Здавалка
Главная | Обратная связь

КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНІЗМУ (КШМ)МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО РОЗРАХУНКУ І КОНСТРУЮВАННЯ ДВЗ

У КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ

(для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форм навчання)

 

Затверджено на засіданні кафедри

«Автомобілі та автомобільне господарство»

.

 

 

Макіївка 2013

 

УДК 621.43

 

Методичні вказівки до розрахунку і конструювання ДВЗ у курсових і дипломних проектах для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання/ Укл.: С.А.Горожанкін, А.В.Чухаркін, М.В.Савенков – Макіївка: ДонНАБА, 2013. – 136 с.

 

Методичні вказівки призначені для виконання динамічного розрахунку, конструювання і розрахунку кривошипно-шатунного, газорозподільного механізмів і систем ДВЗ при курсовому і дипломному проектуванні. Вказівки включають необхідні для проведення розрахунків формули, приклади побудови графіків і креслень.

 

 

Укладачі: проф. С.А. Горожанкін,

ас. А.В. Чухаркін,

ас. М.В. Савенков.

 

Рецензенти: доц. Д.В.Попов,

доц. В.Ф.Коробкін.

 

Відповідальний за випуск: проф. С.А. Горожанкін.

 

ЗМІСТ

  Стор.
Загальні вказівки
1 Кінематичний розрахунок кривошипно-шатунного механізму (КШМ)
1.1 Вихідні дані до розрахунку
1.2 Переміщення поршня
1.3 Швидкість поршня
1.4 Прискорення поршня
2 Динамічний розрахунок ДВЗ
2.1 Вихідні дані до розрахунку
2.2 Розрахунок сил, що діють у КШМ
3 Розрахунок сумарного крутного моменту
4 Розрахунок і конструювання деталей КШМ
4.1 Вихідні дані до розрахунку
4.2 Розрахунок поршневої групи
4.3 Розрахунок шатунної групи
4.4 Розрахунок і конструювання нерухомих деталей КШМ
5 Розрахунок газорозподільного механізму (ГРМ)
5.1 Вихідні дані до розрахунку
5.2 Визначення основних параметрів впускиих і випускних каналів
5.3 Розрахунок параметрів профілю кулачка
5.4 Визначення розмірів і запасу міцності клапанної пружини
6 Розрахунок системи змащення
6.1 Вихідні дані до розрахунку
6.2 Циркуляційна витрата масла
6.3 Розрахунок масляного насоса
7 Розрахунок рідинної системи охолодження
7.1 Вихідні дані до розрахунку
7.2 Циркуляційна витрата охолоджувальної рідини
7.3 Розрахунок рідинного насоса
7.4 Розрахунок радіатора
7.5 Розрахунок вентилятора
8 Система живлення
Література
Додаток А. Матеріал основних деталей ДВЗ
Додаток Б. Статистичні дані параметрів конструктивних елементів ДВЗ  
Додаток В. Механічні якості сталей і чавунів
Додаток Г. Розрахункові коефіцієнти
Додаток Д. Параметри метричних різьб
Додаток Е. Технічні вимоги і зразки виконання креслень деталей
Додаток Ж. Бланки титульного аркуша і аркуша завдання  

 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

 

Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму (КШМ) виконують для визначення сумарних сил і моментів, що виникають від тиску газів і сил інерції. Цьому розрахунку передує кінематичний, задачею якого є визначення аналітичних залежностей переміщення, швидкості і прискорення поршня від кута повороту колінчастого вала (п.к.в.).

Аналіз сил, що діють у КШМ, необхідний для розрахунку деталей двигуна на міцність. Його проводять для певного режиму роботи двигуна. У КШМ двигуна розглядають навантаження від сили тиску газів у циліндрі і сил інерції частин, що рухаються (силами тертя нехтують).

