Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік питань до підсумкового контролю 

1. Основні теорії походження держави.

2. Поняття, ознаки та сутність держави.

3. Типи держав.

4. Характеристика форми державного правління.

5. Характеристика форми державного територіального устрою.

6. Характеристика форми державно-правового режиму.

7. Поняття та види функцій держави, їх загальна характеристика.

8. Поняття, риси, елементи та структура механізму держави.

9. Апарат держави, поняття, структура, види органів держави.

10. Поняття, ознаки та функції права.

11. Джерела права.

12. Система права: норми, інститути, галузі.

13. Види нормативно-правових актів.

14. Дія нормативно-правових актів.

15. Правотворчість: поняття та види.

16. Правовідносини: поняття, структура та види.

17. Види суб’єктивних прав громадян.

18. Юридичні факти.

19. Поняття законності та правопорядку.

20. Поняття і види правопорушень.

21. Поняття і види юридичної відповідальності.

22. Предмет і метод, джерела конституційного права.

23. Форми народовладдя в Україні.

24. Форма правління та форма державного устрою України згідно із Конституцією.

25. Громадянство України.

26. Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

27. Соціально-економічні гарантії прав і свобод людини і громадянина.

28. Політичні гарантії прав і свобод людини і громадянина.

29. Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина.

30. Правова охорона навколишнього середовища.

31. Червона книга України.

32. Екологічні права та обов’язки громадян.

33. Використання природних ресурсів.

34. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

35. Надзвичайні екологічні ситуації.

36. Відповідальність за порушення екологічного законодавства про охорону навколишнього середовища.

37. Цивільне законодавство України та його джерела.

38. Цивільний кодекс України.

39. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин.

40. Суб’єкти цивільно-правових відносин.

41. Поняття та ознаки юридичної особи.

42. Цивільна правосуб’єктність.

43. Об’єкти цивільно-правових відносин.

44. Поняття, зміст та види угод.

45. Представництво.

46. Позовна давність

47. Поняття особистих немайнових прав.

48. Право власності, його форми.

49. Поняття,елементи та види зобов’язань.

50. Цивільно-правова відповідальність.

51. Делікт.

52. Спадкове право.

53. Поняття, зміст , порядок і умови укладення шлюбу.

54. Особисті права та обов’язки подружжя.

55. Майнові права та обов’язки подружжя.

56. Поняття та порядок припинення шлюбу.

57. Права та обов’язки батьків.

58. Права та обов’язки дітей.

59. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

60. Поняття та джерела трудового права України.

61. Кодекс законів про працю України.

62. Трудові правовідносини, їх зміст.

63. Поняття колективного договору.

64. Поняття, сторони, строки та зміст трудового договору.

65. Контракт як особлива форма трудового договору.

66. Порядок прийняття на роботу.

67. Підстави і порядок припинення трудового договору.

68. Робочий час, його види.

69. Час відпочинку.

70. Види відпусток.

71. Оплата праці.

72 Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність.

73. Матеріальна відповідальність учасників трудових правовідносин.

74. Охорона праці жінок та неповнолітніх.

75. Індивідуальні та колективні спори.

76. Фінансово-правові норми та відносини.

77. Бюджетне право, бюджетні правовідносини та їх суб’єкти.

78. Поняття і предмет податкового права України.

79. Суб’єкти і об’єкти податкових правовідносин.

80. Поняття податку та види податків.

81. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

82. Правові основи банківської діяльності.

83. Правовий статус НБУ та комерційних банків.

84. Поняття галузі земельного права.

85. Принципи земельного законодавства.

86. Паво власності на землю.

87. Поняття та зміст права земельного сервітуту.

88. Поняття та зміст добросусідства.

89. Набуття, реалізація, гарантії та обмеження прав на землю.

90. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

91. Поняття аграрного права.

92. Суб’єкти аграрних правовідносин.

93. Поняття та сутність господарського процесу.

94. Суб'єкти господарського процесу.

95. Поняття судової влади, її завдання та функції.

96. Основні принципи правосуддя.

97. Статус суддів в Україні.

98. Система, функції господарських судів України.

99. Конституційний Суд України - його склад та повноваження.

100. Судовий процес в Україні та його види.

101. Поняття правоохоронної діяльності.

102. Органи прокуратури, внутрішніх справ України.

103. Правовий статус міліції.

104. Служба безпеки України.

105. Функції державної податкової служби.

106. Функції митних органів.

107. Функції органів охорони державного кордону.

108. Повноваження Антимонопольного Комітету України.

109. Поняття правозахисної діяльності.

110. Адвокатура в Україні та її повноваження.

111. Нотаріат в Україні та його повноваження.

112. Поняття державного управління.

113. Загальні засади діяльності та статус державних службовців.

114. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

115. Адміністративні правовідносини.

116. Поняття правопорушення та їх суб’єкти.

117. Склад адміністративного правопорушення.

118.Поняття адміністративної відповідальності.

119. Поняття та види адміністративних стягнень.

120. Поняття та система кримінального права України.

121. Характеристика Кримінального кодексу України.

122. Поняття і ознаки злочину.

123. Класифікація злочинів.

124.Поняття кримінальної відповідальності, її підстави.

125. Поняття складу злочину, його характеристика.

126. Неосудність.

127. Стадії злочину.

128. Співучасть у злочині.

129. Добровільна відмова від вчинення злочину.

130. Обставини, що виключають злочинність діяння.

131. Поняття та ознаки кримінального покарання.

132. Мета та система покарань

133. Види злочинів.

134. Характеристика окремих видів злочинів

135. Поняття соціального захисту та його види.

136. Джерела права соціального захисту та забезпечення населення.

137. Правові основи пенсійного забезпечення.

138. Особливості правового захисту ветеранів праці.

139. Особливості правового захисту інвалідів та потерпілих від катастрофи на ЧАЕС.

140. Предмет, метод та джерела банківського права.

141. Банківська система України.

142. Правовий статус НБУ.

143. Правовий статус державних банків України.

144. Правовий статус комерційних банків України.

145. Банківське кредитування.

146. Система міжнародного права.

147. Сфера дії міжнародного права.

148. Міжнародне і національне право.

149. Основні принципи міжнародного права.

 

 


6. список рекомендованої літератури

Основна література

1. Конституція України. — К., 1996.

2. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою УРСР 16.07.1990 р. (Відомості Верховної Ради УРСР -1990.-№3).

3. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24.08.1991 р. ( Відомості Верховної Ради УРСР-1991 №38).

4. Закон України “Про правонаступництво” від 12 вересня 1991р.

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года // Международные акты о правах человека. — М., 1998.

6. Общая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Международные акты о правах человека. —М., 1998.

7. Закон України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради України -1997.-№3.

8. Закон України «Про місцеве самоврядування» (Відомості Верховної Ради України -1997.-№24).

9. Закон України «Про об’єднання громадян» (Відомості Верховної Ради України -1992.-№34).

10.«Про оплату праці». Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 р. (Відомості Верховної Ради України -1993.-№27).

11.Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» № 2398-VІ від 1 липня 2010 року (далі - Закон)

12.Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.06.1992 р. (Відомості Верховної Ради України -1992.-№50).

13.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. (Відомості Верховної Ради України -1991.-№41).

14.Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. (Відомості Верховної Ради України -1992.-№49).

15.Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р.

16.Кодекс Законів про працю України.

17.Земельний Кодекс України від 25.10.2001 р.

18.Кодекс України про адміністративні правопорушення.

19.Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 р.

20.Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р.

21.Бюджетний кодекс України. 21.06.2001 р.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.