Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття, ознаки, форми держави. Правова держава і громадське суспільствоПлан

1) Походження держави. Основні теорії походження держави

2) Поняття та ознаки держави, функції держави

3) Форми правління, державного устрою, політичний режим

4) Механізм (апарат) держави

5) Правова держава, ознаки правової держави

Контрольні питання

1. Визначте поняття, ознаки та функції держави.

2. Дайте характеристику форм правління , державного устрою та державного режиму.

3. Ознаки правової держави, закріплення основ правової держави.

 

Система тестів

1. Основоположником теологічної теорії походження держави є:
а) Френсіс Бекон; b) Євгеній Трубецькой; с) Фома Аквінський; d)Ніккосо Макіавеллі.

2. Форму державного устрою визначає:

а) Географічна територія країни; b) Форма державного правління; с) Наявність президентської влади; d) Національно-територіальний і адміністративно-територіальний устрій.

3. Систематизація законодавства за хронологічним і предметним
принципами - це:

а) Інкорпорація ; b)Журнальний облік; с) Кодифікація;

d)Консолідація;

4. Основними функціями держави є:

a)Внутрішня, правоохоронна, правозастосовна, право реалізаційна; b)Внутрішня, зовнішня, ідеологічна, соціальна; с) Економічна, територіальна, представницька, ідеологічна; d) Економічна, територіальна, представницька, ідеологічна.

5. Республіка, в якій Президент поєднує повноваження голови держави
і голови уряду у називається:

а) Дуалістичною; b) Президентською; с) Парламентарною;

d) Змішаною.

6. Згідно з якою теорією держава походить із родини?

а) Психологічною; b) Теологічною; с) Патріархальною; d) Органічною

7. Основні форми правління - це:

а) Федерація та конфедерація; b) Демократія та автократія; с) Колонія та метрополія; d) Монархія та республіка.

8. Система державних органів, що здійснюють функції держави - це:
а) Держава; b) Законодавча влада; с) Державний апарат; d) Механізм
політичної влади.

9. Форма правління, при якій вища влада в державі належить одній
особі, і як правило передається в спадщину - це:

а) Президентська республіка; b) Федерація; с) Конфедерація; d) Монархія.

10. Унітарна держава це різновид:

а) Форми правління; b) Форми державного устрою; с) Політико-правового режиму;

11.Згідно якої теорії держава та право виникли для того, щоб тримати у покорі завойовані території та переможені народи ?

а) Теорії насильства; b) Теорії географічного детермінізму; с) Психологічні теорії;

 

Реферати

1. Правова держава. Ознаки правової держави

2. Ознаки та основні функції держави

Перелік нормативних актів та літератури

1. Конституція України, 1996., р. 1.

2. Правоведение. Учебное пособие / Под ред. В.В.Копейчикова.- К.:
Юринком Интер.- 2000,- С. 6-81.

3. Пахомов И.Н. ОсновьІ государства й права. Учебник.- X.: Одиссей, 2000,
С. 5-14.

4. Молдован В. ОсновьІ государства й права. Опорные конспекты.- К.:
Юмана, 1997.

5. Нечжгайленко А. ОсновьІ теории права.- X.: Консум, 1998.

6. Тодоров И.Л., Чередниченко З.А. Основы государства и права,- Д., 1998.

Змістовий модуль 3

Конституційне право - головна галузь національного права України

План

1. Поняття, предмет, метод, джерела та система конституційного права

2. Конституційні правовідносини

3. Загальна характеристика Конституції України

4. Народовладдя, вибори, референдум, види референдумів

5. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина

6. Правовій статус та структура вищих органів державної влади в Україні

7. Адміністративно - територіальній устрій та місцеве самоврядування

Контрольні питання

1. Визначте предмет, метод та джерела конституційного права

2. Дайте характеристику конституційних правовідносин

3. Розкрити сутність народовладдя, виборів та референдуму

4. Назвіть основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина

5. Визначте правовий статус та структуру вищих органів державної
влади в Україні

Тести

1. Рішення про прийняття в громадянство України та припинення громадянства України приймає:

а) Президент України b)Верховна Рада України; с) Голова Адміністрації Президента України; d) Міністр юстиції України.

2. Яке із пропонованих тверджень не відповідає чинній Конституції
України?

а) В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист мов національних меншин; b) Право визначати й змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові, Україна є федеративною демократичною державою;d) Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.

3. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить:

а) Президентові України; b) Генеральному прокурору України; с) Голові конституційного Суду України; d) Верховному Суду України.

4. Конституційне право на повагу гідності людини відноситься до
прав:

а) Соціально-економічних; b) Політичних: с) Особистих; d) культурних.

5. Рішення про усунення Президента України з посади в порядку
імпічменту приймається Верховною Радою України:

а) Більшістю від її конституційного складу; b) Не менш як 2/3 від її конституційного складу; с) Не менш як 3/4 від її конституційного складу; d) Більшістю від її фактичного складу;

6. Відповідно до чинної Конституції України, законопроект про
внесення змін до Конституції України може бути поданий:

а) Кабінет міністрів України; b) Президентом України або не менш, як третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України; с) Президентом України і Конституційним судом України; d) Президентом України або не менш, як половиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

7. Амністія оголошується:

а) Рішенням Конституційного Суду; b) Законом України; с) Указом Президента України; d) Верховним Судом України.

8. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються:

а) Питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України; b) Питання про зміну території України; с) Питання про законопроекти в сфері податків, бюджету й амністії; d) Питання про імпічмент Президента України.

Практичні заняття

1 .Суб'єкти конституційного права володіють рядом особливостей. Найдіть їх

в статтях Конституції.

2. Найдіть помилки у тексті:

Генеральний прокурор України обирається на пост (на 5 років) та

звільняється з поста Верховною Радою України. Президент України може

виразити недовіру Генеральному прокурору України, що тягне його

відставку з посади.

3. Президент прийняв рішення про об'явлення в одному з регіонів України надзвичайне положення. Щоб підкріпити своє рішення Президент призначив референдум за цим питанням.

Чи правомірна дія Президента. Відповідь обґрунтуйте.

Реферати

1. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина

2. Особливість конституційних правовідносин©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.