Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендації до семінарського заняття 

При розгляданні першого питання студенти повинні засвоїти, що цивільні правовідносини - це суспільні відносини, учасники яких зв’язані правами та обов’язками, заснованими на нормах цивільного права.

При підготовці другого питання студенти повинні знати, що цивільні правовідносини включають у себе такі елементи, як:

1. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин;

2. Суб’єктний состав;

3. Зміст цивільних правовідносин;

4. Об’єкти цивільних правовідносин.

Студентам необхідно запам’ятати, що підставами виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин є юридичні факти.

Крім того, студенти повинні знати, що об’єктом цивільних правовідносин є те, на що впливає конкретні правовідносини. До них можуть відноситися матеріальні речі, нематеріальні блага та дії або бездіяльність. Частіше об’єктом цивільних правовідносин є різні речі (майно), наприклад, товари народного використання, транспортні засоби, торгівельні приміщення, будинки, домашнє майно тощо.

До нематеріальних благ відносять результати творчості у галузі літератури, мистецтва науки, техніки тощо.

Студенти повинні пам’ятати, що зміст цивільних правовідносин становлять права та обов’язки їх учасників.

Цивільні права класифікуються на:

1. Майнові;

2. Немайнові;

3. Абсолютні;

4. Відносні;

5. Речові;

6. Зобов’язальні.

Майнові права пов’язані із товарно-грошовою формою й тому мають визначену економічну ціну. Немайнові права, навпаки, не мають економічної цінності, але вони не можуть бути відокремленими від суб’єктів правовідносин.

Студентам треба засвоїти, що за характером зв’язку та взаємовідносин суб’єктів, цивільні правовідносини класифікуються на:

- абсолютні;

- відносні.

Абсолютні правовідносини - це такі, в яких уповноваженій особі протистоїть невизначене коло зобов’язаних суб’єктів (правовідносини власності, авторства).

Відносні правовідносини - це такі, в яких правомочній особі протистоїть строго визначений зобов’язаний суб’єкт (суб’єкти). До них належить будь-яке цивільне-правове зобов’язання, що виникає із договорів, із спричинення шкоди.

Також студентам необхідно знати, що юридичні факти, які є у підґрунті цивільних правовідносин поділяються на:

- події;

- дії.

Події - це юридичні факти, які виникають незалежно від волі людей, наприклад, пожежа, землетрус, інші природні явища. У результаті таких подій, коли пошкоджено майно, або знищене, виникає правовідносини між власником цього майна і, наприклад, страховою компанією.

Дії - це юридичні факти, виникнення яких залежить від волі людей, наприклад, здійснення правочину, спричинення шкоди. Дії класифікуються на:

- правомірні;

- неправомірні.

Захист цивільних прав здійснюється у встановленому порядку судом, господарським судом або третейським судом.

При підготовці третього питання студентам треба запам’ятати, що згідно із Цивільним Кодексом України, фізичною особою вважається людина як учасник цивільних правовідносин, фізичні особи повинні володіти цивільною правосуб’єктністю, яка включає в себе правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.

Студентам треба запам’ятати, що цивільна правоздатність - це здатність фізичних осіб мати цивільні права та обов’язки.

Зміст цивільної правоздатності громадян полягає у тому, що вони можуть:

- мати майно, землю, житло, техніку тощо в особистій власності;

- мати право користування житловими приміщеннями, які належать державі чи організації;

- успадковувати і заповідати майно;

- обирати рід занять і місце проживання;

- мати права авторства на твір науки, літератури і мистецтва, відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію, промисловий зразок;

- мати інші майнові та особисті немайнові права.

Цивільною правоздатністю володіють усі фізичні особи. Виникає вона у момент народження і припиняється у момент смерті людини. У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов’язки може пов’язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку та деякими іншими факторами. Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов’язки.

Фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. У деяких випадках фізична особа відповідно до закону може використовувати псевдонім (вигадане ім’я) або діяти без зазначення імені.

Студентам також необхідно знати, що Цивільний кодекс України дає роз’яснення поняття "місце проживання особи".

Студенти повинні звернути увагу на те, що закон дозволяє фізичній особі мати декілька місць проживання.

Студентам також треба знати, що таке цивільна дієздатність. Обсяг цивільної дієздатності залежить від віку та психічного здоров’я фізичної особи. Виходячи з цього, Цивільний кодекс (далі ЦК) України визначає такі її рівні:

- часткова - ст. 31 ЦК України;

- неповна - ст. 32 ЦК України;

- повна - ст. 34, 35 ЦК України;

- обмежена - ст. 36 ЦК України;

- відсутність цивільної дієздатності - ст. 39-41 ЦК України.

Крім вище зазначеного, студентам також треба ознайомитись з поняттям – деліктоздатність.

Також студентам треба засвоїти, що ст. 50 ЦК України визнає також учасником (суб’єктом)цивільних правовідносин фізичну особу-підприємця.

При розгляданні четвертого питання студенти повинні засвоїти, що юридичною особою згідно ЦК України визнається організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Студенти повинні знати ознаки юридичної особи. До них належать:

- організаційна єдність;

- відокремлене майно;

- від свого імені набуває майнові і особисті немайнові права, виконує обов’язки;

- може бути позивачем і відповідачем в загальному чи господарському суді;

- має рахунок у банку;

- найменування;

- в ряді випадків має свій статут.

Крім того, студентам треба звернути увагу на те, що правосуб’єктність юридичних осіб - це їх здатність виступати у цивільному товарообігу.

Юридична особа може бути створена шляхом об’єднання осіб та (або) майна.

Залежно від прядку їх створення юридичні особи поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

Юридична особа приватного права (ст. 81,87 ЦК України) створюються на підставі установчих документів відповідно до положень ЦК України.

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (ст. 81 ЦК України).

Студенти повинні знати, що ЦК України встановлюється порядок створення, організаційно-правовий статус юридичних осіб приватного права, а порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією та законами України.

Також студенти повинні знати, що згідно зі ст.ст. 83-86 ЦК України, юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, передбачених законом.

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які складаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації, якій вона підлягає в обов’язковому порядку. При реєстрації до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету створення, вид діяльності, а також інші відомості, встановлені законом.

Студентам необхідно запам’ятати, що юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою може належати лише людині. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду. Вона виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України запису про її припинення.

Щодо дієздатності юридичної особи, то остання набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Згідно з ЦК України, юридична особа наділена такими особистими немайновими правами:

- право на недоторканність її ділової репутації;

- право на таємницю кореспонденції;

- право на інформацію та ін.

Крім того, студентам треба знати, що згідно ст. 95 ЦК України юридичні особи можуть створювати філії та представництва.

Правоздатність юридичної особи припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Студенти повинні знати, що ліквідація юридичної особи відбувається:

а) за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;

б) за рішенням суду про визнання недійсною державну реєстрацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

 

Питання для обговорення

 

1. Охарактеризувати цивільні правовідносини, його сутність.

2. Зміст цивільних правовідносин, його структура.

3. Надати класифікацію цивільних прав та їх характеристику.

4. Охарактеризувати сутність юридичних фактів, надати їхню характеристику.

5. Поняття та характеристика ознак фізичної особи.

6. Місце проживання фізичної особи: поняття, сутність, значення.

7. Характеристика цивільної дієздатності фізичної особи.

8. Поняття та ознаки юридичної особи.

9. Класифікація юридичних осіб за цивільним законодавством.

10. Характеристика товариства за ЦК України.

11. Характеристика установи за ЦК України.

12. Поняття та значення установчих документів юридичної особи.

13. Характеристика способів створення юридичної особи.

14. Припинення юридичної особи.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.