Здавалка
Главная | Обратная связь

Склад правопорушення 

Об’єкт Об’єктивна сторона Суб’єкт Суб’єктивна сторона
Охоронювані законом блага, цінності, інтереси, суспільні відносини Протиправне діяння, його наслідки, причинно- наслідковий зв’язок між ними   Деліктоздатна особа Провина: Мотив, ціль

4. Юридична відповідальність- це застосування державою або уповноваженою нею особою до винної особи примусових заходів за вчинене правопорушення.

Заходи державного примусу можуть мати характер особистих обмежень( наприклад, позбавлення волі, позбавлення права займатися певним видом діяльності), майнових стягнень

( конфіскація майна, обов’язок відшкодувати заподіяну шкоду).

Юридична відповідальність визначається такими ознаками:

- її підставою є тільки правопорушення;

- вона завжди пов’язана з державним примусом;

- юридична відповідальність визначається втратами для особи, яка вчинила правопорушення.

Залежно від того , до якої галузі законодавства належить правова норма, що порушена та який вид правопорушення вчинено розрізняють види юридичної відповідальності:

- кримінальна відповідальність полягає у застосуванні до особи, що вчинила злочин, заходів державного осуду у вигляді позбавлення волі або обмеження особистого чи майнового характеру;

- адміністративна відповідальність полягає у застосуванні до винних фізичних чи службових осіб адміністративних стягнень за адміністративні правопорушення;

- цивільна відповідальність полягає у застосуванні до фізичних чи юридичних осіб цивільно-правових стягнень за порушення договірних зобов’язань, заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також порушення особистих майнових прав;

- дисциплінарна відповідальність полягає у застосуванні адміністрацією підприємств, установ, організацій заходів дисциплінарного впливу на працівника за вчинення дисциплінарних проступків. Якщо внаслідок дисциплінарного проступку завдано майнову шкоду, то застосовується також матеріальна відповідальність, що полягає в обов’язку повністю або частково відшкодувати завдану шкоду.

 

Основні поняття та терміни: правосвідомість, правова ідеологія, правова психологія, буденна правосвідомість, професійна правосвідомість, наукова правосвідомість, масова правосвідомість, групова правосвідомість, індивідуальна правосвідомість, правова культура, правомірна поведінка, конформістська правомірна поведінка, маргінальна правомірна поведінка, правопорушення, злочини, проступки, юридична відповідальність.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. Як ви розумієте поняття «правова свідомість» та «правова культура»?

2. Що таке правомірна поведінка? Визначте види правомірної поведінки.

3. Дайте характеристику основних причин правопорушень і поясніть в чому вони полягають?

4. Чим відрізняються злочини від проступків?

5. Які ви знаєте види проступків?

6.Як ви розумієте поняття « склад правопорушення»?

7. Які види юридичної відповідальності ви знаєте?

8. Назвіть підстави юридичної відповідальності.

 

Тести для самоконтролю знань

1.Виберіть види юридичної відповідальності (всі можливі варіанти ):

а) кримінальна, цивільна, адміністративна;

б) кримінальна, адміністративна, матеріальна;

в) кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна, матеріальна.

2. Об’єктом правопорушення є:

а) будь-яка фізична особа;

б) будь-яка юридична особа;

в) деліктоздатна фізична чи юридична особа.

3. Злочином може бути:

а) тільки кримінальне правопорушення;

б) будь-яке правопорушення;

в) кримінальне і адміністративне правопорушення.

4. Конформістська правомірна поведінка характеризується:

а) неприйняттям правових норм, їх ігноруванням;

б) пасивним виконанням особою приписів правових норм, відсутністю власної позиції;

в) внутрішнім переконанням у необхідності виконання особою приписів правових норм.

5. Правомірна поведінка, здійснювана особою через страх перед загрозою юридичної відповідальності в разі вчинення правопорушення, називається:

а) принципова;

б) звичайна;

в) маргінальна.

6. Структура правосвідомості складається з двох елементів:

а) правова ідеологія, правова психологія;

б) буденна ідеологія, наукова психологія;

в) правова ідеологія, буденна ідеологія.

7. Правова поведінка складається з двох видів:

а) правомірна і неправомірна;

б) правомірна і протиправна;

в) правосвідома, протиправна.

8. Особливістю правової ідеології є те, що вона:

а) формується стихійно;

б) впроваджується в суспільну свідомість певними структурами;

в) відображає право поверхнево.

9. Групова правосвідомість характерна:

а) для основної маси населення певної країни;

б)тільки для представників певної політичної сили;

в) для певної групи населення країни.

10. Думки, переконання, світогляд:

а) не можуть виступати як підстави юридичної відповідальності;

б) є підставами для юридичної відповідальності;

в) можуть виступати як підстави для юридичної відповідальності у конкретних, визначених законом випадках.

 

Теми рефератів.

1.Правова культура сучасного українського суспільства.

2.Причини правопорушень серед молоді і шляхи їх усунення.

3.Теорії причин неправомірних видів поведінки.

4. Позитивна і ретроспективна юридична відповідальність.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.