Здавалка
Главная | Обратная связь

Англо-американська правова сім’я.1. Англо-американська правова сім’я або система загального права. Історія розвитку.

2. Англійське право.

3. Принципи права справедливості. Правило прецеденту.

4. Право США. Структура права США.

Теми рефератів (на вибір студентів):

1. Англо-американська правова сім’я.

2. Англо-саксонське право: його особливості.

3. Доктрина і звичай в системі джерел права англо-американської правової сім’ї.

4. Характеристика принципів права справедливості.

 

Термінологічні завдання:

Дайте визначення понять: «правова сім’я», «англо-американська правова сім’я», «англійське право», «загальне право», «право справедливості», «право США».

 

Контрольні завдання і запитання:

 

1. Проаналізуйте історію становлення англо-американського типу правових систем.

2. Порівняйте право Англії та США.

3. Перерахуйте основні джерела права англо-американської правової сім’ї.

 

Список рекомендованої літератури:

 

1. Аннерс Э. История европейского права : (пер. со швед.) / Э. Аннерс; отв. ред. В. Н. Шенаев. – М. : Наука, 1994. – 397 с.

2. Бабич І. Становлення порівняльного правознавства як науки та навчальної дисципліни: історичний аналіз / І. Бабич // Юридична Україна. – 2006. – № 11. – С. 16–19.

3. Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право) / Р. Давид. – М., 1967.

4. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пер. с фр. В. Туманова / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 400 с.

5. Каррі Девід П. Конституція Сполучених Штатів Америки : посіб. для всіх / П. Каррі Девід. – К. : Веселка, 1993.

6. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. Ю. М. Юмашева / Х. Кох, У. Магнус, П. Винклер фон Моренфельс. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 480 с.

7. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира: учеб. Пособие / М. Н. Марченко. – М. : Зерцало-М, 2008. – 528 с.

8. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. – К.: МАУП, 2004. – 200 с.

9. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології : Монографія/ Кресін О. В. (керівник авт. кол.), Луць Л. А., Мережко О. О., Бігун В. С., Лисенко О. М., Савчук С. В., Батанов О. В., Слободян Н. М; За ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Серія «Енциклопедія порівняльного правознавства». – Вип. 3. – 256 с.

10. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2011. – 272 с.

11. Саидов А. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : учебник / А. Саидов. – М., 2000 – 448 с.

12. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : Учебник / А. Х. Саидов; отв. Ред. В. А. Туманов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Юристъ, 2007 – 510 с.

13. Ситар І. М. Порівняльне правознавство: основні категорії : навч.-метод. посібник / І. М. Ситар, О. Л. Чорнобай ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : [ЛьвДУВС], 2009. – 175 с.

14. Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Харьков : Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

15. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения / Ю. А. Тихомиров. – М. : Норма, 1996 – 432 с.

16. Трегубов Е. Л. Історія розвитку сучасних правових систем / Е. Л. Трегубов // Треті осінні юридичні читання : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 5–6 листопада 2004 р., м. Хмельницький // Хмельницький університет управління та права, 2004. – С. 54–56.

17. Харитонова О. І., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи: основи порівняльного правознавства. Європейські традиції / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. – Х. : Одісссей, 2002 – 592 с.

18. Филиппов С. В. Судебная система США / С. В. Филиппов. – М.: Наука, 1980.

19. Фридмен Л. Введение в американское право : пер. с англ. / Л. Фридмен. – М. : Прогресс, 1992. – 287 с.

 

Заняття № 4

Тема 4.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.