Протягом кожного робочого циклу сили, що діють на КШМ, безупинно змінюються за величиною і напрямком. Тому для визначення характеру цих сил в залежності від кута повороту колінчастого вала двигуна їхні значення визначають через кожні 10¸12° кута повороту колінчастого вала.

Строго розрахувати деталі двигуна на міцність не представляється можливим через те, що під час його роботи вони піддаються перемінним навантаженням, що змінюються як за величиною, так і за знаком. Крім того, значна частина деталей двигуна працює при перемінній температурі, при цьому істотно змінюються показники, що характеризують міцність матеріалів. Багато деталей мають складну форму, дію всіх сил у якій важко врахувати.

Розрахунку деталей двигуна передує розрахунок робочого процесу, з якого виявляються основні параметри кривошипно-шатунного механізму двигуна. Тому, перш ніж приступити до розрахунку деталей на міцність, необхідно зробити конструктивне пророблення двигуна і тільки після цього знайти напруження в деталях і порівняти їх із допустимими, які отримані на основі статистичного матеріалу, або в результаті розрахунку з'ясувати запас міцності і порівняти його з запасом міцності аналогічної працездатної деталі.

Окрім КШМ, проводяться розрахунок газорозподільного механізму, систем змащення і охолодження. При курсовому і дипломному проектуванні за узгодженням з керівником можуть виконуватися розрахунки інших систем і агрегатів двигуна у випадку відмінності їх від систем прототипу. У таких проектах студенти можуть виконувати розрахунки і пророблення конструкції окремих вузлів і систем двигуна відповідно до вказівок керівника проекту чи з ініціативи і пропозицій студента.

Приступати до розрахунку потрібно після виконання теплового розрахунку, побудови індикаторної діаграми і зовнішніх швидкісних характеристик. Вихідними даними до кожного з розрахунків є параметри, які отримані у цих розділах курсового (дипломного) проекту.

Результатом виконання роботи є графічна частина і пояснювальна записка до неї з результатами розрахунків.

Графічна частина вміщує в собі:

- поперечний розріз проектованого двигуна як вид загальний. На кресленні позначаються габаритні та приєднувальні розміри, діаметр циліндра, хід поршня (або радіус кривошипа); позиціями позначаються основні збірні одиниці і заносяться до специфікації; вказуються технічні характеристики і технічні вимоги;

- поздовжній розріз проектованого двигуна (як правило, лише у дипломних проектах);

- лист деталювання (загальним обсягом формату А1. При цьому поршень і шатун є обов’язковими для викреслювання, інші деталі – обираються за узгодженням з керівником з числа тих, які були розраховані у проекті).

Пояснювальна записка вміщує наступні обов’язкові елементи:

- титульний лист (Додаток Ж);

- лист завдання (Додаток Ж);

- реферат (вказується кількість сторінок записки, рисунків, таблиць, літературних джерел; ціль і результати роботи; 5…15 ключових слів і словосполучень прописними літерами через кому без переносів);

- зміст;

- вступ;

- безпосередньо опис і розрахунки проектованого ДВЗ відповідно до вимог [1] і дійсних методичних вказівок;

- висновки (коротко викладаються результати роботи);

- перелік використаної літератури;

- додатки (спеціфікації до графічної частини).

Шифр, що вноситься до основної написи курсового проекту, виглядає наступним чином:

КП.АД.04.14.ХХ.00.00.000.YY,

де КП – курсовий проект;

АД – «Автомобільні двигуни»;

04 – код механічного факультету ДонНАБА;

14 – код кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство»;

ХХ – дві останні цифри залікової книжки студента;

00 – номер збірної одиниці;

00 – номер збірної одиниці, що входить до складу попередньої;

000 – номер деталі;

YY – код документу (ПЗ – пояснювальна записка, ВЗ – вид загальний, ЗБ – збірне креслення).

Шифр основної написи дипломного проекту уточнюється з консультантом нормоконтролю.

 

КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНІЗМУ (КШМ)

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.