Здавалка
Главная | Обратная связь

Система законодавства – це сукупність упорядкованих певним чином нормативно-правових актів держави, що є зовнішньою формою вираження права.Систематизація законодавства –це діяльність компетентних державних органів щодо впорядкування та вдосконалення нормативно-правових актів, приведення їх до певної внутрішньої узгодженості шляхом створення єдиних нормативних актів та їх збірників(інкорпорація, кодифікація, консолідація).

6.Значна частина суспільних відносин будується на основі норм права і тому їх називають правовими відносинами.

Правові відносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких є носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, що забезпечуються державою.

Структуру правовідносин становлять такі елементи: суб’єкти, об’єкти, зміст правовідносин.

Суб’єкти правовідносин – це учасники правових відносин, які мають суб’єктивне право та здатні виконувати юридичні обов’язки(фізичні особи, юридичні особи, державні та громадські організації, соціальні спільності). Суб’єкти правовідносин повинні володіти правосуб’єктністю, яка містить два елементи: правоздатність і дієздатність.

Правоздатність – це здатність особи мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки.

Дієздатність – це здатність особи своїми діями набувати і самостійно здійснювати суб’єктивні права і виконувати юридичні обов’язки.

Однією з форм прояву дієздатності є деліктоздатність, тобто здатність особи нести юридичну відповідальність за свої протиправні вчинки(дії).

Об’єкти правовідносин – це певні матеріальні, духовні та інші соціальні блага, з приводу яких виникають, змінюються чи припиняються правовідносини(матеріальні блага, духовні блага, дії суб’єктів правовідносин, результат діяльності суб’єктів правовідносин).

Суб’єктивні права і юридичні обов’язки учасників правовідносин складають зміст правовідносин.

Зміст суб’єктивного права включає в собі такі можливості:

1) здійснювати певні дії;

2) вимагати певних дій від зобов’язаного суб’єкта;

3) вимагати відновлення порушеного права.

Юридичні обов’язки – це передбачена правовою нормою і забезпечена державним примусом міра належної поведінки зобов’язаного суб’єкта , яку він повинен здійснювати в інтересах уповноваженого суб’єкта.

 

Основні поняття та терміни: держава, форма держави, форма правління, форма державного устрою, форма політичного режиму, республіка, монархія, унітарна держава, федерація, конфедерація, демократичний політичний режим, правова держава, право, закон, правові відносини, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.

Питання для самостійної перевірки знань

1.Чи тотожні поняття «країна», «суспільство», «держава»? Дайте визначення й характеристику ознак держави.

2. З яких елементів складається форма держави? Дайте характеристику державі Україні за формою правління, формою державного устрою, формою політичного режиму.

3.Як співвідносяться і взаємодіють держава та особа?

4. Які риси характеризують правову державу? Які основні напрямки ви можете запропонувати для побудови правової держави в Україні?

5.Що таке правові норми? Що відрізняє правові норми від норм моралі?

6.Що таке система права і система законодавства? Які форми систематизації законодавства ви знаєте?

7. Як ви розумієте поняття і ознаки норм права?

8. Як співвідносяться між собою такі поняття, як «галузь права», «підгалузь права», «інститут права»?

9.Дайте коротку характеристику суб’єктів правовідносин. Яким якостями вони повинні володіти?

 

 

Тести для самоконтролю знань

1.Держава – це:

а) територіальна організація;

б) суспільна організація;

в) політико-територіальна організація влади.

2. Основним регулятором суспільних відносин виступає:

а) право;

б) законодавча влада;

в) держава..

3.Нормативна поведінка людей, що регулюється нормами права ,називається:

а) юридична поведінка;

б) правова поведінка;

в) правосвідома поведінка.

4. Здатність особи нести відповідальність за свої протиправні дії називається:

а)правоздатність;

б) дієздатність;

в) деліктоздатність.

5. Здатність особи своїми діями набувати і самостійно здійснювати

суб’єктивні права і виконувати юридичні обов’язки, називається:

а) правосвідомість;

б) дієздатність;

в) деліктоздатність.

6.Україна є:

а) унітарною державою;

б) федеративною державою;

в) унітарною державою з ознаками федерації.

7.Підзаконні акти :

а) можуть змінювати або скасовувати норми законів;

б) не можуть змінювати або скасовувати норми законів;

в) можуть або не можуть скасовувати або змінювати норму законів залежно від виду закону.

8. Гіпотеза, диспозиція, санкція – це:

а)складові частини норми права;

б) складові частини законодавчого акту;

в) складові частини системи права.

9. Підзаконні нормативно-правові акти, прийняті органами місцевого

самоврядування, є обов’язковими для виконання :

а) на території України;

б) на території певної адміністративно-територіальної одиниці;

в)для юридичних осіб.

10. Матеріальні блага, духовні блага, дії суб’єктів правовідносин, результат

діяльності суб’єктів правовідносин відносяться до:

а)суб’єктів правовідносин;

б) об’єктів правовідносин;

в) структурних елементів системи права .

 

Теми рефератів

1. Головні напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.

2. Конституційний принцип розподілу державної влади.

3. Історія ідеї правової держави.

4. Форми правління сучасних держав.

5. Співвідношення норм права з іншими соціальними нормами.

6. Система і система законодавства: співвідношення і зв’язок..

7.Юридичні факти: поняття, значення , класифікація.

8. Єдність і відмінність права і моралі.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.