – С. 54–56.

 

Заняття № 7

 

Тема 7.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.