Здавалка
Главная | Обратная связь

Нормативні акти та література1. Сімейний кодекс України.

2. Конституція України, 1996р.

3. Ариванюк Т.О. та ін.. Сімейне право України: Підр. Для студ. юрид.
вузів І факультетів. К: Істина, 2002. -304с.

4. Підручники з основ правознавства.

Змістовий модуль 8

Основи трудового права України

План

1. Предмет, метод, принципи та джерела трудового права. Загальна
характеристика Кодексу законів про працю України

2. Трудові правовідносини. Суб'єкти, об'єкти і зміст трудових
правовідносин

3. Поняття та зміст Колективного договору

4. Трудовий договір, поняття, зміст, строк і форма трудового договору,
порядок укладання

5. Підстави та порядок припинення трудового договору

6. Матеріальна відповідальність робітників та її види.

7. Дисципліна праці. Види дисциплінарних стягнень.

Контрольні питання

1. Визначте предмет, метод, принципи та джерела трудового права

2. Дайте характеристику трудових правовідносин

3. Розкрийте поняття колективного договору, який порядок укладення
колективних договорів

4. Сформулюйте поняття та зміст трудового договору, особливості
контрактної форми договору. Порядок укладення трудового
договору

5. Назвіть підстави припинення трудового договору

6. Дайте поняття і назвіть підстави матеріальної відповідальності
робітників. Який порядок відшкодування заподіяної шкоди

7. Сформуйте поняття трудової дисципліни. Які міри стягнень
передбачені трудовим законодавством

Тести

1. Визначення поняття трудового права включає:

а) систему правових норм;

б) регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві;

з) гсєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників; г) визначення суб'єктів та їх компетенції.

2. Основу предмета трудового права становлять:

а) жива праця, її організація та умови;

б) інші індивідуальні та колективні правовідносини;

в) індивідуальні, кооперативні відносини і відносини спільних підприємств.

3. Трудові правовідносини можуть виникати:

а) на підприємствах, в установах, організаціях;

б) на виробництвах на підставі членства;

в) в утвореннях зі змішаною формою кооперації праці;

г) тільки на державних підприємствах, в установах.

4. Метод трудового права включає:

а) договірний порядок виникнення трудових відносин;

б) поєднання рівності з підлеглістю;

в) поєднання централізованого і локального регулювання праці;

г) нормативне і договірне регулювання умов праці;

5. Дія колективного договору розповсюджується:

а) На всіх робітників підприємств;

б) На робітників-членів профсоюзу;

в) На робітників підприємств, установ та членів їх родин;

г) На осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах (денна форма
навчання).

6. З якого віку громадянин України самостійно укладає трудовий договір:

а) Тільки з 16-річного віку;

б) Тільки з 15-річного віку, а в окремих випадках з 14-річного віку;

в) Це питання вирішують батьки або профспілковий комітет;

г) Це питання громадянин вирішує самостійно.

7. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу для
осіб, звільнених:

а) 3 державної служби;

б) У запас з військової служби;

в) 3 органів прокуратури;

г) За згодою сторін.

8. Трудова книжка працівнику, що приймається на роботу вперше,
оформляється не пізніше:

а) Наступного дня після прийняття на роботу;

б) Трьох днів після прийняття на роботу;

в) П'яти днів після прийняття на роботу;

г) Семі днів після прийняття на роботу.

9. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на
невизначений строк попередивши про це власника:

а) за один тиждень;

б) За два тижня;

в) За один місяць;

г) За два місяця.

10. Прогулом є:

а) Невихід на роботу без поважних причин протягом всього робочого дня в
тому числі відсутність на роботі більш 3-х годин;

б) Поява на роботі у нетверезому стані чи наркотичному або токсичному
сп'янінні; в) Відсутність на роботі без поважних причин більше 2-х годин;

г) Відсутність на роботі без поважних причин більше однієї години.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.