Здавалка
Главная | Обратная связь

Вихідні дані до розрахунку 

При розрахунку деталей на міцність широко використовують статистичний матеріал стосовно працездатності деталей великої кількості двигунів різних типів. Співставлення розрахункового матеріалу з даними статистичної обробки, раціональна конструктивна розробка, а потім доведення дослідних зразків двигунів після різнобічних випробувань дозволяють конструкторам створювати сучасні, досить досконалі двигуни внутрішнього згоряння.

У курсовому і дипломному проектах студенти виконують перевірочний розрахунок на міцність основних деталей кривошипно-шатунного механізму двигуна: гільзи циліндра, шпильок головки циліндрів, поршня, поршневих кілець і поршневого пальця, шатуна. Ці деталі сприймають основні навантаження, які виникають у двигуні від сил тиску газів, сил інерції мас, що рухаються поступально і обертально, а також пружних коливань і теплових навантажень.

Розрахунок на міцність виконується для номінального режиму роботи двигуна і деяких інших режимів, на яких навантаження досягають екстремальних значень. Перед розрахунком кожної деталі варто визначити, які сили та у яких її перетинах створюють небезпечні напруження, вибрати матеріали і вид термообробки.

У ході перевірочного розрахунку визначають механічні напруження в деталях чи запаси їхньої міцності. Порівнянням цих значень із припустимими перевіряється обґрунтованість обраних розмірів, матеріалу і виду термообробки деталі. У випадку, коли отримані величини перевищують припустимі, розрахунок необхідно повторити, передбачивши зміцнення деталі чи зміну її розмірів.

Варто мати на увазі, що величина допустимих напружень і запасу міцності залежить від матеріалу, конструкції, характеру діючих навантажень.

Вихідними даними до розрахунку є:

- діаметр циліндра D, хід поршня S і радіус кривошипа R, мм;

- площа днища поршня Fп, мм2 (формула (2.1));

- довжина шатуна L, мм (відстань між центрами поршневої і кривошипної головок) та відносна довжина шатуна l (розділ 1.2);

- середня кутова швидкість колінчастого вала на номінальному режимі w, рад/с (формула (1.2));

- максимальна кутова швидкість холостого ходу двигуна wх.х.max, рад/с: для бензинових двигунівwх.х.max=1,2·w; для дизелівwх.х.max=w;

- маса поршневого комплекту mп, маса шатунної групи mш та її складові mш.п і mш.к (розділ 1.2), а також маса кришки кривошипної головки mкр, яку приймають у межах mкр = (0,2÷0,28)·mш, кг;

- дійсний максимальний тиск згоряння газів рzд, МПа;

- максимальні значення сили інерції Pj max,сумарної сили Рmax і бічної сили Nmax, Н, за результатами динамічного розрахунку (таблиця 2.3);

- креслення поперечного і поздовжнього розрізів прототипу двигуна.

Креслення прототипу є лише основою при проектуванні двигуна. Вони визначають загальне компонування і взаємне розташування деталей, вузлів і агрегатів. При проектуванні допускається (у деяких випадках є необхідним) зміна (заміна) деталей і вузлів (поршень, шатун, форма камери згоряння тощо) на більш досконалі. Прийняті рішення потрібно занотовувати у пояснювальній записці.

Розміри конструктивних елементів деталей, за винятком тих, що отримані розрахунковим шляхом при тепловому і динамічному розрахунках, приймаються за даними прототипу або за статистичними даними (Додаток Б).

Перерахування розмірів проводиться множенням виміряних окремих розмірів прототипу на масштабний коефіціент μ = D/Dпр, де Dпр – виміряний діаметр двигуна-прототипу.

Викреслювання розрізів проектованого двигуна (за виключенням ГРМ і вузлів систем змащення, охолодження і живлення) і деталювання рекомендується виконувати паралельно розрахунку відповідних деталей. При виконанні подальшого розрахунку ГРМ і систем викреслюються клапанний вузол, при необхідності – масляний і рідинний насоси, форсунка та інши елементи.

Перед початком конструювання необхідно проаналізувати конструкцію прототипа, його елементів, прийняти рішення із зміни окремих деталей, вузлів і агрегатів. Прийняті рішення і неясності конструкції уточнюються із керівником проектування.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.