Здавалка
Главная | Обратная связь

Мусульманське право.1. Релігійні правові системи.

2. Загальна характеристика мусульманського права.

3. Регіони поширення мусульманського права.

4. Джерела мусульманського права. Коран. Суна. Іджма. Кіяс.

5. Школи (толки) тлумачення мусульманського права.

Теми рефератів (на вибір студентів):

1. Характеристика шиїтської школи мусульманського права.

10. Характеристика сунітського напряму мусульманського права.

11. Джерела мусульманського права.

Термінологічні завдання:

Дайте визначення понять: «релігійні правові системи», «мусульманське право», «школи тлумачення мусульманського права».

 

Контрольні завдання і запитання:

 

1. Проаналізуйте історію мусульманського права.

2. Порівняйте школи (толки) тлумачення мусульманського права.

3. Порівняйте основні джерела мусульманського права.

 

Список рекомендованої літератури:

 

1. Бабич І. Становлення порівняльного правознавства як науки та навчальної дисципліни: історичний аналіз / І. Бабич // Юридична Україна. – 2006. – № 11. – С. 16–19.

2. Годованець Н. Шаріат як основний законодавчий регулятор життя мусульманської громади (умми) / Н. Годованець // Історія. Філософія, Релігієзнавство. – 2010. – № 3–4. – С. 95–98.

3. Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право) / Р. Давид. – М., 1967.

4. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пер. с фр. В. Туманова / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 400 с.

5. Лубський В. І. Борис В. Д. Мусульманське право : навч. посіб. для студентів факультетів юридичного, міжнародного права, міжнародних відносин / В. І. Лубський, В. Д. Борис. – К. : Вілбор., 1997. – 256 с.

6. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. – К. : МАУП, 2004. – 200 с.

7. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін. – К. : Логос, 2009. – 712 с.

8. Правовые системы стран мира: Энциклопед. справочник / Под ред. д.ю.н., проф. А. Я. Сухарева. М. : Норма, 2001. – 840 с.

9. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2011. – 272 с.

10. Проблеми порівняльного правознавства : зб. тез наук. доп. III міжнар. наук. конф. «Компаративістські читання» / [за ред.: Ю. С. Шемшученка, О. К. Маріна, І. С. Гриценка ; упоряд.: О. В. Кресін, І. М. Ситар] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ [та ін.]. – Л. ; К. : ЛьвДУВС, 2011. – 299 с.

11. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира : Справочник / Ф. М. Решетников. – М. : Юрид. литература, 1993.

12. Саидов А. Сравнительное правоведение и юридическая география мира / А. Саидов. – М., 1993.

13. Саидов А. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : учебник / А. Саидов. – М., 2000 – 448 с.

14. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : Учебник / А. Х. Саидов; отв. Ред. В. А. Туманов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Юристъ, 2007 – 510 с.

15. Ситар І. М. Порівняльне правознавство: основні категорії : навч.-метод. посібник / І. М. Ситар, О. Л. Чорнобай ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : [ЛьвДУВС], 2009. – 175 с.

16. Ситар І. М. Методологічні основи порівняльного правознавства : навч.-метод. посібник / І. М. Ситар, О. Л. Чорнобай ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : [ЛьвДУВС], 2009.. – 71 с.

17. Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Харьков : Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

18. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения / Ю. А. Тихомиров. – М. : Норма, 1996 – 432 с.

19. Трегубов Е. Л. Історія розвитку сучасних правових систем / Е. Л. Трегубов // Треті осінні юридичні читання : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 5–6 листопада 2004 р., м. Хмельницький // Хмельницький університет управління та права, 2004. – С. 54–56.

20. Харитонова О. І., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи: основи порівняльного правознавства. Європейські традиції / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. – Х. : Одісссей, 2002 – 592 с.

Заняття № 6

 

Тема 6.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.